Leveringen - 253373-2020

Submission deadline has been amended by:  295676-2020
02/06/2020    S105

Tsjechië-Praag: Sedans

2020/S 105-253373

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Česká republika - Ministerstvo vnitra
Nationaal identificatienummer: 00007064
Postadres: Nad Štolou 936/3
Plaats: Praha 7
NUTS-code: CZ0 ČESKÁ REPUBLIKA
Postcode: 170 34
Land: Tsjechië
Contactpersoon: Ing. Josef Šprtel
E-mail: josef.sprtel@mvcr.cz
Telefoon: +420 974816756
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.mvcr.cz
Adres van het kopersprofiel: https://nen.nipez.cz/profil/MVCR
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Rámcová dohoda na dodávky osobních silničních vozidel

Referentienummer: MV-163083-5/OSM-2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34111200 Sedans
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 120 000 000.00 CZK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34111200 Sedans
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ0 ČESKÁ REPUBLIKA
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 31 000 000.00 CZK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34111200 Sedans
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ0 ČESKÁ REPUBLIKA
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 89 000 000.00 CZK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 08/07/2020
Plaatselijke tijd: 10:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Tsjechisch

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020