Leveringen - 253375-2020

02/06/2020    S105

Frankrijk-Flavin: Stortklaar beton

2020/S 105-253375

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Conseil Départemental de l'Aveyron
Postadres: Conseil départemental Aveyron — Direction routes grands travaux — route du Monastère — CS 10024
Plaats: Flavin
NUTS-code: FRJ22 Aveyron
Postcode: 12450
Land: Frankrijk
E-mail: st.marches.admin@aveyron.fr

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.aveyron.fr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.aveyron.fr
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: Conseil Départemental de l'Aveyron
Postadres: Bureau des marchés
Plaats: Flavin
NUTS-code: FRJ22 Aveyron
Postcode: 12450
Land: Frankrijk
E-mail: st.marches.admin@aveyron.fr

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.aveyron.fr

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://www.aveyron.fr
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fourniture et transport de béton prêt à l'emploi — dix lots

Referentienummer: 20S0037
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44114100 Stortklaar beton
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Les prestations donnent lieu à des accords-cadres à bons de commande sans minimum ni maximum, en application des articles R. 2162-1 à R. 2162.6 du code de la commande publique. À titre indicatif entre 2016 et 2020, le montant annuel s'élevait en moyenne en Euros (TTC) à:

— subdivision centre:

—— 6 500 pour le lot 1: secteur de Rodez,

—— 15 000 pour le lot 2: secteur de Requista,

—— 2 800 pour le lot 3: secteur de Salles-Curan,

— subdivision ouest:

—— 17 800 pour le lot 4: secteur de Decazeville,

—— 7 700 pour le lot 5: secteur de Rieupeyroux,

—— 10 500 pour le lot 6: secteur de Villefranche-de-Rouergue,

— subdivision nord:

—— 3 000 pour le lot 7: secteurs de Mur-de-Barrez, Laguiole, Saint-Geniez-d'Olt,

— subdivision sud:

—— 1 600 pour le lot 8: secteur de Millau,

—— 18 000 pour le lot 9: secteur de Saint-Sernin-sur-Rance,

—— 6 000 pour le lot 10: secteur de La Cavalerie.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Subdivision centre — secteur de Rodez

Perceel nr.: 01
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44114100 Stortklaar beton
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ22 Aveyron
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Subdivision centre — secteur de Rodez.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Nombre de reconductions possibles: 3 — durée de la période de reconduction: douze mois — durée maximale de validité: 48 mois.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Subdivision centre — secteur de Requista

Perceel nr.: 02
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44114100 Stortklaar beton
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ22 Aveyron
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Subdivision centre — secteur de Requista.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Nombre de reconductions possibles: 3 — durée de la période de reconduction: douze mois — durée maximale de validité: 48 mois.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Subdivision centre — secteur de Salles-Curan

Perceel nr.: 03
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44114100 Stortklaar beton
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ22 Aveyron
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Subdivision centre – secteur de Salles-Curan.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Nombre de reconductions possibles: 3 — durée de la période de reconduction: douze mois — durée maximale de validité: 48 mois.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Subdivision ouest — secteur de Decazeville

Perceel nr.: 04
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44114100 Stortklaar beton
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ22 Aveyron
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Subdivision ouest — secteur de Decazeville.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Nombre de reconductions possibles: 3 — durée de la période de reconduction: douze mois — durée maximale de validité: 48 mois.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Subdivision ouest — secteur de Rieupeyroux

Perceel nr.: 05
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44114100 Stortklaar beton
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ22 Aveyron
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Subdivision ouest — secteur de Rieupeyroux.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Nombre de reconductions possibles: 3 — durée de la période de reconduction: douze mois — durée maximale de validité: 48 mois.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Subdivision ouest — secteur de Villefranche-de-Rouergue

Perceel nr.: 06
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44114100 Stortklaar beton
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ22 Aveyron
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Subdivision ouest — secteur de Villefranche-de-Rouergue.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Nombre de reconductions possibles: 3 — durée de la période de reconduction: douze mois — durée maximale de validité: 48 mois.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Subdivision nord — secteurs de Mur-de-Barrez, Laguiole, Saint-Geniez-d'Olt

Perceel nr.: 07
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44114100 Stortklaar beton
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ22 Aveyron
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Subdivision nord — secteurs de Mur-de-Barrez, Laguiole, Saint-Geniez-d'Olt.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Nombre de reconductions possibles: 3 — durée de la période de reconduction: douze mois — durée maximale de validité: 48 mois.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Subdivision sud — secteur de Millau

Perceel nr.: 08
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44114100 Stortklaar beton
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ22 Aveyron
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Subdivision sud — secteur de Millau.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Nombre de reconductions possibles: 3 — durée de la période de reconduction: douze mois — durée maximale de validité: 48 mois.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Subdivision sud — secteur de Saint-Sernin-sur-Rance

Perceel nr.: 09
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44114100 Stortklaar beton
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ22 Aveyron
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Subdivision sud — secteur de Saint-Sernin-sur-Rance.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Nombre de reconductions possibles: 3 — durée de la période de reconduction: douze mois — durée maximale de validité: 48 mois.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Subdivision sud — secteur de La Cavalerie

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44114100 Stortklaar beton
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ22 Aveyron
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Subdivision sud — secteur de La Cavalerie.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Nombre de reconductions possibles: 3 — durée de la période de reconduction: douze mois — durée maximale de validité: 48 mois.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Les justificatifs à produire quant aux qualités et capacités du candidat sont les suivantes:

— la lettre de candidature (DC1 disponible sur http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-déclaration-du-candidat);

— la déclaration du candidat (DC2 disponible sur http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat).

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Le candidat est tenu de renseigner par ailleurs, au sein du formulaire DC2, les informations relatives au chiffre d'affaires aux fins d'appréciation de la capacité financière. Si le candidat est objectivement dans l'impossibilité de produire, pour justifier de sa capacité financière les informations demandées, il peut prouver sa capacité par tout autre document de nature à établir sa capacité (déclaration de banques, preuve d'assurance notamment).

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Présentation d'une liste des principales fournitures (ou prestations) effectuées au cours des trois dernières années indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les livraisons sont prouvées par des attestations du destinataire ou à défaut par une déclaration de l'opérateur économique.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 29/06/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 29/06/2020
Plaatselijke tijd: 12:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

1er semestre 2024.

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Précision: les délais d'exécution courent à compter de la notification:

— modalités de retrait des documents: DCE à télécharger à l'adresse www.aveyron.fr

— les documents du DCE sont disponibles par voie électronique;

— autres renseignements complémentaires: la consultation est passée par appel d'offres ouvert en application de l'article L. 2124.2 du code de la commande publique. Conformément au règlement de la consultation, tous les échanges doivent être effectués par voie électronique à l'adresse du profil acheteur http://www.aveyron.fr

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif de Toulouse
Postadres: Tribunal administratif de Toulouse — 68 rue Raymond IV
Plaats: Toulouse Cedex 7
Postcode: 31068
Land: Frankrijk
E-mail: greffe.ta-toulouse@juradm.fr
Telefoon: +33 562735757
Fax: +33 562735740

Internetadres: http://www.conseil-etat.fr

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Les recours contentieux pouvant être intentés devant le tribunal administratif de Toulouse sont les suivants:

1) avant la signature du marché:

— soit un référé précontractuel (articles L. 551-1 à 12 du code de justice administrative);

— soit un recours pour excès de pouvoir contre les actes détachables du contrat dans un délai de deux mois à compter de leur notification (articles R. 421-1 à 7 du code de justice administrative);

2) après la signature du marché:

— soit un référé contractuel dans les 31 jours qui suivent la publication de l'avis d'attribution du contrat, ou à défaut d'un tel avis, dans les six mois qui suivent la date de conclusion de celui-ci (articles L. 551-13 à 23 du code de justice administrative) si le candidat a été empêché de mettre en œuvre un référé précontractuel;

— soit un recours de pleine juridiction dit Tropic dans un délai de deux mois à compter de la publicité de l'attribution du marché (Conseil d'État Ass, 16.7.2007, société Tropic travaux signalisation, req. nº 291545). Pour plus de renseignements sur l'introduction des recours possibles, les candidats sont invités à consulter le site internet du Conseil d'État: http://www.conseil-etat.fr

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020