Leveringen - 253377-2020

02/06/2020    S105

Frankrijk-La Rochelle: Kantoorbenodigdheden

2020/S 105-253377

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Conseil départemenal de la Charente-Maritime
Postadres: 85 boulevard de la République, CS 60003
Plaats: La Rochelle
NUTS-code: FRI32 Charente-Maritime
Postcode: 17076
Land: Frankrijk
E-mail: proceduredemat.marches@charente-maritime.fr
Telefoon: +33 546317533
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.charente-maritime.fr
Adres van het kopersprofiel: http://www.achatpublic.com
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Acquisition de fournitures et de matériels de bureaux

Referentienummer: 20DFSB23
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30192000 Kantoorbenodigdheden
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 814 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fournitures de bureau

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30192000 Kantoorbenodigdheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRI32 Charente-Maritime
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 532 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

L'accord-cadre pourra être reconduit tacitement, par période successive d'un an calendaire, trois fois au plus.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Consommables informatiques

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30200000 Computeruitrusting en -benodigdheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRI32 Charente-Maritime
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 128 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

L'accord-cadre pourra être reconduit tacitement, par période successive d'un an calendaire, trois fois au plus.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Tampons bois et automatiques, recharges d'encre

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30192111 Stempelkussens
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRI32 Charente-Maritime
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 48 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

L'accord-cadre pourra être reconduit tacitement, par période successive d'un an calendaire, trois fois au plus.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Petits équipements de bureau

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30191000 Kantooruitrusting, uitgez. meubilair
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRI32 Charente-Maritime
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 106 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

L'accord-cadre pourra être reconduit tacitement, par période successive d'un an calendaire, trois fois au plus.

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 08/07/2020
Plaatselijke tijd: 17:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020