TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Diensten - 253383-2018

13/06/2018    S111    - - Diensten - Award Aankondiging - Onderhandelingsprocedure zonder een oproep tot mededinging 

Bulgarije-Iskar: Adviezen inzake auteursrechten

2018/S 111-253383

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Obshtina Iskar
000413942
obshtina Iskar, oblast Pleven, ul. „Georgi Dimitrov“ No. 38
Iskar
5868
Bulgarije
Contactpersoon: Temenuzhka Vasileva, Bistra Minkovska
Telefoon: +359 0879010314
E-mail: iskar@atlantis.bg
Fax: +359 65162196
NUTS-code: BG314

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://iskarbg.nit.bg

Adres van het kopersprofiel: https://iskarbg.nit.bg/proceduri/pr-22/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР по проект „Реконструкция на улична мрежа в община Искър“.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79121000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

„Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР по проект „Реконструкция на улична мрежа в община Искър“. Изпълнителят, упражняващ авторски надзор, извършва дейности, описани в техническата спецификация, неразделна част от поканата за участие.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 17 641.29 BGN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79121000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG314
Voornaamste plaats van uitvoering:

Мястото за изпълнение на поръчката е в гр. Искър, с. Долни Луковит, с. Староселци и с. Писарово, община Искър.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

„Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР по проект „Реконструкция на улична мрежа в община Искър“. Изпълнителят, упражняващ авторски надзор, извършва дейности, описани в техническата спецификация, неразделна част от поканата за участие.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: не / Weging: не
Prijs - Weging: цена
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: Договор № 15/07/2/0/00500/28.12.2017 г., сключен между Община Искър и Държавен фонд "Земеделие" гр. София за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:
    • bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten
Verklaring:

Налице са авторски права върху инвестиционен проект, разработен за нуждите на възложителя от лицето, поканено в настоящето договаряне „Път Вод Проект“ ЕООД, град Плевен със седалище и адрес на управление гр. Плевен 5800, общ. Плевен, обл. Плевен, ул. „Емил Димитров“ № 22, вх. А, ет. 1, ап. 2, идентификационен номер по ЗДДС BG 114676160, представлявано от Кирил Янков Кръстев — управител.

В изпълнение на разпоредбите на чл. 162, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), които пораждат необходимостта от упражняване на авторски надзор по време на строителството на обекта, тази дейност може да се осъществи само от лицата, които са автори на инвестиционния проект.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: Д-ОА-82
Benaming:

„Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР по проект „Реконструкция на улична мрежа в община Искър“.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
11/06/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
„Път Вод Проект“ ЕООД
114676160
общ. Плевен, обл. Плевен, ул. „Емил Димитров“ № 22, вх. А, ет. 1, ап. 2
Плевен
5800
Bulgarije
Telefoon: +359 6482-1912
E-mail: kiril_pie@abv.bg
Fax: +359 6482-1912
NUTS-code: BG314
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 17 641.29 BGN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 17 641.29 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgarije
Telefoon: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Краен срок за подаване на жалби: 4 юни 2018 год.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/06/2018