Leveringen - 253387-2020

02/06/2020    S105

Finland-Joensuu: Defibrillator

2020/S 105-253387

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Nationaal identificatienummer: 0242746-2
Postadres: Linnunlahdentie 2
Plaats: Joensuu
NUTS-code: FI1D3 Pohjois-Karjala
Postcode: FI-80110
Land: Finland
Contactpersoon: Saara Hautamäki
E-mail: hankinta@jns.fi
Telefoon: +358 133370036

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.joensuu.fi/pohjois-karjalan-hankintatoimi

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Siun sote – Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
Nationaal identificatienummer: 2732095-2
Plaats: Joensuu
NUTS-code: FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi
Land: Finland
E-mail: hankinta@jns.fi

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.siunsote.fi/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://tarjouspalvelu.fi/jns?id=282195&tpk=93c0408f-6b34-4bf4-ab69-9a3c226d862a
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://tarjouspalvelu.fi/jns?id=282195&tpk=93c0408f-6b34-4bf4-ab69-9a3c226d862a
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Defibrillaattorit / Siun sote

Referentienummer: 38/02.08.00.03/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33182100 Defibrillator
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Pohjois-Karjalan hankintatoimi pyytää antamaan tarjouksen defibrillaattoreista Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun sotelle sopimuskaudelle 1.1.2021– 31.12.2022.

Mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisanoo sopimuksen viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä, sopimus päättyy 31.12.2022. Jos sopimusta ei irtisanota päättymään sopimuskauden päättyessä, sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla.

Tarjous on sitova, ja se tulee laatia suomen kielellä.

Laitteiden tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset mm. rakenteen, varusteiden, työ- ja paloturvallisuuden sekä sähköturvallisuuden osalta.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 240 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1D3 Pohjois-Karjala
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pohjois-Karjalan hankintatoimi pyytää antamaan tarjouksen defibrillaattoreista Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun sotelle sopimuskaudelle 1.1.2021– 31.12.2022.

Mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisanoo sopimuksen viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä, sopimus päättyy 31.12.2022. Jos sopimusta ei irtisanota päättymään sopimuskauden päättyessä, sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla.

Tarjous on sitova, ja se tulee laatia suomen kielellä.

Laitteiden tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset mm. rakenteen, varusteiden, työ- ja paloturvallisuuden sekä sähköturvallisuuden osalta.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2021
Einde: 31/12/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Mahdollisuus jatkaa sopimusta toistaiseksi voimassa olevana kuuden (6) kuukauden molemminpuolisella irtisanomisajalla, ks. lisätiedot kohdasta Sopimusmenettely.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Mahdollisuus jatkaa sopimusta toistaiseksi voimassa olevana kuuden (6) kuukauden molemminpuolisella irtisanomisajalla, ks. lisätiedot kohdasta Sopimusmenettely.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 17/08/2020
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Fins
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 31/01/2021
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 17/08/2020
Plaatselijke tijd: 14:05
Plaats:

Pohjois-Karjalan hankintatoimi

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Tarjoukset avataan tarjouspyynnössä mainitun ajankohdan jälkeen, eikä tarjousten avaamistilaisuus ole julkinen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Markkinaoikeus
Postadres: Radanrakentajantie 5
Plaats: Helsinki
Postcode: FI-00520
Land: Finland
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telefoon: +358 295643300

Internetadres: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020