Leveringen - 253389-2020

02/06/2020    S105

Griekenland-Mytilini: Gasolie

2020/S 105-253389

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Dimos Mytilinis
Nationaal identificatienummer: 40133126
Postadres: Eleytherioy Benizeloy 13 - 17
Plaats: Mytilini
NUTS-code: EL411 Λέσβος, Λήμνος
Postcode: 811 00
Land: Griekenland
Contactpersoon: Dimos Mytilinis - Grafeio Promitheion
E-mail: promithies@mytilene.gr
Telefoon: +30 2251350565/516
Fax: +30 2251350510
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.mytilene.gr
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.mytilene.gr
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: www.promitheus.gov.gr
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Προμήθεια υγρών καυσίμων Δήμου Μυτιλήνης και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτού, και λιπαντικών Δήμου Μυτιλήνης.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09134000 Gasolie
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Ομάδα Α: Προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρέλαιο ντίζελ, πετρέλαιο θέρμανσης, αμόλυβδη βενζίνη).

Ομάδα Β: Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, για Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μυτιλήνης.

Ομάδα Γ: Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, για Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Αβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μυτιλήνης.

Ομάδα Δ: Προμήθεια λιπαντικών ελαίων και λιπαντικών μέσων.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 328 511.50 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Υγρά καύσιμα (πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη, πετρέλαιο θέρμανσης).

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09130000 Aardolie en aardoliedistillaten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL411 Λέσβος, Λήμνος
Voornaamste plaats van uitvoering:

Δήμος Μυτιλήνης.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Προμήθεια υγρών καυσίμων, για τις ανάγκες του Δήμου Μυτιλήνης. Συνολική δαπάνη με δικαίωμα προαίρεσης 30 % χωρίς ΦΠΑ: 1 096 231,50 EUR.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 096 231.50 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν.4412/2016.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Δικαίωμα προαίρεσης 30 %.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Πετρέλαιο θέρμανσης, για το Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μυτιλήνης».

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09135100 Stookolie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL411 Λέσβος, Λήμνος
Voornaamste plaats van uitvoering:

Σχολικά κτίρια Δήμου Μυτιλήνης.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, για τις ανάγκες των σχολικών κτιρίων του Δήμου Μυτιλήνης.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 92 430.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Πετρέλαιο θέρμανσης, για τις ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μυτιλήνης».

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09135100 Stookolie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL411 Λέσβος, Λήμνος
Voornaamste plaats van uitvoering:

Σχολικά κτίρια Δήμου Μυτιλήνης.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, για τις ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μυτιλήνης.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 102 700.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν.4412/2016.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Λιπαντικά.

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09211000 Smeerolie en smeermiddelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL ΕΛΛΑΔΑ
NUTS-code: EL411 Λέσβος, Λήμνος
Voornaamste plaats van uitvoering:

Περιοχή Παγανή Μυτιλήνης.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Προμήθεια λιπαντικών, για τις ανάγκες του Δήμου Μυτιλήνης.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 37 150.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν.4412/2016.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Σύμφωνα με το άρθρο 2.2.4) της σχετικής διακήρυξης.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Σύμφωνα με την ισχύουσα διακήρυξη.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 29/06/2020
Plaatselijke tijd: 15:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Grieks
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 12 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 02/07/2020
Plaatselijke tijd: 12:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Postadres: Ελ. Βενιζέλου 13 - 17
Plaats: Μυτιλήνη
Postcode: 811 00
Land: Griekenland
E-mail: promithies@mytilene.gr
Telefoon: +30 2251350565
Fax: +30 2251350510
Internetadres: www.mytilene.gr
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
Postadres: Λεωφόρος Θηβών, Άγ. Ιωάννης Ρέντης
Plaats: Αθήνα
Postcode: 182 33
Land: Griekenland
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Δήμος Μυτιλήνης - Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Γραφείο Προμηθειών
Postadres: Ελ. Βενιζέλου 13 - 17
Plaats: Μυτιλήνη
Postcode: 811 00
Land: Griekenland
E-mail: promithies@mytilene.gr
Telefoon: +30 2251350565
Fax: +30 2251350510
Internetadres: www.mytilene.gr
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020