Leveringen - 253401-2020

02/06/2020    S105    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Hannover: Brandbluswagens

2020/S 105-253401

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Kommunale Wirtschafts- und Leistungsgesellschaft (KWL)
Postadres: Arnswaldtstr. 28
Plaats: Hannover
NUTS-code: DE92 Hannover
Postcode: 30159
Land: Duitsland
Contactpersoon: Kommunale Wirtschafts- und Leistungsgesellschaft (KWL)
E-mail: dorau@nsgb.de
Telefoon: +49 511 / 30285-78
Fax: +49 511 / 30285-76

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.kommunaleinkauf.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://abruf.bi-medien.de/D439869587
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://bi-medien.de
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Kommunaler Verband

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Lieferung von einem Tanklöschfahrzeug TLF 3000 Unimog (Samtgemeinde Elbtalaue)

Referentienummer: K/0130
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34144210 Brandbluswagens
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Lieferung von einem Tanklöschfahrzeug TLF 3000 Unimog

— Los 1: Fahrgestell;

— Los 2: Aufbau.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Los 1 Fahrgestell

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144210 Brandbluswagens
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE DEUTSCHLAND
Voornaamste plaats van uitvoering:

Aufbauhersteller

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lieferung eines Fahrgestells für ein Tanklöschfahrzeug TLF 3000 Unimog.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Techn. Bewertung / Weging: 30 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Lieferfrist / Weging: 5 %
Prijs - Weging: 65 %
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Los 2 Aufbau

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144210 Brandbluswagens
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE DEUTSCHLAND
Voornaamste plaats van uitvoering:

Aufbauhersteller

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lieferung eines Aufbaus für ein Tanklöschfahrzeug TLF 3000 Unimog.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Techn. Bewertung / Weging: 30 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Lieferfrist / Weging: 5 %
Prijs - Weging: 65 %
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Siehe III. 1.2)

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Der Bieter hat in dem Vordruck „Bietererklärung“ namentlich eine Ansprechperson nebst Vertretung zu benennen.

Ferner muss er in dem Vordruck Angaben zum Unternehmen und eine Darstellung dreier in den letzten Jahren erbrachten Leistungen in die Referenzliste eintragen.

Ferner hat er eine Eigenerklärung zu bestimmten wichtigen Punkten (z. B. Insolvenzverfahren etc.) abzugeben.

Ferner hat jeder Bieter eine Bietererklärung zur Zusicherung der Zuverlässigkeit bzw. zur Wiederherstellung der Zuverlässigkeit (Selbstreinigung) abzugeben.

Sofern der Bieter Teilleistungen im Rahmen der Ausschreibung an Unterauftragnehmer weitergeben will, ist die Bietererklärung zur Weitergabe von Teilleistungen auszufüllen.

Sofern es sich bei dem Angebot um ein Angebot einer Bietergemeinschaft handelt, ist die Bietererklärung zu Bietergemeinschaften auszufüllen.

Wegen näherer Einzelheiten wird auf die Bewerbungs- und Vertragsbedingungen verwiesen.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Siehe III.1.2)

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 01/07/2020
Plaatselijke tijd: 23:59
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 18/12/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 02/07/2020
Plaatselijke tijd: 07:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vergabekammer Niedersachsen beim Nds. Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
Postadres: Regierungsvertretung Lüneburg Auf der Hude 2
Plaats: Lüneburg
Postcode: 21339
Land: Duitsland
Fax: +49 4131/15-2943
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020