Leveringen - 253409-2020

Submission deadline has been amended by:  301524-2020
02/06/2020    S105

Tsjechië-Brno: Machines voor dataprocessing (hardware)

2020/S 105-253409

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Český metrologický institut
Nationaal identificatienummer: 00177016
Postadres: Okružní 772/31
Plaats: Brno
NUTS-code: CZ064 Jihomoravský kraj
Postcode: 638 00
Land: Tsjechië
Contactpersoon: Ing. Dalibor Täuber
E-mail: verejnezakazky@cmi.cz
Telefoon: +420 602523046
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.cmi.cz
Adres van het kopersprofiel: https://nen.nipez.cz/profil/CMI
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Metrologie

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zabezpečení mailové komunikace formou sandboxingu - 2

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30210000 Machines voor dataprocessing (hardware)
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48811000 E-mail-systeem
30210000 Machines voor dataprocessing (hardware)
51610000 Installatie van computers en informatieverwerkende uitrusting
48730000 Beveiligingssoftware
48761000 Anti-virussoftware
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ010 Hlavní město Praha
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 30/06/2020
Plaatselijke tijd: 13:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Slowaaks, Tsjechisch, Engels

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020