Lieferungen - 253433-2020

02/06/2020    S105    Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Rumänien-Bukarest: Reifen für Kraftfahrzeuge

2020/S 105-253433

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România S.A.
Nationale Identifikationsnummer: 16054368
Postanschrift: CNAIR S.A. prin Direcția Regională de Drumuri și Poduri București, Bulevardul Iuliu Maniu nr. 401A, sector 6
Ort: Bucureşti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 061101
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): DRDP București – Departament achiziții
E-Mail: achizitiipublicebuget@andnet.ro
Telefon: +40 213186684
Fax: +40 213186704

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://bucuresti.cnadnr.ro

Adresse des Beschafferprofils: https://sicap-prod.e-licitatie.ro

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100096627
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Wohnungswesen und kommunale Einrichtungen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Achizitionare anvelope, inele etanșare, camere de aer și talonete pentru autoutilajele din cadrul DRDP București”

Referenznummer der Bekanntmachung: 16054368/2020/64855/A07
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34351100 Reifen für Kraftfahrzeuge
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

„Achizitionare anvelope, inele etansare, camere aer si talonete pentru autoutilajele din cadrul DRDP Bucuresti”.

A. Conform art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, termenul-limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari/informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este in a 13-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor;

B. Conform art. 160 alin. (2) din Legea 98/2016, autoritatea contractanta stabileste doua termene-limita in care va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare. Raspunsurile vor fi incarcate si publicate, in mod consolidat, in SEAP, dupa cum urmeaza:

— primul termen-limita de raspuns este in a 15-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor;

— al doilea termen-limita de raspuns este in a 11-a zi inainte de termenul-limita de depunere a ofertelor.

In functie de complexitatea solicitarilor de clarificari adresate de catre operatorii economici pana la primul termen-limita de raspuns, autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a publica raspunsurile la clarificarile respective in cadrul raspunsului consolidat aferent celui de-al doilea termen stabilit in documentatia de atribuire.

Termenele de raspuns la clarificari au fost stabilite astfel incat operatorii economici sa aiba o perioada adecvata pentru analizarea documentatiei de atribuire si ulterior, pentru elaborarea ofertelor prin prisma raspunsurilor oferite de autoritatea contractanta;

C. Orice solicitare de clarificare transmisa dupa data mentionata la punctul A, va pune AC in imposibilitatea de a oferi un raspuns si drept urmare se va considera tardiva;

D. Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 848 885.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
19511200 Luftschläuche
34352000 Hochleistungsreifen
34352100 Reifen für Lastkraftwagen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Hauptort der Ausführung:

SDN Bucuresti Sud – Bulevardul Iuliu Maniu nr. 401A.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

„Achizitionare anvelope, inele etansare, camere aer si talonete pentru autoutilajele din cadrul DRDP Bucuresti”.

Cantitatile necesare sunt mentionate in caietul de sarcini.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termenul de livrare, in vederea acoperirii necesitatii autoritatii contractante intr-un timp cat mai scurt. Punctajul se va calcula prin rotunjire la doua zecimale. / Gewichtung: 30
Preis - Gewichtung: 70
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 4
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Cerința nr. 1.

Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016, respectiv art. 177, 178, 180 din Legea nr. 99/2016.

Modalitatea de îndeplinire: se va completa DUAE în conformitate cu art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, respectiv art. 202 alin. (1) din Legea 99/2016.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității/entității contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, sunt:

— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării;

— cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

— după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;

— alte documente edificatoare, după caz.

În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167, autoritatea/entitatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

Cerința nr. 2.

Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității/entității contractante, cu privire la organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire, sunt:

— Catalin Somode – director general regional;

— Dumitru-Dan Popescu – director adjunct exploatare;

— Daniela Cristea – director economic;

— Ana Maria Tanase-Liess – inlocuitor director economic;

— Ana-Nicoleta Petrea – inlocuitor director economic;

— Adi Constantin Moraru Iorga – sef Departament juridic;

— Silviu George Petre – inlocuitor sef Departament juridic;

— Marius Inocenţiu Costache – economist Compartiment CFP;

— Virginia-Iuliana Dumitru – economist Compartiment CFP;

— Monica Elena Pufan – consilier juridic Departament juridic;

— Cristina Ana Cojocariu – consilier juridic Departament juridic;

— Aurelian-Adrian Niculescu – inginer Departament achizitii;

— Florin Dinica – inginer Departament achizitii;

— Codruta Adela Ficiu – inginer Departament achizitii;

— Gabriela Simion – inginer Departament achizitii;

— Camelia Bucur – economist Departament achizitii;

— Rodica Mihaela Bratu – inginer Departament achizitii;

— Mihai-Bogdan Iordanescu – economist Departament achizitii;

— Daniel Viziru – inginer Departament achizitii;

— Andreea Ximena Stancu – inginer Departament achizitii;

— Nicolae Daniel Wagenpfiel – economist Departament achizitii;

— Roxana Gabriela Fonea – consilier juridic Departament achizitii;

— Adriana Mirosonicencu – consilier juridic Departament achizitii;

— Diana-Nicoleta Badea – consilier juridic Departament achizitii;

— Georgiana Vrinceanu – consilier juridic Departament achizitii;

— Bianca-Diana Dobrescu – consilier juridic Departament achizitii;

— Octavian Nicolae Patru – sef Serviciu mecanizare;

— Dragos Stefan Barboi – inginer Serviciul mecanizare;

— Iulian-Octavian Mardale – inginer Serviciul mecanizare;

— Sorin-Cristian Nicolae – inginer Serviciul mecanizare.

Modalitatea de îndeplinire: AC/EC are obligația completării formularului de integritate, conform art. 5 din Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică.

Ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator, va completa Formularul nr. 2 din sectiunea „Formulare" din documentatia de atribuire, semnat olograf de catre reprezentantul legal al ofertantului si se va prezenta de catre ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator, odata cu DUAE.

Cerința nr. 1.

Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara rezidentă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile ce fac obiectul contractului de achiziție publică/sectorială. Cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct.

Modalitatea de îndeplinire: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică/sectorială cu informațiile solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă – informații referitoare la îndeplinirea cerințelor privind capacitatea de exercitare a activității profesionale.

Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC sau în cazul ofertanților persoane juridice/fizice străine, documentele echivalente emise în țara de rezidență, traduse în limba română, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității/entității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

In situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, dovada înregistrării și corespondența activităților principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va prezenta obligatoriu și de către subcontractanți, pentru partea din contract pe care o vor realiza.

În procedurile de atribuire a contractelor de achiziție publică/sectorială de produse care cuprind și prestarea de servicii conexe, în cazul în care este necesar ca operatorii economici să dețină o autorizație specială sau să fie membri ai unei anumite organizații pentru a putea presta serviciile în cauză în statul de origine sau să fie înscriși în registre profesionale, autoritatea/entitatea contractantă are dreptul de a solicita acestora să demonstreze că dețin o astfel de autorizație/că sunt membri ai unei astfel de organizații/sunt înscriși în registre profesionale. Dacă se impune avizarea/atestarea/autorizarea operatorului economic, aceasta trebuie să fie în relație directă cu obiectul principal al contractului/relevantă scopului urmărit prin încheierea contractului de achiziție publică/sectorială.

Cerința nr. 2. – nu se aplica.

Operatorii economici vor prezenta autorizația [...] emisă de [...] eliberată în conformitate cu art. [...] din [...].

Modalitatea de îndeplinire: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică/sectorială cu informațiile solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă – informații referitoare la îndeplinirea cerințelor privind capacitatea de exercitare a activității profesionale.

Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv autorizația [...] emisă de [...], urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității/entității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Operatorii economici (ofertantul unic/ofertantul asociat/tertul sustinator/subcontractantul) ce depun oferta trebuie sa demonstreze ca au livrat/furnizat in ultimii trei ani* produse similare cu cele care fac obiectul contractului, a caror valoare cumulata, la nivelul unui contract sau mai multor contracte este de cel putin: 420 000 RON fara TVA. *Ultimii 3 ani se raporteaza la termenul-limita de depunere a ofertelor.

Proportia de subcontractare. In cazul in care ofertantul va subcontracta o parte din contract, ofertantul are obligatia de a completa DUAE, „Criterii de selectie” – sectiunea C „Capacitatea tehnica si profesionala” – subsectiunea „Proportia de subcontractare”. De asemenea, fiecare subcontractant va completa un formular DUAE separat, care sa cuprinda informatiile solicitate in: „Motive de excludere”. Subcontractantul pe ale caror capacităţi se bazează ofertantul trebuie să completeze, DUAE separat, care sa cuprinda pe langa informatiile solicitate in „Motive de excludere” si informatiile solicitate in: „Criterii de selectie”.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

In vederea demonstrarii indeplinirii cerintei, ofertantul unic/ofertantul asociat/tertul sustinator/subcontractantul va completa DUAE – „Criteriile de selectie” – sectiunea C „Capacitatea tehnica si profesionala”, subsectiunea „Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat”, prin precizarea a cel putin, urmatoarelor informatii: numărul si data contractului invocat drept experientă similară, obiectul contractului, valoarea (exprimata in lei fara TVA), beneficiarul, data si numărul documentului de receptie. Ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, va prezenta, la solicitarea autoritatii contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/confirma îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE: certificate/documente (facturi, recomandari, certificate constatatoare, procese-verbale de receptie sau alte documente relevante) emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar, aferente contractului/lor mentionat/e in DUAE, din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica, respectiv produsele livrate, perioada de livrare si valoarea acestora (exprimata in lei, fara TVA) si dupa caz, orice alte elemente care demonstreaza indeplinirea. Persoanele juridice straine vor atasa copii dupa documentele similare, insotite de traducere autorizata.

Nota 1:

(a) Pentru transformarea in lei se va utiliza cursul mediu pentru anul 2017, 2018 si 2019, utilizandu-se cursul mediu publicat pe site-ul https://www.bnr.ro/Cursul-de-schimb-3544.aspx

(b) Pentru alte monede decat euro, se transforma mai intai in euro, utilizandu-se cursul mediu pentru anul 2017, 2018, respectiv 2019 publicat pe site-ul http://ec.europa.eu/budget/inforeuro

Pentru transformarea euro in lei se vor urma indicatiile de la punctul (a).

Nota 2: in vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/terti. In acest sens, vor fi respectate prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 48 din HG nr. 395/2016, cu completarile si modificarile ulterioare.

Nota 3: documentele vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, incarcate in SEAP, scanate si semnate cu semnatura electronica extinsa.

Nota 4: daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie si ofertantul asociat va completa DUAE – „Criteriile de selectie” – sectiunea C „Capacitatea tehnica si profesionala”, subsectiunea: „Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat”, daca este cazul.

Nota 5: dovada similitudinii livrarii de produse similare in cadrul contractului/lor prezentat/e drept experienta similara, cu cele supuse procedurii revine operatorului economic.

Nota 6: prin „contract” se intelege orice contract, inclusiv contracte subsecvente in derularea acordurilor-cadru.

In cazul in care ofertantul va subcontracta o parte din contract, ofertantul va prezenta odata cu depunerea DUAE, acordul de subcontractare. Ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, la solicitarea autoritatii contractante, va prezenta, daca este cazul, documente relevante referitoare la capacitatea tehnica a subcontractantilor propusi cu privire la partea/partile din contract pe care acestia urmeaza sa o/le indeplineasca efectiv. Subcontractanţii pe ale căror capacităţi ofertantul/candidatul se bazează pentru demonstrarea îndeplinirii anumitor criterii de calificare şi selecţie sunt consideraţi şi terţi susţinători, caz în care acordul de subcontractare reprezintă, în acelaşi timp şi angajamentul ferm.

Nota 1: conform art. 170 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 – in cazul in care este identificata o situatie de excludere, cu aplicarea in mod corespunzator a dispozitiilor art. 171, autoritatea contractanta solicita ofertantului, o singura data, sa inlocuiasca un subcontractant in legatura cu care a rezultat, in urma verificarii, ca se afla in aceasta situatie. Autoritatea contractanta va efectua plati directe corespunzatoare partii/partilor din contract indeplinit(e) de catre subcontractantii propusi in oferta pentru serviciile prestate contractantului, potrivit contractului dintre contractant si subcontractant, in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile, doar daca subcontractantii solicita acest lucru si isi exprima optiunea in acest sens, la momentul semnarii contractului. In conformitate cu prevederile art. 218 alin. (4) din Legea nr. 98/2016, cu completarile si modificarile ulterioare, autoritatea contractanta are obligatia de a solicita, ulterior atribuirii contractului, la incheierea acestuia, prezentarea contractului/contractelor incheiat(e) intre contractant si subcontractantul/subcontractantii nominalizat/nominalizati in oferta, astfel incat activitatile ce revin acestuia/acestora, precum si sumele aferente furnizarilor, sa fie cuprinse in contractul de achizitie publica. Raspunderea contractantului in ceea ce priveste modul de indeplinire a contractului nu este diminuata, in cazul in care o parte/parti din acesta sunt indeplinite de subcontractanti. Toti ofertantii vor prezenta odata cu DUAE, acordul de subcontractare. Acordul de subcontractare va fi prezentat semnat olograf de catre reprezentantii partilor intre care a fost incheiat si va contine cel putin urmatoarele: numele, datele de contact, reprezentantii legali ai subcontractantului, numarul de inregistrare in cadrul societatii si data incheierii acestuia, procentul de subcontractare, produsele ce urmeaza a fi furnizate de catre subcontractant/i, optiunea privind realizarea platilor direct catre subcontractant, orice alte informatii considerate a fi relevante. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 10/07/2020
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 10/01/2021
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 10/07/2020
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Durata contractului: de la data semnarii contractului de catre ambele parti, pana la 31.12.2020.

Garantiile de buna executie se pot constitui si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucureşti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

În conformitate cu prevederile art. 8 din Legea nr. 101/2016.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: CNAIR S.A. prin DRDP București Departament achiziții
Postanschrift: DRDP București, Bulevardul Iuliu Maniu nr. 401A, sector 6
Ort: Bucureşti
Postleitzahl: 061101
Land: Rumänien
E-Mail: departamentachizitii@andnet.ro
Telefon: +40 213186704
Fax: +40 213186704

Internet-Adresse: http://bucuresti.cnadnr.ro/;

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
29/05/2020