Leveringen - 253440-2020

02/06/2020    S105    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Palaiseau: Meet- en controle-uitrusting

2020/S 105-253440

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Institut d'optique Graduate School
Postadres: 2 avenue Augustin Fresnel
Plaats: Palaiseau
NUTS-code: FR104 Essonne
Postcode: 91127
Land: Frankrijk
Contactpersoon: Service des marchés
E-mail: appels-offres@institutoptique.fr
Telefoon: +33 164533147

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.institutoptique.fr

Adres van het kopersprofiel: https://interco.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_recherche.do

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://publication.marchesonline.com/publication/extern/apcConsultationAcces.do?idConsultation=MzE1NDYwMw%3D%3D
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://publication.marchesonline.com/publication/extern/apcConsultationAcces.do?idConsultation=MzMyOTE5Mg%3D%3D
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://publication.marchesonline.com/publication/extern/apcConsultationAcces.do?idConsultation=MzE1NDYwMw%3D%3D
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Établissement d'enseignement supérieur et de recherche
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Enseignement supérieur et recherche

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Acquisition d'un peigne de fréquences optiques LP2N-2020-05

Referentienummer: DCE LP2N-2020-05
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
38424000 Meet- en controle-uitrusting
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Objet: la fabrication, la fourniture et la livraison d'un peigne de fréquence et des éléments qui servent à l'asservir aux différents signaux de référence à disposition, tel que décrit au Cahier des clauses techniques particulières (CCTP). Ce système sera livré au laboratoire LP2N — rue François Mitterand — 33400 Talence, France.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38424000 Meet- en controle-uitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRI12 Gironde
Voornaamste plaats van uitvoering:

33400 TALENCE

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

La fabrication, la fourniture et la livraison d'un peigne de fréquence et des éléments qui servent à l'asservir aux différents signaux de référence à disposition, tel que décrit au Cahier des clauses techniques particulières (CCTP). Ce système sera livré au laboratoire LP2N — rue François Mitterand — 33400 Talence, France.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Suivant descriptif du CCTP disponible au DCE LP2N-2020-05

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

DC1, DC2, déclaration sur l'honneur et certificats de régularité fiscale et sociale, attestation d'assurance.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Suivant informations détaillées au CCAP disponible au DCE LP2N-2020-05.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 02/07/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 03/07/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
Plaats:

Palaiseau.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif de Versailles
Postadres: 56 avenue de Saint-Cloud
Plaats: Versailles
Postcode: 78000
Land: Frankrijk
E-mail: greffe.ta-versailles@juradm.fr
Telefoon: +33 139205400

Internetadres: http://versailles.tribunal-administratif.fr

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Tribunal administratif de Versailles
Postadres: 56 avenue de Saint-Cloud
Plaats: Versailles
Postcode: 78000
Land: Frankrijk
E-mail: greffe.ta-versailles@juradm.fr
Telefoon: +33 139205400

Internetadres: http://versailles.tribunal-administratif.fr

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020