Lieferungen - 253449-2020

02/06/2020    S105

Polen-Rzeszów: Möbel

2020/S 105-253449

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie
Postanschrift: Hetmańska 45d
Ort: Rzeszów
NUTS-Code: PL823 Rzeszowski
Postleitzahl: 35-078
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Joanna Cynarska
E-Mail: zamowienia@rzeszow.po.gov.pl
Telefon: +48 175061254

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://rzeszow.po.gov.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://ezamowienia.ms.gov.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
Im Rahmen der elektronischen Kommunikation ist die Verwendung von Instrumenten und Vorrichtungen erforderlich, die nicht allgemein verfügbar sind. Ein uneingeschränkter und vollständiger direkter Zugang zu diesen Instrumenten und Vorrichtungen ist gebührenfrei möglich unter: https://ezamowienia.ms.gov.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa i montaż mebli dla zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa części budynku przy ul. Lisa-Kuli dla jednostek prokuratury okręgu rzeszowskiego

Referenznummer der Bekanntmachung: PO VII WB 261.3.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
39100000 Möbel
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Zamówienie publiczne dotyczy dostawy i montażu mebli do siedziby jednostek prokuratur rejonowych w Rzeszowie w budynku przy ul. Lisa-Kuli 20.

Wyposażenie meblowe winno być fabrycznie nowe (rok produkcji 2020 lub 2019), wolne od wad prawnych i fizycznych, dostarczone do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń budynku prokuratury zlokalizowanego w Rzeszowie przy ul. Lisa-Kuli 20 oraz winno obejmować kompletny montaż wraz z wypoziomowaniem, ustabilizowaniem i właściwym zamocowaniem.

W ramach dostaw Wykonawca zrealizuje dostawę mebli biurowych, mebli do pomieszczeń socjalnych, krzeseł i foteli biurowych. Przedmiot zamówienia winien zostać zrealizowany w oparciu i zgodnie z opracowaną w tym zakresie dokumentacją pn.: „Technologia biurowa” autorstwa biura projektowego „S.T. Architekci” Sp. z o.o.; 35-021 Rzeszów, ul. gen. M. Langiewicza 18.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w części B SIWZ.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
39130000 Büromöbel
39112000 Stühle
39111100 Drehsitze
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL823 Rzeszowski
Hauptort der Ausführung:

Prokuratura Rejonowa dla Miasta Rzeszów, ul. Lisa-Kuli 20, 35-959 Rzeszów, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Zamówienie publiczne dotyczy dostawy i montażu mebli do siedziby jednostek prokuratur rejonowych w Rzeszowie w budynku przy ul. Lisa-Kuli 20.

Wyposażenie meblowe winno być fabrycznie nowe (rok produkcji 2020 lub 2019), wolne od wad prawnych i fizycznych, dostarczone do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń budynku prokuratury zlokalizowanego w Rzeszowie przy ul. Lisa-Kuli 20 oraz winno obejmować kompletny montaż wraz z wypoziomowaniem, ustabilizowaniem i właściwym zamocowaniem.

W ramach dostaw Wykonawca zrealizuje dostawę mebli biurowych, mebli do pomieszczeń socjalnych, krzeseł i foteli biurowych. Przedmiot zamówienia winien zostać zrealizowany w oparciu i zgodnie z opracowaną w tym zakresie dokumentacją pn.: „Technologia biurowa” autorstwa biura projektowego „S.T. Architekci” Sp. z o.o.; 35-021 Rzeszów, ul. gen. M. Langiewicza 18.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w części B SIWZ.

3. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa o treści wynikającej z SIWZ oraz oferty Wykonawcy, zgodnie z załączonym wzorem stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ.

4. Wszystkie informacje przedstawione w SIWZ są przeznaczone wyłącznie do przygotowania oferty i nie mogą być wykorzystywane w innym celu oraz udostępniane osobom nie uczestniczącym w postępowaniu.

5. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia własnym transportem, na własny koszt i na własne ryzyko, w określonych ilościach i do miejsc wskazanych przez Zamawiającego, zgodnie z aranżacją meblową pomieszczeń budynku prokuratury zlokalizowanej w Rzeszowie przy ul. Lisa-Kuli 20.

6. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z certyfikatami i atestami szczegółowo wymienionymi w opisie przedmiotu zamówienia – w części B SIWZ.

7. Wykonawca będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi za wady przedmiotu umowy przez minimum 36 miesięcy. Okres gwarancji i rękojmi liczony będzie od daty podpisania protokołu odbioru ilościowo-jakościowego bez zastrzeżeń.

(Wykonawca może zaproponować dłuższy okres gwarancji i rękojmi. Okres gwarancji i rękojmi stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. Wykonawca w formularzu oferty powinien podać oferowany okres gwarancji i rękojmi.)

8. Wykonawca wraz z wyposażeniem dostarczy następujące dokumenty:

a) dokumenty gwarancyjne;

b) certyfikaty znaków bezpieczeństwa (o ile taki obowiązek istnieje);

c) deklaracje zgodności;

d) atesty.

9. Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonywanie zamówienia do czasu wygaśnięcia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego.

10. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców – informacje należy podać w „Formularzu ofertowym”, który stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Gwarancja / Gewichtung: 30,00
Qualitätskriterium - Name: Termin realizacji / Gewichtung: 10,00
Preis - Gewichtung: 60,00
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 30/11/2020
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

W postępowaniu zastosowana zostanie procedura przewidziana w art. 24aa ust. Pzp, tzw. „procedura odwrócona”, Zamawiający przed udzieleniem zamów. wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz wskazujących brak podstaw do wykluczenia.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Warunek kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie określa przedmiotowego warunku udziału.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a. nie podlegają wykluczeniu z postępowania;

b. spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.

2. Podstawy wykluczenia Wykonawców

2.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–22 ustawy Pzp.

2.2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, tj. Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji konsumentów (Dz.U. z 2015 poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2.3. Dodatkowo Zamawiający wykluczy Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1, pkt 4 i pkt 8 ustawy Pzp, tj. Wykonawcę:

a. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

b. który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;

c. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

2.4. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

a. Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na sumę gwarancyjną nie niższą niż 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy zł).

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

a. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykonanie w sposób należyty w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 dostawy, polegającej na dostawie wraz z montażem wyposażenia meblowego odpowiadającego swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia, o wartości brutto minimum 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych) każda.

b. Warunkiem udziału w postępowaniu jest dysponowanie osobami, które będą wykonywać zamówienie (skierowanymi do bezpośredniej realizacji przedmiotowego zamówienia) posiadającymi kwalifikacje niezbędne do wykonania przedmiotowego zamówienia, tj. dysponowanie co najmniej 2 (dwoma) pracownikami, skierowanymi do montażu wyposażenia meblowego przedmiotowego zamówienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Z uwagi na fakt, iż przedmiotem zamówienia są czynności, których wykonywanie odpowiada warunkom wykonywania pracy, określonym w przepisach Kodeksu pracy, i których sposób i okoliczności świadczenia przez osoby, występujące z ramienia Wykonawcy (i/lub podwykonawcy), dowodzą istnienia stosunku pracy, w rozumieniu Kodeksu pracy, Zamawiający wymaga, zgodnie z art. 29 ust. 3a Pzp, aby zamówienie zostało wykonywane wyłącznie z udziałem osób, o których mowa w pkt 3.3 lit. b niniejszego rozdziału, zatrudnionych przez Wykonawcę (i/lub podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę, zawartej co najmniej na okres realizacji przedmiotu zamówienia.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi Załącznik nr 9 do SIWZ.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 07/07/2020
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 07/07/2020
Ortszeit: 11:00
Ort:

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 45d, w sali konferencyjnej – I piętro, POLSKA. Otwarcie ofert jest jawne i przeprowadzone zostanie jako publiczna sesja otwarcia ofert, podczas której zostanie dokonane otwarcie (rozszyfrowanie) ofert złożonych za pośrednictwem systemu.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami podczas przeprowadzania niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.) przy użyciu systemu SmartPZP dostępnego pod adresem https://ezamowienia.ms.gov.pl/ Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są w formie elektronicznej poprzez system.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także dokumenty JEDZ dotyczące tych podmiotów.

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także dokumenty JEDZ dotyczące tych podmiotów.;

4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, zgodnie z wytycznymi określonymi w poniższym pkt 1.2.5 SIWZ.

5. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, składa także dokumenty JEDZ dotyczące tych podwykonawców.

6. Wymagania dotyczące wadium.

1. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium, zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy Pzp, w wysokości 10 000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

1.1. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.:

— w pieniądzu,

— w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

— w gwarancjach bankowych,

— w gwarancjach ubezpieczeniowych,

— w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 poz. 1804 oraz z 2015 poz. 978 i 1240).

1.2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy:

nr 46 1130 1105 0005 2170 0990 0001 z podaniem tytułu: wadium – przetarg nieograniczony – Dostawa i montaż mebli dla zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa części budynku przy ul. Lisa-Kuli dla jednostek prokuratury okręgu rzeszowskiego.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 22458701
Fax: +48 22458770

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przepisów wykonawczych do niej, jak też postanowień niniejszej SIWZ, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp.

2. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 179 ust. 2 Pzp. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności ...

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 22458701
Fax: +48 22458770

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28/05/2020