Lieferungen - 253449-2022

13/05/2022    S93

Polen-Poznań: Arbeitsplätze

2022/S 093-253449

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Postanschrift: ul. Trójpole 21
Ort: Poznań
NUTS-Code: PL415 Miasto Poznań
Postleitzahl: 61 - 693
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Dorota Pewińska
E-Mail: przetargi2@poznan.sa.gov.pl
Telefon: +48 618274555
Fax: +48 618274582
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://poznan.sa.gov.pl
I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
Der Auftrag wird von einer zentralen Beschaffungsstelle vergeben
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://ezamowienia.ms.gov.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://ezamowienia.ms.gov.pl
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Sąd
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: sądownictwo

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zakup komputerów i monitorów dla sądów apelacji poznańskiej

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP-373-05/2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30214000 Arbeitsplätze
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Zakup komputerów i monitorów dla sądów apelacji poznańskiej wraz z zapewnieniem usług gwarancyjnych. Cz.1: Komputer typ 1 -2022/2 -standardowy, w ilości 440 sztuk, prawo opcji 440 sztuk, gwarancja min 5 lat – parametr punktowany w kryteriach oceny. Cz.2: Komputer typ 2 -2022/2 –ponadstandardowy, w ilości 10 sztuk, prawo opcji 10 sztuk, gwarancja min 5 lat – parametr punktowany w kryteriach oceny. Cz.3: Monitor typ 2 -2022/2 - do 24 cali, w ilości 426 sztuk, prawo opcji 426 sztuk, gwarancja min 3 lata – parametr punktowany w kryteriach oceny.Cz.4: Monitor typ 4 -WERSJA 1 -2022/2 - do 27 cali, w ilości 9 sztuk, prawo opcji 9 sztuk, gwarancja min 3 lata – parametr punktowany w kryteriach oceny. Przedmiot zamówienia obejmuje opcję,o której mowa w art.441 Pzp.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
Maximale Anzahl an Losen, die an einen Bieter vergeben werden können: 4
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część 1: Komputer typ 1 -2022/2 -standardowy

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30214000 Arbeitsplätze
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL41 Wielkopolskie
NUTS-Code: PL43 Lubuskie
Hauptort der Ausführung:

Teren apelacji poznańskiej.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Komputer typ 1 -2022/2 -standardowy, w ilości 440 sztuk, prawo opcji 440 sztuk, gwarancja min 5 lat – parametr punktowany w kryteriach oceny. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający specyfikację techniczną w podziale na poszczególne części zamówienia określono w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ. Ilości urządzeń dostarczanych w ramach zamówienia do poszczególnych lokalizacji w rozbiciu na poszczególne części wraz z adresami dostaw wskazano w Liście dostaw stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ. Przedmiot zamówienia obejmuje opcję, o której mowa w artykule 441 Pzp.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Obudowa beznarzędziowa / Gewichtung: 3
Qualitätskriterium - Name: Dysk beznarzędziowy / Gewichtung: 1
Qualitätskriterium - Name: Nagrywarka DVD-RW / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Zasilacz / Gewichtung: 5
Qualitätskriterium - Name: Erase disk - Oprogramowanie BIOS / Gewichtung: 2
Qualitätskriterium - Name: Sprawność zasilacza / Gewichtung: 3
Qualitätskriterium - Name: System diagnostyczny / Gewichtung: 1
Qualitätskriterium - Name: Gwarancja / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 55
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 60
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

1) Zgodnie z art. 441 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, a Wykonawca wyraża na powyższe zgodę. Podstawą uruchomienia zamówienia w zakresie prawa opcji będą realne potrzeby jednostek sądownictwa oraz zagwarantowane środki finansowe.

2) Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia określona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Realizacja prawa opcji może, ale nie musi nastąpić, w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego i na skutek jego dyspozycji w tym zakresie. Brak realizacji zamówienia w zakresie prawa opcji nie będzie rodzić żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego

3) Zamawiający może skorzystać z prawa opcji jednokrotnie lub wielokrotnie, na rzecz jednej lub kilku jednostek sądownictwa w zakresie:

a) Część 1 - Komputer typ 1 -2022/2 -standardowy – w ilości 440 szt.

4) Dostawa urządzeń w ramach prawa opcji będzie realizowana do jednostek sądownictwa z terenu apelacji poznańskiej, przy czym Zamawiający wskaże ilość i miejsce dostaw.

5) Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie z zawartą umową, jednakże nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 roku. Po upływie ww. terminu prawo opcji wygasa.

6) Zasady dotyczące realizacji przedmiotu umowy objętego prawem opcji, jak i zmiany umowy w zakresie realizacji prawa opcji będą takie same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego z zastrzeżeniem pkt. 7 i 8. Cena jednostkowa podczas realizacji prawa opcji będzie taka sama jak przy realizacji zamówienia podstawowego.

7) Termin dostawy przedmiotu zamówienia w ramach prawa opcji – zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy złożonym na formularzu ofertowym w terminie: maksymalnie do 60 dni kalendarzowych.

Termin dostawy liczony będzie od powiadomienia Wykonawcy o uruchomieniu prawa opcji przez Zamawiającego, zgodnie z pkt. 8.

8) Zamawiający zobowiązuje się do powiadomienia Wykonawcy o realizacji prawa opcji – wzór powiadomienia stanowi Złącznik nr 5 do wzoru umowy drogą mailową na adres Wykonawcy.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający zastosuje tzw. procedurę odwróconą, uregulowaną wart. 139 ust. 1 Pzp.Wadium Część 1 w wysokości: 48.000,00PLN. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt. 5 SWZ. Przewidziana jest demonstracja zaoferowanego komputera zgodnie z zał. 8 do SWZ.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część 2 - Komputer typ 2 -2022/2 -ponadstandardowy

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30214000 Arbeitsplätze
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL41 Wielkopolskie
NUTS-Code: PL43 Lubuskie
Hauptort der Ausführung:

Teren apelacji poznańskiej.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Komputer typ 2 -2022/2 –ponadstandardowy, w ilości 10 sztuk, prawo opcji 10 sztuk, gwarancja min 5 lat – parametr punktowany w kryteriach oceny. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający specyfikację techniczną w podziale na poszczególne części zamówienia określono w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ. Ilości urządzeń dostarczanych w ramach zamówienia do poszczególnych lokalizacji w rozbiciu na poszczególne części wraz z adresami dostaw wskazano w Liście dostaw stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ. Przedmiot zamówienia obejmuje opcję, o której mowa w artykule 441 Pzp.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Obudowa beznarzędziowa / Gewichtung: 3
Qualitätskriterium - Name: Nvme dysk beznarzędziowy / Gewichtung: 3
Qualitätskriterium - Name: Karta grafiki / Gewichtung: 3
Qualitätskriterium - Name: Czytnik kart procesorowych / Gewichtung: 5
Qualitätskriterium - Name: Obsługa RAID / Gewichtung: 3
Qualitätskriterium - Name: Sprawność zasilacza / Gewichtung: 3
Qualitätskriterium - Name: System diagnostyczny / Gewichtung: 2
Qualitätskriterium - Name: Erase disk - Oprogramowanie BIOS / Gewichtung: 3
Qualitätskriterium - Name: Gwarancja / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 55
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 60
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

1) Zgodnie z art. 441 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, a Wykonawca wyraża na powyższe zgodę. Podstawą uruchomienia zamówienia w zakresie prawa opcji będą realne potrzeby jednostek sądownictwa oraz zagwarantowane środki finansowe.

2) Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia określona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Realizacja prawa opcji może, ale nie musi nastąpić, w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego i na skutek jego dyspozycji w tym zakresie. Brak realizacji zamówienia w zakresie prawa opcji nie będzie rodzić żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego

3) Zamawiający może skorzystać z prawa opcji jednokrotnie lub wielokrotnie, na rzecz jednej lub kilku jednostek sądownictwa w zakresie:

a) Część 2 - Komputer typ 2 -2022/2 -ponadstandardowy – w ilości 10 szt.

4) Dostawa urządzeń w ramach prawa opcji będzie realizowana do jednostek sądownictwa z terenu apelacji poznańskiej, przy czym Zamawiający wskaże ilość i miejsce dostaw.

5) Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie z zawartą umową, jednakże nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 roku. Po upływie ww. terminu prawo opcji wygasa.

6) Zasady dotyczące realizacji przedmiotu umowy objętego prawem opcji, jak i zmiany umowy w zakresie realizacji prawa opcji będą takie same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego z zastrzeżeniem pkt. 7 i 8. Cena jednostkowa podczas realizacji prawa opcji będzie taka sama jak przy realizacji zamówienia podstawowego.

7) Termin dostawy przedmiotu zamówienia w ramach prawa opcji – zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy złożonym na formularzu ofertowym w terminie: maksymalnie do 60 dni kalendarzowych.

Termin dostawy liczony będzie od powiadomienia Wykonawcy o uruchomieniu prawa opcji przez Zamawiającego, zgodnie z pkt. 8.

8) Zamawiający zobowiązuje się do powiadomienia Wykonawcy o realizacji prawa opcji – wzór powiadomienia stanowi Złącznik nr 5 do wzoru umowy drogą mailową na adres Wykonawcy.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający zastosuje tzw. procedurę odwróconą uregulowaną wart. 139 ust. 1 Pzp. Wadium Część 2 w wysokości: 1.800,00PLN. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt. 5 SWZ.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część 3: Monitor typ 2 -2022/2 - do 24 cali

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30231300 Bildschirme
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL41 Wielkopolskie
NUTS-Code: PL43 Lubuskie
Hauptort der Ausführung:

Teren apelacji poznańskiej.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Monitor typ 2 -2022/2 - do 24 cali, w ilości 426 sztuk, prawo opcji 426 sztuk, gwarancja min 3 lata – parametr punktowany w kryteriach oceny. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający specyfikację techniczną w podziale na poszczególne części zamówienia określono w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ. Ilości urządzeń dostarczanych w ramach zamówienia do poszczególnych lokalizacji w rozbiciu na poszczególne części wraz z adresami dostaw wskazano w Liście dostaw stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ. Przedmiot zamówienia obejmuje opcję, o której mowa w artykule 441 Pzp.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Przedłużony termin gwarancji / Gewichtung: 15
Qualitätskriterium - Name: Wbudowane głośniki / Gewichtung: 15
Qualitätskriterium - Name: Wieszak na komputer MiniPC / Gewichtung: 15
Preis - Gewichtung: 55
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 60
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

1) Zgodnie z art. 441 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, a Wykonawca wyraża na powyższe zgodę. Podstawą uruchomienia zamówienia w zakresie prawa opcji będą realne potrzeby jednostek sądownictwa oraz zagwarantowane środki finansowe.

2) Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia określona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Realizacja prawa opcji może, ale nie musi nastąpić, w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego i na skutek jego dyspozycji w tym zakresie. Brak realizacji zamówienia w zakresie prawa opcji nie będzie rodzić żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego

3) Zamawiający może skorzystać z prawa opcji jednokrotnie lub wielokrotnie, na rzecz jednej lub kilku jednostek sądownictwa w zakresie:

a) Część 3 - Monitor typ 2 -2022/2 - do 24 cali – w ilości 426 szt.

4) Dostawa urządzeń w ramach prawa opcji będzie realizowana do jednostek sądownictwa z terenu apelacji poznańskiej, przy czym Zamawiający wskaże ilość i miejsce dostaw.

5) Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie z zawartą umową, jednakże nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 roku. Po upływie ww. terminu prawo opcji wygasa.

6) Zasady dotyczące realizacji przedmiotu umowy objętego prawem opcji, jak i zmiany umowy w zakresie realizacji prawa opcji będą takie same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego z zastrzeżeniem pkt. 7 i 8. Cena jednostkowa podczas realizacji prawa opcji będzie taka sama jak przy realizacji zamówienia podstawowego.

7) Termin dostawy przedmiotu zamówienia w ramach prawa opcji – zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy złożonym na formularzu ofertowym w terminie: maksymalnie do 60 dni kalendarzowych.

Termin dostawy liczony będzie od powiadomienia Wykonawcy o uruchomieniu prawa opcji przez Zamawiającego, zgodnie z pkt. 8.

8) Zamawiający zobowiązuje się do powiadomienia Wykonawcy o realizacji prawa opcji – wzór powiadomienia stanowi Złącznik nr 5 do wzoru umowy drogą mailową na adres Wykonawcy.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający zastosuje tzw. procedurę odwróconą uregulowaną wart. 139 ust. 1 Pzp. Wadium Część 3 w wysokości: 11.000,00PLN. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt. 5 SWZ.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część 4: Monitor typ 4 -WERSJA 1 -2022/2 - do 27 cali

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30231300 Bildschirme
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL41 Wielkopolskie
NUTS-Code: PL43 Lubuskie
Hauptort der Ausführung:

Teren apelacji poznańskiej.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Monitor typ 4 -WERSJA 1 -2022/2 - do 27 cali, w ilości 9 sztuk, prawo opcji 9 sztuk, gwarancja min 3 lata – parametr punktowany w kryteriach oceny. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający specyfikację techniczną w podziale na poszczególne części zamówienia określono w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ. Ilości urządzeń dostarczanych w ramach zamówienia do poszczególnych lokalizacji w rozbiciu na poszczególne części wraz z adresami dostaw wskazano w Liście dostaw stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ. Przedmiot zamówienia obejmuje opcję, o której mowa w artykule 441 Pzp.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Przedłużony termin gwarancji / Gewichtung: 15
Qualitätskriterium - Name: Wbudowane głośniki / Gewichtung: 15
Qualitätskriterium - Name: Wieszak na komputer MiniPC / Gewichtung: 15
Preis - Gewichtung: 55
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 60
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

1) Zgodnie z art. 441 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, a Wykonawca wyraża na powyższe zgodę. Podstawą uruchomienia zamówienia w zakresie prawa opcji będą realne potrzeby jednostek sądownictwa oraz zagwarantowane środki finansowe.

2) Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia określona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Realizacja prawa opcji może, ale nie musi nastąpić, w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego i na skutek jego dyspozycji w tym zakresie. Brak realizacji zamówienia w zakresie prawa opcji nie będzie rodzić żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego

3) Zamawiający może skorzystać z prawa opcji jednokrotnie lub wielokrotnie, na rzecz jednej lub kilku jednostek sądownictwa w zakresie:

a) Część 4 - Monitor typ 4 -WERSJA 1 -2022/2 - do 27 cali – w ilości 9 szt.

4) Dostawa urządzeń w ramach prawa opcji będzie realizowana do jednostek sądownictwa z terenu apelacji poznańskiej, przy czym Zamawiający wskaże ilość i miejsce dostaw.

5) Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie z zawartą umową, jednakże nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 roku. Po upływie ww. terminu prawo opcji wygasa.

6) Zasady dotyczące realizacji przedmiotu umowy objętego prawem opcji, jak i zmiany umowy w zakresie realizacji prawa opcji będą takie same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego z zastrzeżeniem pkt. 7 i 8. Cena jednostkowa podczas realizacji prawa opcji będzie taka sama jak przy realizacji zamówienia podstawowego.

7) Termin dostawy przedmiotu zamówienia w ramach prawa opcji – zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy złożonym na formularzu ofertowym w terminie: maksymalnie do 60 dni kalendarzowych.

Termin dostawy liczony będzie od powiadomienia Wykonawcy o uruchomieniu prawa opcji przez Zamawiającego, zgodnie z pkt. 8.

8) Zamawiający zobowiązuje się do powiadomienia Wykonawcy o realizacji prawa opcji – wzór powiadomienia stanowi Złącznik nr 5 do wzoru umowy drogą mailową na adres Wykonawcy.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający zastosuje tzw. procedurę odwróconą uregulowaną wart. 139 ust. 1 Pzp. Wadium Część 4 w wysokości: 340,00PLN. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt. 5 SWZ.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

- Dot. części 1 (Komputer typ 1 -2022/2 -standardowy)

wykonał co najmniej jedno zamówienie na dostawę sprzętu komputerowego o wartości nie mniejszej niż 950 000,00 zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100) brutto;

- Dot. części 2 (Komputer typ 2 -2022/2 -ponadstandardowy)

wykonał co najmniej jedno zamówienie na dostawę sprzętu komputerowego o wartości nie mniejszej niż 35 000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy zł 00/100) brutto;

- Dot. części 3 (Monitor typ 2 -2022/2 - do 24 cali)

wykonał co najmniej jedno zamówienie na dostawę sprzętu komputerowego o wartości nie mniejszej niż 230 000,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści tysięcy zł 00/100) brutto;

- Dot. części 4 (Monitor typ 4 -WERSJA 1 -2022/2 - do 27 cali)

wykonał co najmniej jedno zamówienie na dostawę sprzętu komputerowego o wartości nie mniejszej niż 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy zł 00/100) brutto;

Przez sprzęt komputerowy Zamawiający rozumie stacje robocze lub monitory lub laptopy lub serwery lub przełączniki sieciowe lub tablety.

Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy Pzp wezwie za pomocą Systemu Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych: na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat liczonych wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których te dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów– oświadczenie Wykonawcy.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca składa Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziałuw postępowaniu w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.

JEDZ sporządza się zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 05 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016 str. 16).

Wykonawca wypełnia JEDZ w następujących częściach: II; III sekcja: A, B, C, D; IV; VI.

W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca składa odpowiednie oświadczenie w części IV sekcja JEDZ. Zamawiający wskazuje, że Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia tylko sekcji "alfa" w części IV Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, wówczas nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji (A, B, C, D) w części IV JEDZ, ponieważ Zamawiający przyjmie, że Wykonawca potwierdził spełnienie wszystkich wymaganych warunków udziału w postępowaniu określonych w SWZ.

Instrukcja wypełniania JEDZ dostępna jest na stronie Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem:

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0026/45557/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja-2021.01.20.pdf

a) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie JEDZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te mają potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;

b) Wykonawca, w przypadku polegania za zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostepniających zasoby, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp składa także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postepowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby;

zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędne zasoby na potrzeby realizacji zamówienia, – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ - jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp;

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Warunki realizacji umowy są zawarte we wzorze umowy stanowiącym: załącznik nr 6 do SWZ.

Zamawiający przewiduje zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 13/06/2022
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 10/09/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 13/06/2022
Ortszeit: 10:30
Ort:

Otwarcie ofert zostanie dokonane poprzez rozszyfrowanie ofert złożonych za pośrednictwem Systemu SMARTPzp dostępnego pod adresem: https://ezamowienia.ms.gov.pl

- cz. 1 - Demonstracja komputera, o której mowa w pkt. 3.1.6 SWZ odbędzie się w lokalizacji Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań bezpośrednio po otwarciu ofert.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Część 1-Komputer typ 1 -2022/2 -standardowy w celu przeprowadzenia przez Wykonawcę demonstracji zaoferowanego w ofercie komputera, o której mowa w pkt.3.1.6 SWZ do dnia 13.06.2022 r. do godz. 10:00 Wykonawca musi dostarczyć do lokalizacji Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań komputer z zainstalowaną zaoferowaną wersją systemu operacyjnego.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych: w art. 108 ust. 1 pkt. 1 – 6 Pzp; w art. 109 ust. 1 Pzp pkt., pkt 4 Pzp.; w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2022.835); w art. 5k ust. 1 rozporządzenia rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/20147 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniem Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. U. UE L 229 z 31.07.2014 str. 1 z p. zm.). W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu Wykonawca składa Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ oraz oświadczenie wg załącznika nr 10 do SWZ. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, na podstawie art. 126 ust. 1 Pzp wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:

a)Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r.poz1076 z p.zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

b)zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

c)zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

d)Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art.109 ust.1 pkt4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

e)Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 Pzp. sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

f)Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp.g)Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w wstępnym oświadczeniu w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania-art.7 ust. 1 oraz art.5k.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Ort: Warszawa
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy Pzp przysługują wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
09/05/2022