Supplies - 253450-2022

13/05/2022    S93

Romania-Aiud: Antiseptics and disinfectants

2022/S 093-253450

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Municipiul Aiud
National registration number: 4613636
Postal address: Strada: Cuza Voda, nr. 1
Town: Aiud
NUTS code: RO121 Alba
Postal code: 515200
Country: Romania
Contact person: Delia Florea
E-mail: tehnic@aiud.ro
Telephone: +40 0258861310
Fax: +40 0258861280
Internet address(es):
Main address: www.aiud.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100143244
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

FURNIZARE ECHIPAMENTE DE PROTECȚIE ÎN CADRUL PROIECTULUI “CONSOLIDAREA CAPACITATII UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN MUNICIPIUL AIUD IN VEDEREA GESTIONARII SITUATIEI DE PANDEMIE GENERATA DE VIRUSUL SARS-COV-2 2020”, COD SMIS 145278

Reference number: 4613636_2022_PAAPD1353256
II.1.2)Main CPV code
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Furnizare echipamente de protecție în cadrul proiectului “Consolidarea capacitatii unităților de învățământ din Municipiul Aiud în vederea gestionării situației de pandemie generata de virusul SARS-COV-2 2020”, Cod SMIS 145278

Lot 1 – Măști de unică folosință cu 3 pliuri

Lot 2 – Dezinfectanți

Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data-limită de depunere a ofertelor: 18 zile.

În măsura în care solicitările de clarificări sau informațiile suplimentare au fost adresate în termenul prevăzut în anunțul de participare simplificat, respectiv cel mai târziu cu 18 zile înainte de data-limită de depunere a ofertelor, autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări sau de informații suplimentare cel târziu in a 10-a zi înainte de termenul-limită pentru depunerea ofertelor stabilit în anunțul de participare.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 1 643 465.86 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 2
The contracting authority reserves the right to award contracts combining the following lots or groups of lots:

Operatorii economici pot depune oferta pentru ”unul sau mai multe loturi”.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Măști de unică folosință cu 3 pliuri

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
35113410 Garments for biological or chemical protection
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO121 Alba
Main site or place of performance:

Municipiul Aiud

II.2.4)Description of the procurement:

Masca de unică folosință cu 3 pliuri – adulți - 443.784 bucați

Masca de unică folosință cu 3 pliuri – copii - 142.352 bucăți

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termen de livrare de la emiterea comenzii / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 228 593.04 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 90
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Achiziția se realizează în cadrul proiectului “Consolidarea capacitatii unităților de învățământ din Municipiul Aiud în vederea gestionării situației de pandemie generata de virusul SARS-COV-2 2020”, Cod SMIS 145278, finanțat în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare.

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dezinfectanți

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
24455000 Disinfectants
33741300 Hand sanitizer
39811200 Air sanitisers
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO121 Alba
Main site or place of performance:

Municipiul Aiud

II.2.4)Description of the procurement:

Dezinfectant pentru suprafețe - 9.400 litri

Dezinfectant mâini - 24.108 litri

Dezinfectant pentru nebulizator (MICROAEROFLORA) - 20.359 litri

Conform caietului de sarcini

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termen de livrare de la emiterea comenzii / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 414 872.82 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 90
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Achiziția se realizează în cadrul proiectului “Consolidarea capacitatii unităților de învățământ din Municipiul Aiud în vederea gestionării situației de pandemie generata de virusul SARS-COV-2 2020”, Cod SMIS 145278, finanțat în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare.

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Cerința nr.1.

Ofertanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea de îndeplinire:

Se va completa DUAE în conformitate cu art. 193 alin. 1 din Legea 98/2016.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante doar ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, după etapa de licitație electronică:

• certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.); Operatorul economic trebuie să prezinte certificate valabile la momentul prezentării.

• cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

• după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, respective la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achizițiile sectoriale;

• alte documente edificatoare, după caz.

Notă: În cazul ofertanților care sunt persoane juridice străine se vor prezenta certificate/documente echivalente care să fie valabile la momentul prezentării.

În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus, sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

Cerinta nr. 2

Declarație pe proprie răspundere privind conflictul de interese

Declarația pe proprie răspundere privind conflictul de interese se va întocmi de către fiecare ofertant și va fi prezentată odată cu depunerea DUAE și a ofertei in SEAP. Declarația va conține informații aferente situației lor.

Autoritatea contractantă precizează în cele ce urmează: numele, prenumele şi funcția deţinută de persoanele cu funcţii de decizie care sunt implicate în desfăşurarea procedurii de atribuire sau care pot influenţa rezultatul acesteia în cadrul autorităţii contractante, precum şi a celor cu putere de reprezentare din partea furnizorului de servicii auxiliare, dar şi a celor implicate în procedură din partea acestuia din urmă, pentru a da posibilitatea operatorilor economici interesaţi de procedura de atribuire să analizeze o potenţială incidenţă a unei situaţii de natura celor precizate de art. 60/73 din Lege:

Badea Iulia Adriana Oana - Primar

Lőrincz Helga - Viceprimar

Boldor Claudiu - Director executiv

Florea Delia Daniela - Director executiv adjunct

Cristea Felicia - Secretar general al mun. Aiud

Consilieri locali: Năndrean Paul - Ioan, Ștef Ioan-Horațiu, Bande Otniel-Lucian, Gâlea Gabriela Anamaria, Cocioran Alexandru-Lucian, Mihăilă Adina-Daciana, Gheorghiță Delia-Angela, Ciortea Ștefania - Liana, Ursa Ionuț Claudiu, Dărămuș Nicolae - Bogdan, Crișan Dragoș-Ionuț, Nistea Roxana Corina, Mărginean Gheorghe, Florea Adrian, Szocs Ildico, Fulop Szabolcs-Simon, Bogdan Mircea-Ciprian, Barbu Anamaria.

Comisia de evaluare si adjudecare oferte: Florea Liviu Florin, Grecu Tiberiu, Scrobotă Elena Viorica, Boc Maria, Galea Dragoș Emilian.

Experti cooptati: Poinaru Silvia Adriana, Marian Ioana Andreea .

Cerința nr.1.

Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara rezidentă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea de exercitare a activității profesionale ce face obiectul contractului de achiziție publică.

Cerința nr. 2 – pentru lotul 1 - Măști de unică folosință cu 3 pliuri:

Operatorii economici, (importatori, distribuitori) vor prezenta aviz de funcționare (însoțit de anexe) emis în temeiul Ordinului Ministerului Sănătății nr. 566/2020 de Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale (ANMDM) din Romania, valabil la momentul prezentării, din care să reiasă că producătorul/producătorii măștilor pe care le include în propunerea tehnică sunt înregistrați în aviz.

Note: Cerința 2 este aplicabilă în cazul achiziției de măști de tip II și II R – dispozitive medicale clasa de risc I utilizate într-un context medical;

Dacă producătorul este din România, nu se solicită prezentarea unui aviz de funcționare emis de ANMDM, ci certificatul de înregistrare sau avizul de la Centrul de Cercetare Științifică pentru Apărare CBRN și Ecologie.

Modalitatea de îndeplinire:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică cu informațiile solicitate de către autoritatea contractantă – informații referitoare la îndeplinirea cerințelor privind capacitatea de exercitare a activității profesionale.

Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților persoane juridice/fizice străine, documentele echivalente emise în țara de rezidență, traduse în limba română, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, după etapa de licitație electronică.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Loturile: 1Specificati cifra de afaceri medie anualaivelul minim al cifrei de afaceri anuale a ofertantului pe ultimii 3 ani, 2019, 2020 și 2021 trebuie să fie cel puțin egală cu:- 450.000,00 lei (pentru lotul 1);

Loturile: 2Specificati cifra de afaceri medie anualaCerința nr.1.Nivelul minim al cifrei de afaceri anuale a ofertantului pe ultimii 3 ani, 2019, 2020 și 2021 trebuie să fie cel puțin egală cu:- 2.000.000,00 (pentru lotul 2).

Minimum level(s) of standards possibly required:

Se va completa DUAE de către operatorii economici (ofertanți/ofertanți asociați/terți susținători) participanți la procedura de atribuire cu informațiile solicitate de către autoritatea contractantă. Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, după etapa de licitație electronică: bilanțuri contabile sau extrase de bilanț sau rapoarte de audit financiar sau alte documente emise de organisme specializate care confirmă nivelul cifrei de afaceri înscris în DUAE.Dacă un grup de operatori economici depune o ofertă comună, atunci capacitatea economică și financiară se demonstrează prin cumularea resurselor tuturor membrilor grupului.In cazul în care ofertantul își demonstrează capacitatea economică și financiară prin prezentarea unui ANGAJAMENT FERM DE SUSȚINERE din partea unui/unor terț/terți, atunci acesta ARE OBLIGAȚIA să prezinte documentele transmise acestuia de către terțul/terții susținător/susținători, DIN CARE SĂ REZULTE MODUL EFECTIV prin care terțul/terții susținător/susținători va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susținere, documente care se vor constitui ca ANEXE la respectivul angajament.

Se va completa DUAE de către operatorii economici (ofertanți/ofertanți asociați/terți susținători) participanți la procedura de atribuire cu informațiile solicitate de către autoritatea contractantă. Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, după etapa de licitație electronică: bilanțuri contabile sau extrase de bilanț sau rapoarte de audit financiar sau alte documente emise de organisme specializate care confirmă nivelul cifrei de afaceri înscris în DUAE.Dacă un grup de operatori economici depune o ofertă comună, atunci capacitatea economică și financiară se demonstrează prin cumularea resurselor tuturor membrilor grupului.In cazul în care ofertantul își demonstrează capacitatea economică și financiară prin prezentarea unui ANGAJAMENT FERM DE SUSȚINERE din partea unui/unor terț/terți, atunci acesta ARE OBLIGAȚIA să prezinte documentele transmise acestuia de către terțul/terții susținător/susținători, DIN CARE SĂ REZULTE MODUL EFECTIV prin care terțul/terții susținător/susținători va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susținere, documente care se vor constitui ca ANEXE la respectivul angajament.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Loturile: 1Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatCerinţa nr. 1 Ofertanții trebuie să demonstreze că în ultimii 3 ani (calculați până la data limită de depunere a ofertelor) au furnizat produse similare în valoare cumulată de cel puțin :- 200.000,00 lei, fără TVA (pentru lotul 1);Lotul 1 - Prin produse similare se înţelege orice echipament sau dispozitiv medical de protecție umană indiferent de forma de prezentare și fără a condiționa domeniul în care au fost livrate (sanitar, alimentar, zootehnic, industrial, colectivități).Ultimii 3 ani vor fi calculați prin raportare la data-limită de depunere a ofertelor stabilită de autoritatea contractantă în anunţul de participare (dacă se decalează termenul-limită stabilit pentru depunerea ofertelor, publicându-se în acest sens o erată, limita inferioară a perioadei de 3 ani se extinde cu perioada de timp aferentă decalării, urmând a fi considerată îndeplinită cerinţa pentru toţi operatorii care au prezentat dovada finalizării furnizărilor de produse similare în intervalul de timp nou rezultat).

Loturile: 2Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatCerinţa nr. 1 Ofertanții trebuie să demonstreze că în ultimii 3 ani (calculați până la data limită de depunere a ofertelor) au furnizat produse similare în valoare cumulată de cel puțin :- 1.200.000,00 lei, fără TVA (pentru lotul 2).Lotul 2 - Prin produse similare se înţelege: dezinfectanţi şi/sau antiseptice, indiferent de forma de prezentare (soluţii, geluri, spume, tablete) şi fără a condiţiona domeniul în care au fost livrate (sanitar, alimentar, zootehnic, purificare apă, colectivităţi).Ultimii 3 ani vor fi calculați prin raportare la data-limită de depunere a ofertelor stabilită de autoritatea contractantă în anunţul de participare (dacă se decalează termenul-limită stabilit pentru depunerea ofertelor, publicându-se în acest sens o erată, limita inferioară a perioadei de 3 ani se extinde cu perioada de timp aferentă decalării, urmând a fi considerată îndeplinită cerinţa pentru toţi operatorii care au prezentat dovada finalizării furnizărilor de produse similare în intervalul de timp nou rezultat).

Loturile: 2Gestionarea lantului de aprovizionareCerința nr. 2 – pentru lotul 2 – Dezinfectanți:Prezentarea documentelor care atestă măsurile implementate de operatorul economic prin care se garantează trasabilitatea produselor, pe lanţul de aprovizionare.

Loturile: 1Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatiiImplementarea sistemului de management al calității conform SR EN ISO 9001:2015 sau echivalent

Loturile: 2Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatiiCerința nr. 1Implementarea sistemului de management al calității conform SR EN ISO 9001:2015 sau echivalent

Minimum level(s) of standards possibly required:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile ce descriu nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător cerințelor autorității contractante. Asociatul/asociații nominalizați va/vor prezenta distinct DUAE în care se vor cuprinde informațiile solicitate.La nivelul DUAE trebuie precizate informații cum ar fi: numărul și data contractului/achiziției invocat/invocate drept experiență similară, tipul/categoriile de produse, valoarea, beneficiarul, perioada de livrare, data și numărul documentului de recepție.Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate, la solicitare, ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, după etapa de licitație electronică: - certificate sau documente emise de beneficiar/procese verbale de recepție/părți relevante ale contractului/achiziției, din care să reiasă toate elementele necesare pentru confirmarea îndeplinirii cerinței privind experiența similară.Dacă un grup de operatori economici depune o Ofertă comuna, atunci capacitatea tehnică și profesională se demonstrează prin cumularea resurselor tuturor membrilor grupului.Capacitatea tehnică și/sau profesională a Ofertantului poate fi susținută, pentru îndeplinirea Contractului/Acordului-cadru si a Contractelor Subsecvente, și de o altă persoană, indiferent de natura relațiilor juridice existente între Ofertant și persoana respectivă.In cazul în care Ofertantul își demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională prin prezentarea unui ANGAJAMENT FERM de susținere, prin care confirmă faptul că va pune la dispoziție Ofertantului resursele tehnice și profesionale invocate din partea unui/unor terț/terți, atunci acesta ARE OBLIGAȚIA să prezinte documentele transmise acestuia de către terţul/terţii susţinător/susţinători, din care SĂ REZULTE MODUL EFECTIV prin care terţul/terţii susţinător/susţinători va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susţinere, documente care se vor constitui ANEXE la respectivul angajament.

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile ce descriu nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător cerințelor autorității contractante. Asociatul/asociații nominalizați va/vor prezenta distinct DUAE în care se vor cuprinde informațiile solicitate.La nivelul DUAE trebuie precizate informații cum ar fi: numărul și data contractului/achiziției invocat/invocate drept experiență similară, tipul/categoriile de produse, valoarea, beneficiarul, perioada de livrare, data și numărul documentului de recepție.Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate, la solicitare, ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, după etapa de licitație electronică: - certificate sau documente emise de beneficiar/procese verbale de recepție/părți relevante ale contractului/achiziției, din care să reiasă toate elementele necesare pentru confirmarea îndeplinirii cerinței privind experiența similară.Dacă un grup de operatori economici depune o Ofertă comuna, atunci capacitatea tehnică și profesională se demonstrează prin cumularea resurselor tuturor membrilor grupului.Capacitatea tehnică și/sau profesională a Ofertantului poate fi susținută, pentru îndeplinirea Contractului/Acordului-cadru si a Contractelor Subsecvente, și de o altă persoană, indiferent de natura relațiilor juridice existente între Ofertant și persoana respectivă.In cazul în care Ofertantul își demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională prin prezentarea unui ANGAJAMENT FERM de susținere, prin care confirmă faptul că va pune la dispoziție Ofertantului resursele tehnice și profesionale invocate din partea unui/unor terț/terți, atunci acesta ARE OBLIGAȚIA să prezinte documentele transmise acestuia de către terţul/terţii susţinător/susţinători, din care SĂ REZULTE MODUL EFECTIV prin care terţul/terţii susţinător/susţinători va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susţinere, documente care se vor constitui ANEXE la respectivul angajament.

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire cu informaţiile ce descriu modul în care garantează trasabilitatea produselor, urmând să probeze îndeplinirea cerinţei cu documente justificative ce vor fi prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, după etapa de licitație electronică:.Documentele justificative pot fi: liste de verificare/rapoarte interne cuprinzând punctele de control şi criteriile de monitorizare a produselor şi proceselor pe lanţul de aprovizionare sau orice alte documente pe care ofertantul le consideră relevante în îndeplinirea cerinţei.

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire.Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate doar de către ofertantul/ofertanții clasat/clasați pe primul loc, în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării, după etapa de licitație electronica, ofertelor pot fi: - certificat valabil la momentul prezentării, emis de un organism de certificare acreditat care să ateste respectarea de către operatorul economic a standardului SR EN ISO 9001:2015 sau alte probe sau dovezi care confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calității (pentru cazurile specifice prevăzute de lege). În cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat trebuie să deţină un astfel de certificat, pentru partea din contract pe care o realizează.Documentul trebuie să fie valabil la data prezentării.

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire.Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate doar de către ofertantul/ofertanții clasat/clasați pe primul loc, în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării, după etapa de licitație electronica, ofertelor pot fi: - certificat valabil la momentul prezentării, emis de un organism de certificare acreditat care să ateste respectarea de către operatorul economic a standardului SR EN ISO 9001:2015 sau alte probe sau dovezi care confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calității (pentru cazurile specifice prevăzute de lege). În cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat trebuie să deţină un astfel de certificat, pentru partea din contract pe care o realizează.Documentul trebuie să fie valabil la data prezentării.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6)Information about electronic auction
An electronic auction will be used
Additional information about electronic auction:

Conform prevederilor art. 131, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Obiectul licitatiei electronice: valoarea totală a ofertei, în lei, fără TVA;

Nr. runde: 1 (una);

Durata rundei licitației electronice: 1 (una) zi;

Informațiile care urmează a fi puse la dispoziția ofertanților în cursul licitației electronice sunt: ,,ofertanții pot vedea cea mai bună ofertă” și ,,ofertanții pot vedea nr. de participanți înscriși la licitație”.

Licitația electronică va începe la 2 zile lucrătoare de la transmiterea invitației de către SICAP la adresa de poștă electronică înregistrată în sistem ca adresă de contact. În vederea participării la licitația electronică, operatorii economici trebuie să fie înregistrați în SEAP/SICAP.

Nu se va utiliza pas de licitare.

În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obținut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderi

IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/06/2022
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 14/12/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 14/06/2022
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Information about authorised persons and opening procedure:

Comisia de evaluare si experți cooptați.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

DUAE va fi configurat de către autoritatea/entitatea contractantă direct în SEAP la definirea documentației de atribuire. Operatorii economici care participă la procedură vor completa direct în SEAP, în secțiunea dedicată a procedurii de interes, DUAE-ul deja configurat de autoritatea/entitatea contractantă.

Detalii cu privire la întocmirea DUAE se vor regăsi, după autentificarea în sistem, în secțiunea „Informații DUAE” – Ghid de completare DUAE.

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
09/05/2022