Leveringen - 253463-2020

02/06/2020    S105

Estland-Tallinn: Reddingsboten

2020/S 105-253463

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Päästeamet
Nationaal identificatienummer: 70000585
Postadres: Raua tn 2
Plaats: Tallinn
NUTS-code: EE EESTI
Postcode: 10124
Land: Estland
Contactpersoon: Triinu Matso
E-mail: riigihange@rescue.ee
Telefoon: +372 53933275

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.rescue.ee

I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: pääste

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Päästetöö paatide ostmine ning garantiiaegsete hooldus- ja remonttööde tellimine koos tööde teostamiseks vajalike varuosade ostmisega

Referentienummer: 217768
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34521400 Reddingsboten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 264 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Päästetöö paadi komplektide ostmine

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34521400 Reddingsboten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EE EESTI
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Merepääste võimekusega päästetöö paadi komplekti ostmine

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34521400 Reddingsboten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EE EESTI

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 032-074502

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 6.4-2.1/117ML
Perceel nr.: 1
Benaming:

Raamleping

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/05/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: OÜ TS Marine
Nationaal identificatienummer: 12454628
Postadres: Loitsu tn 10-111
Plaats: Tallinn
NUTS-code: EE EESTI
Postcode: 13622
Land: Estland
E-mail: sky@tsmarine.ee

Internetadres: www.tsboats.com

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 264 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020