Leveringen - 253465-2020

02/06/2020    S105

Nederland-Bemmel: Kantoormachines, -uitrusting en -benodigdheden, uitgez. computers, printers en meubilair

2020/S 105-253465

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Scholengroep Over- en Midden-Betuwe/Over Betuwe College - De Heister
Nationaal identificatienummer: 2497574
Postadres: De Heister 1
Plaats: Bemmel
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 6681 CV
Land: Nederland
Contactpersoon: Rogier Diecke
E-mail: r.diecke@docuvision.nl
Telefoon: +31 642351176
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.sgomb.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Aanbesteding afdrukapparatuur SgOMB

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30100000 Kantoormachines, -uitrusting en -benodigdheden, uitgez. computers, printers en meubilair
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Levering en onderhoud van 43 multifunctionals op diverse locaties van SgOMB. Koppelen met betaalsysteem Xafax Netpay. Gemiddelde maandvolume kleur 165 000 en zwart-wit 365 000.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 450 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
Voornaamste plaats van uitvoering:

Bemmel.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Levering en onderhoud van 43 multifunctionals op diverse locaties van SgOMB. Koppelen met betaalsysteem Xafax Netpay. Gemiddelde maandvolume kleur 165 000 en zwart-wit 365 000.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 70
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 037-086893
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Aanbesteding Afdrukapparatuur SgOMB

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Canon Nederland nv
Nationaal identificatienummer: 34045532
Postadres: Brabantlaan 2
Plaats: 's-Hertogenbosch
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 5216 TV
Land: Nederland
E-mail: Bidcenter@canon.nl
Telefoon: +31 736815815
Internetadres: http://www.canon.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 450 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 450 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Gelderland
Postadres: Postbus 9030
Plaats: Arnhem
Postcode: 6800 EM
Land: Nederland
E-mail: kortgeding.rb-gel.arnhem@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 883612000
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020