Leveringen - 253466-2020

02/06/2020    S105

Tsjechië-Praag: Delen van vuurwapens en munitie

2020/S 105-253466

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Česká republika - Ministerstvo vnitra
Nationaal identificatienummer: 00007064
Postadres: Poštovní schránka 160
Plaats: Praha 6
NUTS-code: CZ0 ČESKÁ REPUBLIKA
Postcode: 160 41
Land: Tsjechië
Contactpersoon: Ing. Martin Šlemer
E-mail: pp.ovz@pcr.cz
Telefoon: +420 974835653
Fax: +420 974835643
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.mvcr.cz
Adres van het kopersprofiel: https://nen.nipez.cz/profil/MVCR
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Náhradní díly a příslušenství pro dlouhé zbraně z výzbroje Policie ČR - rámcová dohoda

Referentienummer: PPR-21813/ČJ-2019-990640
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
35340000 Delen van vuurwapens en munitie
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

7.289 ks náhradních dílů, příslušenství a dalších komponentů pro zbraňové komplety na bázi dlouhých zbraní výrobců Heckler&Koch GmbH a Sako LTD, které má ve výzbroji Policie ČR.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 37 933 426.27 CZK
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ0 ČESKÁ REPUBLIKA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Policejní prezidium ČR - Správa logistického zabezpečení - Znojmo.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

7.289 ks náhradních dílů, příslušenství a dalších komponentů pro zbraňové komplety na bázi dlouhých zbraní výrobců Heckler&Koch GmbH a Sako LTD, které má ve výzbroji Policie ČR.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • Aanvullende leveringen door de oorspronkelijke leverancier, besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden
Verklaring:

Jedná se o dodatečné dodávky od téhož dodavatele C.I.D Praha, s.r.o., se kterým byly uzavřeny smlouvy. Jedná se o cca 20 % rozšíření stávajícího rozsahu dodávek a o cca 80 % částečnou náhradu náhradních dílů, doplňků a příslušenství k v současnosti Policii ČR používaným zbraňovým kompletům - odstřelovací pušky Sako, HaK MP 5, HaK MP7, HaK G36, HaK 416 a HaK 417 z důvodu ukončení životnosti jejich příslušenství, jejich modernizace, oprav nebo doplnění konfigurace.

U každého typu zbraně je původní kupní smlouvou ve smyslu § 64 písm. b) zákona smlouva, kterou bylo zahájeno vyzbrojování v systemizaci vymezeného okruhu uživatelů „dlouhými“ zbraněmi daného typu (Sako TRG 22/42 č. j.: PPR-3-27/OCN-2004, PPR-27-43/OCN-2002; HK MP5 č. j.: PPR-17-17/OCN-2001; HK G 36 č. j.: PPR-149-27/OCN-2004; HK 417 č. j.: PPR-9822-10/ČJ-2008-99EC; HK MP7 č. j.: PPR-3549-44/ČJ-2012-0099EC; HK 416 č. j.: PPR-2208-19/ČJ-2014-990640).

Změnou dodavatele by byl zadavatel nucen pořizovat zboží odlišných technických parametrů, které by mělo za následek neslučitelnost s původními zbrojními komponenty a nepřiměřené technické obtíže (nemožnost využívat stávající přípravky, náhradní díly, příslušenství apod.) při provozu a údržbě zbraňových kompletů ve výzbroji Policie ČR. Pořizované náhradní díly může dodat pouze vybraný dodavatel.

Delší dobu trvání dodatečných dodávek od původních kupních smluv (viz výše) odůvodňujeme zvláštními okolnostmi, zejména pak tím, že délka životního cyklu zbraně se v běžném výkonu služby kalkuluje min. na 20 let, s obdobnou délkou životního cyklu se kalkuluje i u části příslušenství, což jsou zvláštní okolnosti dle zákona, na základě kterých doba trvání od uzavření smlouvy v některých případech přesáhla dobu 3 let.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Náhradní díly a příslušenství pro dlouhé zbraně z výzbroje Policie ČR - rámcová dohoda

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
14/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: C.I.D Praha, s.r.o.
Nationaal identificatienummer: 65414128
Postadres: Kutnauerovo nám. 680/1
Plaats: Praha 6
NUTS-code: CZ0 ČESKÁ REPUBLIKA
Postcode: 169 00
Land: Tsjechië
E-mail: prodejna@cidpraha.cz
Telefoon: +420 606884238
Internetadres: http://www.cidpraha.cz/
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 37 957 917.00 CZK
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 37 933 426.27 CZK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

PPR-21813/ČJ-2019-990640, Jan Friedel

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postadres: tř. Kpt. Jaroše 7
Plaats: Brno
Postcode: 604 55
Land: Tsjechië
E-mail: posta@uohs.cz
Telefoon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetadres: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 českých korun (CZK), nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postadres: tř. Kpt. Jaroše 7
Plaats: Brno
Postcode: 604 55
Land: Tsjechië
E-mail: posta@uohs.cz
Telefoon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetadres: https://www.uohs.cz/
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020