Leveringen - 253466-2020

02/06/2020    S105

Česko-Praha: Součásti střelných zbraní a munice

2020/S 105-253466

Oznámení o výsledku zadávacího řízení

Výsledky zadávacího řízení

Dodávky

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Česká republika - Ministerstvo vnitra
Národní identifikační číslo: 00007064
Poštovní adresa: Poštovní schránka 160
Obec: Praha 6
Kód NUTS: CZ0 ČESKÁ REPUBLIKA
PSČ: 160 41
Země: Česko
Kontaktní osoba: Ing. Martin Šlemer
E-mail: pp.ovz@pcr.cz
Tel.: +420 974835653
Fax: +420 974835643

Internetové adresy:

Hlavní adresa: https://www.mvcr.cz

Adresa profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/MVCR

I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek
I.4)Druh veřejného zadavatele
Ministerstvo nebo jiný celostátní či federální orgán včetně jejich organizačních složek
I.5)Hlavní předmět činnosti
Veřejný pořádek a bezpečnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Náhradní díly a příslušenství pro dlouhé zbraně z výzbroje Policie ČR - rámcová dohoda

Spisové číslo: PPR-21813/ČJ-2019-990640
II.1.2)Hlavní kód CPV
35340000 Součásti střelných zbraní a munice
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

7.289 ks náhradních dílů, příslušenství a dalších komponentů pro zbraňové komplety na bázi dlouhých zbraní výrobců Heckler&Koch GmbH a Sako LTD, které má ve výzbroji Policie ČR.

II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.1.7)Konečná hodnota veřejné zakázky (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 37 933 426.27 CZK
II.2)Popis
II.2.1)Název:
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ0 ČESKÁ REPUBLIKA
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Policejní prezidium ČR - Správa logistického zabezpečení - Znojmo.

II.2.4)Popis zakázky:

7.289 ks náhradních dílů, příslušenství a dalších komponentů pro zbraňové komplety na bázi dlouhých zbraní výrobců Heckler&Koch GmbH a Sako LTD, které má ve výzbroji Policie ČR.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Zadání zakázky bez předchozího uveřejnění výzvy k účasti v soutěži v Úředním věstníku Evropské unie v níže uvedených případech
  • Dodatečné dodávky od původního dodavatele objednané v souladu s přísnými podmínkami stanovenými ve směrnici
Vysvětlení:

Jedná se o dodatečné dodávky od téhož dodavatele C.I.D Praha, s.r.o., se kterým byly uzavřeny smlouvy. Jedná se o cca 20 % rozšíření stávajícího rozsahu dodávek a o cca 80 % částečnou náhradu náhradních dílů, doplňků a příslušenství k v současnosti Policii ČR používaným zbraňovým kompletům - odstřelovací pušky Sako, HaK MP 5, HaK MP7, HaK G36, HaK 416 a HaK 417 z důvodu ukončení životnosti jejich příslušenství, jejich modernizace, oprav nebo doplnění konfigurace.

U každého typu zbraně je původní kupní smlouvou ve smyslu § 64 písm. b) zákona smlouva, kterou bylo zahájeno vyzbrojování v systemizaci vymezeného okruhu uživatelů „dlouhými“ zbraněmi daného typu (Sako TRG 22/42 č. j.: PPR-3-27/OCN-2004, PPR-27-43/OCN-2002; HK MP5 č. j.: PPR-17-17/OCN-2001; HK G 36 č. j.: PPR-149-27/OCN-2004; HK 417 č. j.: PPR-9822-10/ČJ-2008-99EC; HK MP7 č. j.: PPR-3549-44/ČJ-2012-0099EC; HK 416 č. j.: PPR-2208-19/ČJ-2014-990640).

Změnou dodavatele by byl zadavatel nucen pořizovat zboží odlišných technických parametrů, které by mělo za následek neslučitelnost s původními zbrojními komponenty a nepřiměřené technické obtíže (nemožnost využívat stávající přípravky, náhradní díly, příslušenství apod.) při provozu a údržbě zbraňových kompletů ve výzbroji Policie ČR. Pořizované náhradní díly může dodat pouze vybraný dodavatel.

Delší dobu trvání dodatečných dodávek od původních kupních smluv (viz výše) odůvodňujeme zvláštními okolnostmi, zejména pak tím, že délka životního cyklu zbraně se v běžném výkonu služby kalkuluje min. na 20 let, s obdobnou délkou životního cyklu se kalkuluje i u části příslušenství, což jsou zvláštní okolnosti dle zákona, na základě kterých doba trvání od uzavření smlouvy v některých případech přesáhla dobu 3 let.

IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
IV.1.6)Informace o elektronické aukci
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
IV.2.8)Informace o ukončení dynamického nákupního systému
IV.2.9)Informace o ukončení výzvy k účasti v soutěži oznámené prostřednictvím předběžného oznámení

Oddíl V: Zadání zakázky

Název:

Náhradní díly a příslušenství pro dlouhé zbraně z výzbroje Policie ČR - rámcová dohoda

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
14/05/2020
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 1
Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků: 1
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 1
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: C.I.D Praha, s.r.o.
Národní identifikační číslo: 65414128
Poštovní adresa: Kutnauerovo nám. 680/1
Obec: Praha 6
Kód NUTS: CZ0 ČESKÁ REPUBLIKA
PSČ: 169 00
Země: Česko
E-mail: prodejna@cidpraha.cz
Tel.: +420 606884238

Internetová adresa: http://www.cidpraha.cz/

Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 37 957 917.00 CZK
Konečná hodnota zakázky/položky: 37 933 426.27 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:

PPR-21813/ČJ-2019-990640, Jan Friedel

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112

Internetová adresa: https://www.uohs.cz/

VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 českých korun (CZK), nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112

Internetová adresa: https://www.uohs.cz/

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
28/05/2020