Leveringen - 253466-2020

02/06/2020    S105

Tsjechië-Praag: Delen van vuurwapens en munitie

2020/S 105-253466

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Česká republika - Ministerstvo vnitra
Nationaal identificatienummer: 00007064
Postadres: Poštovní schránka 160
Plaats: Praha 6
NUTS-code: CZ0 ČESKÁ REPUBLIKA
Postcode: 160 41
Land: Tsjechië
Contactpersoon: Ing. Martin Šlemer
E-mail: pp.ovz@pcr.cz
Telefoon: +420 974835653
Fax: +420 974835643

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.mvcr.cz

Adres van het kopersprofiel: https://nen.nipez.cz/profil/MVCR

I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Náhradní díly a příslušenství pro dlouhé zbraně z výzbroje Policie ČR - rámcová dohoda

Referentienummer: PPR-21813/ČJ-2019-990640
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
35340000 Delen van vuurwapens en munitie
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 37 933 426.27 CZK
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ0 ČESKÁ REPUBLIKA

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Náhradní díly a příslušenství pro dlouhé zbraně z výzbroje Policie ČR - rámcová dohoda

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
14/05/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: C.I.D Praha, s.r.o.
Nationaal identificatienummer: 65414128
Postadres: Kutnauerovo nám. 680/1
Plaats: Praha 6
NUTS-code: CZ0 ČESKÁ REPUBLIKA
Postcode: 169 00
Land: Tsjechië
E-mail: prodejna@cidpraha.cz
Telefoon: +420 606884238

Internetadres: http://www.cidpraha.cz/

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 37 957 917.00 CZK
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 37 933 426.27 CZK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020