Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten.

Lieferungen - 253474-2022

13/05/2022    S93

Rumänien-București: Personenkraftwagen

2022/S 093-253474

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii
Nationale Identifikationsnummer: 12932750
Postanschrift: Strada: Matei Basarab, nr. 55-57
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 011024
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Adrian Giura
E-Mail: achizitii@cnsas.ro
Telefon: +40 0374189183
Fax: +40 0374189153
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.cnsas.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100142940
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Agentur/Amt auf zentral- oder bundesstaatlicher Ebene
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Accesul la propriul dosar şi deconsp. Securităţii

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Contract furnizare autoturisme

Referenznummer der Bekanntmachung: RCG605/22/02.05.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34110000 Personenkraftwagen
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Furnizare autoturisme

Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 17 zile.

Termenul limită în care se va răspunde în mod clar şi complet tuturor solicitărilor de clarificări/informaţii suplimentare este în a 11-a zi dinainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 929 386.55 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
Maximale Anzahl an Losen, die an einen Bieter vergeben werden können: 2
Der öffentliche Auftraggeber behält sich das Recht vor, Aufträge unter Zusammenfassung der folgenden Lose oder Losgruppen zu vergeben:

DA

Ofertele trebuie depuse pentru: Numarul maxim de loturi;

Numărul maxim de loturi pentru care se poate depune oferta: 2

Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 2

Operatorii economici pot depune ofertă pentru unul sau ambele loturi.

Valoarea totala estimata (LOT I si LOT II) fara TVA: 929.386,55 lei din bugetul de stat la care se adauga 55.000 lei (9 vouchere Rabla Clasic) si 52.000 lei (2 ecotichete Rabla Plus).

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Autoturisme pentru deservirea activitatii CNSAS - model berlina

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34110000 Personenkraftwagen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Hauptort der Ausführung:

Bucuresti

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Autoturisme pentru deservirea activitatii CNSAS.

Cantitate = 10 autoturisme model berlina.

Termen maxim de livrare 6 luni de la semnarea contractului de furnizare.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Garantia produsului ofertat / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 90
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 694 932.77 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 6
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Fonduri de la Administratia Fondului de Mediu prin programul Rabla Clasic-55.500lei(9 vouchere)

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Autoturisme pentru deservirea activitatii CNSAS- model PLUG-IN HYBRID

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34110000 Personenkraftwagen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Hauptort der Ausführung:

Bucuresti

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Autoturisme pentru desfasurarea activitatii CNSAS.

Cantitate:2 autoturisme model PLUG-IN HYBRID.

Termen maxim de livrare: 6 luni de la semnarea contractului de furnizare.

Autoturismele se achizitioneaza cu respectarea OUG nr.71/2021.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Garantia produsului ofertat / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 90
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 234 453.78 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 6
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Fonduri de la Administratia Fondului de Mediu prin programul Rabla Plus - 52.000 lei(2 ecotichete).

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor menţionate:

Operatorii economici (lideri, asociaţi, terţi susținători, subcontractanţi) nu trebuie să se regăsească în situaţiile prevăzute la art. 60, 164, 165 şi 167 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.

Modalitatea de îndeplinire

Pentru demonstrarea îndeplinirii acestor cerinţe, operatorii economici participanţi la procedura de atribuire vor completa DUAE, cu informaţiile aferente situaţiei lor. În cazul în care ofertantul demonstrează îndeplinirea criteriilor referitoare la situaţia economică şi financiară ori privind capacitatea tehnică şi profesională bazându-se pe susţinerea unui terţ, DUAE, împreună cu angajamentul de susţinere, trebuie să fie completat separat şi de către terţul/terţii susţinător (i) pe a căror capacitate se bazează ofertantul. DUAE prezentat de terţul/terţii susţinător (i) va include toate informaţiile menţionate la art. 193 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016, precum şi informaţiile de la art. 193 alin. (1) lit. b) şi c) din același act normativ, care prezintă relevanţă pentru susţinerea acordată în cadrul procedurii de atribuire. În cazul în care ofertantul intenţionează să subcontracteze o parte/părţi din contract, DUAE include şi informaţii privind partea din contract care urmează a fi eventual subcontractată şi va avea anexat acordul de subcontractare. Subcontractanţii pe a căror capacităţi se bazează ofertantul trebuie să completeze, la rândul lor, DUAE separat, incluzând toate informaţiile menţionate la art. 193 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016, precum şi cele de la art. 193 alin. (1) lit. b) şi c) din același act normativ, care prezintă relevanţă din perspectiva capacităţilor subcontractanţilor pe care se bazează ofertantul în cadrul procedurii de atribuire. În cazul subcontractanţilor pe ale căror capacităţi ofertantul nu se bazează, DUAE va conţine numai informaţiile menţionate la art. 193 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate la solicitarea autorităţii contractante doar de către ofertantul clasat pe primul loc, după aplicarea criteriului de atribuire, până la data încheierii raportului de atribuire, conform art. 196 alin. 2 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Aceste documente sunt:

- Certificate de atestare fiscală privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) valabile la momentul prezentării, pentru sediul principal, iar pentru sediile secundare/punctele de lucru, o declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate”, potrivit art.165 alin.(3) din legea nr.98/2016, cu modificările și completările ulterioare.

- Cazierul judiciar al operatorului economic şi al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, aşa cum rezultă din Certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv.

- După caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2) şi art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

- Alte documente edificatoare, după caz.

Pentru persoanele străine, devin aplicabile prevederile art. 168 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice

Persoanele cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante, implicate în procedura de atribuire, sunt: Constantin Buchet - Preşedinte

Gabriel Vasile - Director General

Romeo Pavelescu - Director Direcţia Juridică

Daniel Atîrnatu – Director D.M.E.A.P.P.

Valentin Laurențiu Dumitrescu – Șef Serviciu Logistică

Adrian Giura - Biroul Achiziţii Publice

Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor menţionate

Operatorii economici ce depun oferta trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condiţiile legii din ţara de rezidenţă, să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situaţiile de anulare a constituirii, precum şi faptul ca are capacitatea profesională de a realiza activităţile care fac obiectul contractului.

Ofertantul va prezenta orice document prin care va face dovada că are dreptul să furnizeze autoturisme în cadrul Programului de stimulare a înnoirii parcului auto național 2020 - 2024 și Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic 2020 – 2024.

Modalitatea de îndeplinire

Pentru demonstrarea îndeplinirii acestei cerinţe, operatorii economici participanţi la procedura de atribuire vor completa DUAE, cu informaţiile aferente situaţiei lor.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv Certificat constatator care să cuprindă date reale/valide la data prezentării, eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului sau în cazul ofertanţilor străini, documente echivalente emise în ţara de rezidenţă, urmează să fie prezentate la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc, după aplicarea criteriului de atribuire, până la data încheierii raportului de atribuire, conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

În situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, dovada înregistrării și corespondența activităților principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va prezenta obligatoriu și de către subcontractanți, pentru partea din contract pe care o vor realiza.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wird durchgeführt
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 26/05/2022
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 26/11/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 26/05/2022
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Vasile Gabriel - Director General

Atirnatu Daniel- Director DMEAPP

Romeo Pavelescu- Director Juridic

Giura Adrian - Birou Achizitii Publice

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Termenele de exercitare a căii de atac sunt cele prevăzute în Legea nr. 101/2016.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Consilul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii
Postanschrift: str. Matei Basarb, nr. 55-57, sector3, Bucuresti
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030671
Land: Rumänien
E-Mail: achizitii@cnsas.ro
Telefon: +4 0374189183
Fax: +4 0374189153
Internet-Adresse: www.cnsas.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
10/05/2022