Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

Aufgrund von Störungen werden eForms- Mitteilungen derzeit fehlerhaft angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Bis dahin konsultieren Sie bitte unsere Hilfsseite.

Jetzt registrieren: 4. Workshop für Weiterverwender von TED-Daten am 14. Dezember 2023

Lieferungen - 253474-2022

13/05/2022    S93

România-București: Autoturisme

2022/S 093-253474

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii
Număr naţional de înregistrare: 12932750
Adresă: Strada: Matei Basarab, nr. 55-57
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 011024
Țară: România
Persoană de contact: Adrian Giura
E-mail: achizitii@cnsas.ro
Telefon: +40 0374189183
Fax: +40 0374189153
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.cnsas.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100142940
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Agenție/birou național sau federal
I.5)Activitate principală
Altă activitate: Accesul la propriul dosar şi deconsp. Securităţii

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Contract furnizare autoturisme

Număr de referinţă: RCG605/22/02.05.2022
II.1.2)Cod CPV principal
34110000 Autoturisme
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Furnizare autoturisme

Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 17 zile.

Termenul limită în care se va răspunde în mod clar şi complet tuturor solicitărilor de clarificări/informaţii suplimentare este în a 11-a zi dinainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 929 386.55 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru toate loturile
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 2
Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a atribui contracte prin combinarea următoarelor loturi sau grupuri de loturi:

DA

Ofertele trebuie depuse pentru: Numarul maxim de loturi;

Numărul maxim de loturi pentru care se poate depune oferta: 2

Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 2

Operatorii economici pot depune ofertă pentru unul sau ambele loturi.

Valoarea totala estimata (LOT I si LOT II) fara TVA: 929.386,55 lei din bugetul de stat la care se adauga 55.000 lei (9 vouchere Rabla Clasic) si 52.000 lei (2 ecotichete Rabla Plus).

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Autoturisme pentru deservirea activitatii CNSAS - model berlina

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
34110000 Autoturisme
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Autoturisme pentru deservirea activitatii CNSAS.

Cantitate = 10 autoturisme model berlina.

Termen maxim de livrare 6 luni de la semnarea contractului de furnizare.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Garantia produsului ofertat / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 90
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 694 932.77 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 6
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Fonduri de la Administratia Fondului de Mediu prin programul Rabla Clasic-55.500lei(9 vouchere)

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Autoturisme pentru deservirea activitatii CNSAS- model PLUG-IN HYBRID

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
34110000 Autoturisme
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Autoturisme pentru desfasurarea activitatii CNSAS.

Cantitate:2 autoturisme model PLUG-IN HYBRID.

Termen maxim de livrare: 6 luni de la semnarea contractului de furnizare.

Autoturismele se achizitioneaza cu respectarea OUG nr.71/2021.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Garantia produsului ofertat / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 90
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 234 453.78 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 6
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Fonduri de la Administratia Fondului de Mediu prin programul Rabla Plus - 52.000 lei(2 ecotichete).

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor menţionate:

Operatorii economici (lideri, asociaţi, terţi susținători, subcontractanţi) nu trebuie să se regăsească în situaţiile prevăzute la art. 60, 164, 165 şi 167 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.

Modalitatea de îndeplinire

Pentru demonstrarea îndeplinirii acestor cerinţe, operatorii economici participanţi la procedura de atribuire vor completa DUAE, cu informaţiile aferente situaţiei lor. În cazul în care ofertantul demonstrează îndeplinirea criteriilor referitoare la situaţia economică şi financiară ori privind capacitatea tehnică şi profesională bazându-se pe susţinerea unui terţ, DUAE, împreună cu angajamentul de susţinere, trebuie să fie completat separat şi de către terţul/terţii susţinător (i) pe a căror capacitate se bazează ofertantul. DUAE prezentat de terţul/terţii susţinător (i) va include toate informaţiile menţionate la art. 193 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016, precum şi informaţiile de la art. 193 alin. (1) lit. b) şi c) din același act normativ, care prezintă relevanţă pentru susţinerea acordată în cadrul procedurii de atribuire. În cazul în care ofertantul intenţionează să subcontracteze o parte/părţi din contract, DUAE include şi informaţii privind partea din contract care urmează a fi eventual subcontractată şi va avea anexat acordul de subcontractare. Subcontractanţii pe a căror capacităţi se bazează ofertantul trebuie să completeze, la rândul lor, DUAE separat, incluzând toate informaţiile menţionate la art. 193 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016, precum şi cele de la art. 193 alin. (1) lit. b) şi c) din același act normativ, care prezintă relevanţă din perspectiva capacităţilor subcontractanţilor pe care se bazează ofertantul în cadrul procedurii de atribuire. În cazul subcontractanţilor pe ale căror capacităţi ofertantul nu se bazează, DUAE va conţine numai informaţiile menţionate la art. 193 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate la solicitarea autorităţii contractante doar de către ofertantul clasat pe primul loc, după aplicarea criteriului de atribuire, până la data încheierii raportului de atribuire, conform art. 196 alin. 2 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Aceste documente sunt:

- Certificate de atestare fiscală privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) valabile la momentul prezentării, pentru sediul principal, iar pentru sediile secundare/punctele de lucru, o declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate”, potrivit art.165 alin.(3) din legea nr.98/2016, cu modificările și completările ulterioare.

- Cazierul judiciar al operatorului economic şi al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, aşa cum rezultă din Certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv.

- După caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2) şi art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

- Alte documente edificatoare, după caz.

Pentru persoanele străine, devin aplicabile prevederile art. 168 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice

Persoanele cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante, implicate în procedura de atribuire, sunt: Constantin Buchet - Preşedinte

Gabriel Vasile - Director General

Romeo Pavelescu - Director Direcţia Juridică

Daniel Atîrnatu – Director D.M.E.A.P.P.

Valentin Laurențiu Dumitrescu – Șef Serviciu Logistică

Adrian Giura - Biroul Achiziţii Publice

Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor menţionate

Operatorii economici ce depun oferta trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condiţiile legii din ţara de rezidenţă, să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situaţiile de anulare a constituirii, precum şi faptul ca are capacitatea profesională de a realiza activităţile care fac obiectul contractului.

Ofertantul va prezenta orice document prin care va face dovada că are dreptul să furnizeze autoturisme în cadrul Programului de stimulare a înnoirii parcului auto național 2020 - 2024 și Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic 2020 – 2024.

Modalitatea de îndeplinire

Pentru demonstrarea îndeplinirii acestei cerinţe, operatorii economici participanţi la procedura de atribuire vor completa DUAE, cu informaţiile aferente situaţiei lor.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv Certificat constatator care să cuprindă date reale/valide la data prezentării, eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului sau în cazul ofertanţilor străini, documente echivalente emise în ţara de rezidenţă, urmează să fie prezentate la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc, după aplicarea criteriului de atribuire, până la data încheierii raportului de atribuire, conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

În situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, dovada înregistrării și corespondența activităților principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va prezenta obligatoriu și de către subcontractanți, pentru partea din contract pe care o vor realiza.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.6)Informații despre licitația electronică
Se va organiza o licitație electronică
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 26/05/2022
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 26/11/2022
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 26/05/2022
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Vasile Gabriel - Director General

Atirnatu Daniel- Director DMEAPP

Romeo Pavelescu- Director Juridic

Giura Adrian - Birou Achizitii Publice

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Termenele de exercitare a căii de atac sunt cele prevăzute în Legea nr. 101/2016.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Consilul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii
Adresă: str. Matei Basarb, nr. 55-57, sector3, Bucuresti
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030671
Țară: România
E-mail: achizitii@cnsas.ro
Telefon: +4 0374189183
Fax: +4 0374189153
Adresă internet: www.cnsas.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
10/05/2022