Leveringen - 253476-2020

02/06/2020    S105

Hrvatska-Zagreb: Motorna vozila

2020/S 105-253476

Obavijest o dodjeli ugovora

Rezultati postupka nabave

Roba

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Središnji državni ured za središnju javnu nabavu
Nacionalni registracijski broj: 17683204722
Poštanska adresa: Ulica Ivana Lučića 8
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Valentina Turkalj
E-pošta: pisarnica@sredisnjanabava.hr
Telefon: +385 14599831
Telefaks: +385 14599844

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: https://sredisnjanabava.gov.hr/

I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Državna ili federalna agencija/ured
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Motorna vozila putem operativnog leasinga s ostatkom vrijednosti

Referentni broj: 2/2018
II.1.2)Glavna CPV oznaka
34100000 Motorna vozila
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Predmet javnog nadmetanja je nabava motornih vozila putem operativnog leasinga s ostatkom vrijednosti, na razdoblje od 60 mjeseci (5 godina) sukladno tehničkim specifikacijama i ostalim traženim uvjetima naznačenima u ovoj dokumentaciji o nabavi.

II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa 1– Osobno vozilo

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
34100000 Motorna vozila
34110000 Osobni automobili
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR HRVATSKA
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Zagreb

II.2.4)Opis nabave:

Grupa 1. – Osobno vozilo.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Cijena / Ponder: 40
Kriterij troška - Naziv: Razvijenost servisne mreže / Ponder: 20
Kriterij troška - Naziv: Servisni interval / Ponder: 20
Kriterij troška - Naziv: Emisija CO2 / Ponder: 10
Kriterij troška - Naziv: Snaga vozila / Ponder: 10
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa 2. – Osobno vozilo

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
34100000 Motorna vozila
34110000 Osobni automobili
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR HRVATSKA
II.2.4)Opis nabave:

Grupa 2. – Osobno vozilo.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Cijena / Ponder: 40
Kriterij troška - Naziv: Razvijenost servisne mreže / Ponder: 20
Kriterij troška - Naziv: Servisni interval / Ponder: 20
Kriterij troška - Naziv: Emisija CO2 / Ponder: 10
Kriterij troška - Naziv: Snaga vozila / Ponder: 10
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa 3. – Osobno vozilo

Grupa br.: 3
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
34100000 Motorna vozila
34110000 Osobni automobili
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR HRVATSKA
II.2.4)Opis nabave:

Grupa 3. – Osobno vozilo.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Cijena / Ponder: 40
Kriterij troška - Naziv: Razvijenost servisne mreže / Ponder: 20
Kriterij troška - Naziv: Servisni interval / Ponder: 20
Kriterij troška - Naziv: Emisija CO2 / Ponder: 10
Kriterij troška - Naziv: Snaga vozila / Ponder: 10
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa 4. – Osobno vozilo

Grupa br.: 4
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
34100000 Motorna vozila
34110000 Osobni automobili
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR HRVATSKA
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Zagreb.

II.2.4)Opis nabave:

Grupa 4. – Osobno vozilo.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Cijena / Ponder: 40
Kriterij troška - Naziv: Razvijenost servisne mreže / Ponder: 20
Kriterij troška - Naziv: Servisni interval / Ponder: 20
Kriterij troška - Naziv: Emisija CO2 / Ponder: 10
Kriterij troška - Naziv: Snaga vozila / Ponder: 10
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa 5. – Osobno vozilo

Grupa br.: 5
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
34100000 Motorna vozila
34110000 Osobni automobili
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR HRVATSKA
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Zagreb.

II.2.4)Opis nabave:

Grupa 5. – Osobno vozilo.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Cijena / Ponder: 40
Kriterij troška - Naziv: Razvijenost servisne mreže / Ponder: 20
Kriterij troška - Naziv: Servisni interval / Ponder: 20
Kriterij troška - Naziv: Emisija CO2 / Ponder: 10
Kriterij troška - Naziv: Snaga vozila / Ponder: 10
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa 6. – Terensko SUV vozilo

Grupa br.: 6
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
34100000 Motorna vozila
34113000 Vozila s pogonom na četiri kotača
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR HRVATSKA
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Zagreb.

II.2.4)Opis nabave:

Grupa 6. – Terensko SUV vozilo

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Cijena / Ponder: 40
Kriterij troška - Naziv: Razvijenost servisne mreže / Ponder: 20
Kriterij troška - Naziv: Servisni interval / Ponder: 20
Kriterij troška - Naziv: Emisija CO2 / Ponder: 10
Kriterij troška - Naziv: Snaga vozila / Ponder: 10
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa 7. – Osobno vozilo

Grupa br.: 7
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
34100000 Motorna vozila
34110000 Osobni automobili
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR HRVATSKA
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Zagreb

II.2.4)Opis nabave:

Grupa 7. – Osobno vozilo.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Cijena / Ponder: 40
Kriterij troška - Naziv: Razvijenost servisne mreže / Ponder: 20
Kriterij troška - Naziv: Servisni interval / Ponder: 20
Kriterij troška - Naziv: Emisija CO2 / Ponder: 10
Kriterij troška - Naziv: Snaga vozila / Ponder: 10
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
Broj objave u Dodatku SL-u: 2018/S 025-053039
IV.2.8)Podaci o prekidu dinamičkog sustava nabave
IV.2.9)Podaci o ukidanju poziva na nadmetanje u obliku prethodne informacijske obavijesti

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Grupa br.: 7
Ugovor/grupa je dodijeljen(a): ne
V.1)Podaci o nesklapanju
Ugovor/ugovor za grupu nije sklopljen
Nije zaprimljena niti jedna ponuda ili zahtjev za sudjelovanje ili su svi odbijeni

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933

Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
27/05/2020