Leveringen - 253476-2020

02/06/2020    S105

Kroatië-Zagreb: Motorvoertuigen

2020/S 105-253476

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Središnji državni ured za središnju javnu nabavu
Nationaal identificatienummer: 17683204722
Postadres: Ulica Ivana Lučića 8
Plaats: Zagreb
NUTS-code: HR HRVATSKA
Postcode: 10000
Land: Kroatië
Contactpersoon: Valentina Turkalj
E-mail: pisarnica@sredisnjanabava.hr
Telefoon: +385 14599831
Fax: +385 14599844

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://sredisnjanabava.gov.hr/

I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Motorna vozila putem operativnog leasinga s ostatkom vrijednosti

Referentienummer: 2/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34100000 Motorvoertuigen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Grupa 1– Osobno vozilo

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34100000 Motorvoertuigen
34110000 Personenwagens
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HR HRVATSKA
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Grupa 2. – Osobno vozilo

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34100000 Motorvoertuigen
34110000 Personenwagens
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HR HRVATSKA
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Grupa 3. – Osobno vozilo

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34100000 Motorvoertuigen
34110000 Personenwagens
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HR HRVATSKA
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Grupa 4. – Osobno vozilo

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34100000 Motorvoertuigen
34110000 Personenwagens
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HR HRVATSKA
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Grupa 5. – Osobno vozilo

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34100000 Motorvoertuigen
34110000 Personenwagens
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HR HRVATSKA
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Grupa 6. – Terensko SUV vozilo

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34100000 Motorvoertuigen
34113000 Voertuigen met vierwielaandrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HR HRVATSKA
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Grupa 7. – Osobno vozilo

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34100000 Motorvoertuigen
34110000 Personenwagens
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HR HRVATSKA

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 025-053039

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 7
Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
27/05/2020