Supplies - 253481-2022

13/05/2022    S93

Poland-Nowy Sącz: Medical breathing devices

2022/S 093-253481

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu
Postal address: ul. Młyńska 10
Town: Nowy Sącz
NUTS code: PL218 Nowosądecki
Postal code: 33-300
Country: Poland
Contact person: Ryszard Tobiasz
E-mail: zamowieniapubliczne@szpitalnowysacz.pl
Telephone: +48 184436635
Fax: +48 184436635
Internet address(es):
Main address: www.szpitalnowysacz.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Additional information can be obtained from another address:
Official name: Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu
Postal address: zamowieniapubliczne@szpitalnowysacz.pl
Town: Nowy Sącz
NUTS code: PL218 Nowosądecki
Postal code: 33-300
Country: Poland
Contact person: Ryszard Tobiasz
E-mail: zamowieniapubliczne@szpitalnowysacz.pl
Internet address(es):
Main address: www.szpitalnowysacz.pl
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Official name: Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu - zespół ds. zamówień publicznych
Postal address: ul. Młyńska 10
Town: Nowy Sącz
Postal code: 33-300
Country: Poland
Contact person: Ryszard Tobiasz
Telephone: +48 184436635
E-mail: zamowieniapubliczne@szpitalnowysacz.pl
Fax: +48 184436635
NUTS code: PL218 Nowosądecki
Internet address(es):
Main address: www.szpitalnowysacz.pl
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa i montaż respiratora dla Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzej Śniadeckiego w Nowym Sączu w ramach środków Małopolska Tarcza Antykryzysowa Pakiet Medyczny 3

Reference number: DA 271-31/22
II.1.2)Main CPV code
33157400 Medical breathing devices
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż respiratora dla Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzej Śniadeckiego w Nowym Sączu w ramach środków Małopolska Tarcza Antykryzysowa Pakiet Medyczny 3

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 131 481.48 PLN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL218 Nowosądecki
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiającego - Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu.

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa i montaż respiratora

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Gwarancja / Weighting: 20%
Quality criterion - Name: Termin realizacji / Weighting: 20%
Price - Weighting: 60%
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 131 481.48 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 28
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Małopolska Tarcza Antykryzysowa — Pakiet Medyczny 3", planowanego do współfinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 — 2020, 9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie.

II.2.14)Additional information

Wadium w wskości 1 000.00 zł

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Wykonawcy spełnią warunek, jeśli wykażą, że wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym

okresie wykażą ze wykonują należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują:

dla przedmiotu zamówienia określonego niniejszym postępowaniem - nie mniej niż 1 dostawy odpowiadającej swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia tj. dostawa spełniająca poniższe wymogi:

części nr 1

• dostawa o wartości min.100 000,00 zł brutto,

• dostawa z zakresie tożsamym z przedmiotem zamówienia - dostawa aparatury/sprzętu medycznego

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Patrz wzór umowy - załącznik nr 7 do SWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 15/06/2022
Local time: 08:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 12/09/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 15/06/2022
Local time: 08:30
Place:

Otwarcie ofert nastąpi w zespole ds. zamówień publicznych Działu Administracyjno-Technicznego Szpitala

Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu (ul. Młyńska 10, POLSKA).

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w

zakładce "Deszyfrowanie" na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:

1) w art. 108 ust. 1 p.z.p.;

2) w art. 109 ust. 1 pkt. 4, 5, 7 p.z.p., tj.:

a) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;

b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów;

c) który z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady;

3) w art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (ogłoszonej w Dzienniku Ustaw w dniu 15 kwietnia 2022 r.)

Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków

dowodowych:

1) Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 p.z.p., o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 4 do SWZ;

2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 p.z.p., sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

3) Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane; wzór wykazu dostaw stanowi Załącznik nr 5 do SWZ

4) Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p. w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 p.z.p. oraz w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt 5, pkt 7 p.z.p. - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SWZ;

5) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 p.z.p. sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.

Ponadto przedmiotowe środki dowodowe składane wraz z ofertą:- szczegóły patrz rozdział IX pkt.2A SWZ.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącejpodstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawyPrawo zamówień publicznych, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób; 2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji IstotnychWarunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UniiEuropejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie; 3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia,w którympowzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościachstanowiących podstawę jego wniesienia; jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze ofertynajkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: — 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, — 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym UniiEuropejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
10/05/2022