Leveringen - 253486-2020

02/06/2020    S105    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Tsjechië-České Budějovice: Microscopen

2020/S 105-253486

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Nationaal identificatienummer: 60076658
Postadres: Branišovská 1645/31a
Plaats: České Budějovice
NUTS-code: CZ031 Jihočeský kraj
Postcode: 370 05
Land: Tsjechië
Contactpersoon: David Struška
E-mail: dstruska@jcu.cz
Telefoon: +420 389032039

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.jcu.cz

Adres van het kopersprofiel: https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=JihoceskaUniverzita

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Vybavení do multimediálních učeben - Modernizace učeben FF a ZF JU

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
38510000 Microscopen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Veřejná zakázka bude rozdělena na 4 samostatné části.

Část 1 - Předmětem plnění je dodávka laboratorního mikroskopu a stereoskopického mikroskopu pro Zemědělskou fakultu JU.

Část 2 - Předmětem plnění je dodávka digitálních fotoaparátů pro Zemědělskou fakultu a Filozofickou fakultu JU.

Část 3 - Předmětem plnění je dodávka a instalace specializovaného přístroje a softwaru, včetně PC a monitoru pro Filozofickou fakultu JU.

Část 4 - Předmětem plnění je dodávka vestavěného interiérového vybavení tvořeného vestavěnými skříněmi, prosklenými vitrínami, policí a průběžným pruhem lamina pro Zemědělskou fakultu JU.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 372 130.00 CZK
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dodávka mikroskopů - Modernizace učebny ZF JU

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38510000 Microscopen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ031 Jihočeský kraj
Voornaamste plaats van uitvoering:

Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích na adrese:

Na Zlaté stoce 10, 370 05 České Budějovice, ČESKÁ REPUBLIKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Předmětem plnění je dodávka laboratorního mikroskopu a stereoskopického mikroskopu pro Zemědělskou fakultu JU.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

OP VVV, Rozvoj JU - ERDF, CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002356

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dodávka digitálních fotoaparátů - Modernizace učeben FF a ZF JU

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38651000 Camera's
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ031 Jihočeský kraj
Voornaamste plaats van uitvoering:

Položka digi. fotoaparát: Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice, ČESKÁ REPUBLIKA.

Položka fotoaparát DSLR, vč. objektivu: Zemědělská fakulta Jiho

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Předmětem plnění je dodávka digitálních fotoaparátů pro Zemědělskou fakultu a Filozofickou fakultu JU.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

OP VVV, Rozvoj JU - ERDF, CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002356

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dodávka přístroje pro sledování pohybu očí vč. příslušenství - Modernizace učebny FF JU

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38431000 Detectieapparatuur
30200000 Computeruitrusting en -benodigdheden
30231300 Beeldschermen
32321200 Audiovisuele uitrusting
48000000 Software en informatiesystemen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ031 Jihočeský kraj
Voornaamste plaats van uitvoering:

Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice, ČESKÁ REPUBLIKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Předmětem plnění je dodávka a instalace specializovaného přístroje a softwaru, včetně PC a monitoru pro Filozofickou fakultu JU.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

OP VVV, Rozvoj JU - ERDF, CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002356

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dodávka vestavěného interiérového vybavení - Modernizace učebny ZF JU

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39000000 Meubelen (m.i.v. kantoormeubelen), inrichtingsartikelen, huishoudelijke apparaten (uitgez. verlichting) en schoonmaakproducten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ031 Jihočeský kraj
Voornaamste plaats van uitvoering:

Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích na adrese:

Na Zlaté stoce 588/10, 370 05 České Budějovice, místnost č. 218 ve 2. NP, ČESKÁ REPUBLIKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Předmětem plnění je dodávka vestavěného interiérového vybavení tvořeného vestavěnými skříněmi, prosklenými vitrínami, policí a průběžným pruhem lamina pro Zemědělskou fakultu JU.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

OP VVV, Rozvoj JU - ERDF, CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002356

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 053-125572
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Dodávka mikroskopů - Modernizace učebny ZF JU

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Intraco micro, spol. s.r.o.
Nationaal identificatienummer: 62968955
Postadres: Karlštejnská 97
Plaats: Tachlovice
NUTS-code: CZ020 Středočeský kraj
Postcode: 252 17
Land: Tsjechië
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 152 890.00 CZK
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 145 000.00 CZK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Dodávka digitálních fotoaparátů - Modernizace učeben FF a ZF JU

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
20/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: AV Media, a.s.
Nationaal identificatienummer: 48108375
Postadres: Pražská 63
Plaats: Praha 10
NUTS-code: CZ010 Hlavní město Praha
Postcode: 102 00
Land: Tsjechië
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 87 406.00 CZK
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 73 800.00 CZK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Dodávka přístroje pro sledování pohybu očí vč. příslušenství - Modernizace učebny FF JU

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
20/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: AV Media, a.s.
Nationaal identificatienummer: 48108375
Postadres: Pražská 63
Plaats: Praha 10
NUTS-code: CZ010 Hlavní město Praha
Postcode: 102 00
Land: Tsjechië
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 157 066.00 CZK
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 153 330.00 CZK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 4
Benaming:

Dodávka vestavěného interiérového vybavení - Modernizace učebny ZF JU

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postadres: tř. Kpt. Jaroše 7
Plaats: Brno
Postcode: 604 55
Land: Tsjechië
E-mail: posta@uohs.cz
Telefoon: +420 542167111
Fax: +420 542167112

Internetadres: https://www.uohs.cz/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 českých korun (CZK), nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postadres: tř. Kpt. Jaroše 7
Plaats: Brno
Postcode: 604 55
Land: Tsjechië
E-mail: posta@uohs.cz
Telefoon: +420 542167111
Fax: +420 542167112

Internetadres: https://www.uohs.cz/

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020