TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Diensten - 253489-2018

13/06/2018    S111    - - Diensten - Award Aankondiging - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Nantwich: Bus- en autobusverhuur met chauffeur

2018/S 111-253489

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Reaseheath College Further Education Corporation
Nantwich
Verenigd Koninkrijk
E-mail: jackies@reaseheath.ac.uk
NUTS-code: UKD62

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.reaseheath.ac.uk/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Education Establishment
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Reaseheath College — Provision of home to college bus services

Referentienummer: 137370-2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
60172000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

This contract has now been awarded. The college provides home to college bus / coach services to enable students to attend college. For 2018/19 academic year this will provide 24 bus routes, defined by the college. The college looked to procure a supplier to manage and operate these services for a period of up to 5 years. The contract allows flexibility to vary, increase or reduce the number of bus service routes provided to align to passenger demand.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 500 000.00 GBP
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKD6
Voornaamste plaats van uitvoering:

Reaseheath College.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

This contract was tendered in line with EU procurement rules. The tender was advertised via a Prior Intention Notice issued on the 28.3.2018 (Publication number: 2018/S 062-137370) and an Invitation to Tender issued on the 25.4.2018. Tenders were submitted by noon on 18.5.2018. Following no objections during the 10 days standstill period, the contract was awarded on 12.6.2018.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Technical questionnaire / Weging: 60 %
Kostencriterium - Naam: Commercial questionnaire / Weging: 40 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 062-137370
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging
De aanbestedende dienst zal geen andere opdrachten gunnen op basis van de voornoemde vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 137370-2018
Benaming:

Agreement for The Supply of College Transportation Services

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/06/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 6
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Harry Shaw (DM) Ltd
Coventry
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UKG33
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 500 000.00 GBP
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 500 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

This contract was tendered in line with EU procurement rules. The tender was advertised via a Prior Intention Notice issued on the 28.3.2018 (Publication number: 2018/S 062-137370) and an Invitation to Tender issued on the 25.4.2018. Tenders were submitted by Noon on 18.5.2018. Following no objections during the 10 days standstill period, the contract was awarded on 12.6.2018.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
The High Court of Justice of England
Nantwich
Verenigd Koninkrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/06/2018