TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Diensten - 253491-2018

13/06/2018    S111    - - Diensten - Award Aankondiging - Openbare procedure 

Bulgarije-Ruse: Drukwerk en aanverwante producten

2018/S 111-253491

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Obshtina Ruse
000530632
pl. „Svoboda“ No. 6
Ruse
7000
Bulgarije
Contactpersoon: Albena Dobreva — glaven ekspert otdel „Obshtestveni porachki“
Telefoon: +359 082881725
E-mail: mayor@ruse-bg.eu
Fax: +359 082834413
NUTS-code: BG323

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.ruse-bg-eu

Adres van het kopersprofiel: http://ruse-bg.eu/bg/displayzop/586/348/index.html

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Изпълнение на мерки за информация, публичност и визуализация по проект

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
22000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Обществената поръчка включва услуги по изработка/брандиране и доставка на разнообразни видове печатно-информационни и промоционални материали в обем, кореспондиращ на нуждите на община Русе за реализацията на проект „Разкриване на общностен център за предоставяне на почасови социални услуги „Личен асистент“, „Социален асистент“ и „Център за социална рехабилитация и интеграция“ в община Русе“ по сключен административен договор BG05M9OP001-2.005-0144-C01 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014—2020 год.

Конкретните дейности, които следва да бъдат изпълнени с цел популяризиране изпълнението на проекта, са.

1. По обособена позиция № 1.

1) брошури — 150;

2) дипляни — 150;

3) плакати — 30.

2. По обособена позиция № 2:

1) информационна табела — 2;

2) информационен ден — 1.

*Услугите в обособена позиция № 1 попадат в обхвата на Списъка на произвежданите и доставяни стоки, които се възлагат на специализираните предприятия или кооперации на хора с увреждания по реда на ЗОП.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 856.66 BGN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Изпълнение на мерки за информация, публичност и визуализация, непопадащи в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79952000
34924000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG323
Voornaamste plaats van uitvoering:

гр. Русе

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Обществената поръчка включва услуги по изработка/брандиране и доставка на разнообразни видове печатно-информационни и промоционални материали в обем, кореспондиращ на нуждите на община Русе за реализацията на проект „Разкриване на общностен център за предоставяне на почасови социални услуги „Личен асистент“, „Социален асистент“ и „Център за социална рехабилитация и интеграция“ в община Русе“ по сключен административен договор BG05M9OP001-2.005-0144-C01 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014—2020 год.

Конкретните дейности, които следва да бъдат изпълнени с цел популяризиране изпълнението на проекта, са:

По обособена позиция № 2:

1) информационна табела — 2;

2) информационен ден — 1.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: проект „Разкриване на общностен център за предоставяне на почасови социални услуги "Личен асистент", "Социален асистент" и "Център за социална рехабилитация и интеграция" в Община Русе“
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Изпълнение на мерки за информация, публичност и визуализация, попадащи в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
22462000
22140000
22150000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG323
Voornaamste plaats van uitvoering:

гр. Русе

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Обществената поръчка включва услуги по изработка/брандиране и доставка на разнообразни видове печатно-информационни и промоционални материали в обем, кореспондиращ на нуждите на община Русе за реализацията на проект „Разкриване на общностен център за предоставяне на почасови социални услуги „Личен асистент“, „Социален асистент“ и „Център за социална рехабилитация и интеграция“ в община Русе“ по сключен административен договор BG05M9OP001-2.005-0144-C01 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014—2020 год.

Конкретните дейности, които следва да бъдат изпълнени с цел популяризиране изпълнението на проекта, са.

По обособена позиция № 1:

1) брошури 150;

2) дипляни 150;

3) плакати 30.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: проект „Разкриване на общностен център за предоставяне на почасови социални услуги "Личен асистент", "Социален асистент" и "Център за социална рехабилитация и интеграция" в Община Русе“
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 008-013795
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: ЗОП-56
Perceel nr.: 1
Benaming:

Изпълнение на мерки за информация, публичност и визуализация, попадащи в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
11/06/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
„Про Дизайн Консулт“ ЕООД
200194920
жк „Дружба“, бл. 212, вх. В, ет. 5, ап. 69
София
1582
Bulgarije
Telefoon: +359 0887752780
E-mail: pro.design.company@gmail.com
Fax: +359 0887752780
NUTS-code: BG411
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 315.00 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: ЗОП-57
Perceel nr.: 2
Benaming:

Изпълнение на мерки за информация, публичност и визуализация, непопадащи в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
11/06/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
„Перфекта Ейджънси“ ЕООД
204284906
ул. „Даме Груев“ № 52
Пловдив
4004
Bulgarije
Telefoon: +359 0879331208
E-mail: office@perfectamarketing.com
Fax: +359 0879331208
NUTS-code: BG421
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 541.66 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgarije
Telefoon: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/06/2018