Supplies - 253498-2022

13/05/2022    S93

Romania-Medgidia: Antiseptics and disinfectants

2022/S 093-253498

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: SPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIA
National registration number: 4300752
Postal address: Strada: ION CREANGA, nr. 18
Town: Medgidia
NUTS code: RO223 Constanţa
Postal code: 905600
Country: Romania
Contact person: ILIES FLORENTINA
E-mail: achizitii@spitalmedgidia.ro
Telephone: +40 0241810690
Fax: +40 0241810931
Internet address(es):
Main address: www.spitalmedgidia.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100143392
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Unitate sanitara
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

ACORD-CADRU DE FURNIZARE PRODUSE ANTISEPTICE SI DEZINFECTANTE - 4 LOTURI - 36 LUNI-MAI 2022

Reference number: 4300756/2022/9
II.1.2)Main CPV code
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Spitalul Municipal Medgidia, in calitate de AC achizitioneaza antiseptice si dezinfectante constand in :

LOT I : DEZINFECTANT DE NIVEL INALT PENTRU INSTRUMENTAR, CARE NU SUPORTA AUTOCLAVAREA

LOT II : DETERGENT – DEZINFECTANT ENZIMATIC PENTRU INSTRUMENTAR, FOLOSIT INAINTEA STERILIZARII

LOT III : SAPUN ANTISEPTIC PENTRU DEZINFECTIA IGIENICA SI CHIRURGICALA A MAINILOR PRIN SPALARE

LOT IV : DETERGENT – DEZINFECTANT PULBERE, CONCENTRAT, PENTRU SPALAREA – DEZINFECTIA LENJERIEI IN MASINI DE SPALAT INDUSTRIALE, AUTOMATE

Autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari in a 5-a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor - 10 zile.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 446 940.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for maximum number of lots: 4
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 4
II.2)Description
II.2.1)Title:

DETERGENT – DEZINFECTANT ENZIMATIC PENTRU INSTRUMENTAR, FOLOSIT INAINTEA STERILIZARII

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO223 Constanţa
Main site or place of performance:

MAGAZIE SPITAL MUNICIPAL MEDGIDIA

II.2.4)Description of the procurement:

DETERGENT – DEZINFECTANT ENZIMATIC PENTRU INSTRUMENTAR, FOLOSIT INAINTEA STERILIZARII -Cantitatea maxima estimata 36 de luni-2160 l/kg-149.040,00 lei, conform C.S

Valoarea celui mai mare contract subsecvent/lot este de 49.680,00 lei ( 149.040,00 lei / 3 ani).

Cuantumul garantiei de participare va fi de 1% din valoarea estimata fara TVA a celui mai mare contract subsecvent/lot ( 496,80 lei ).

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 149 040.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

SAPUN ANTISEPTIC PENTRU DEZINFECTIA IGIENICA SI CHIRURGICALA A MAINILOR PRIN SPALARE

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO223 Constanţa
Main site or place of performance:

MAGAZIE SPITAL MUNICIPAL MEDGIDIA

II.2.4)Description of the procurement:

SAPUN ANTISEPTIC PENTRU DEZINFECTIA IGIENICA SI CHIRURGICALA A MAINILOR PRIN SPALARE-Cantitate maxima estimata 36 de luni -1620 l/ kg-56.700,00, conform CS.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent/lot este de 18.900,00 lei ( 56.700,00 lei / 3 ani).

Cuantumul garantiei de participare va fi de 1% din valoarea estimata fara TVA a celui mai mare contract subsecvent/lot ( 189,00 lei ).

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 56 700.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

DETERGENT – DEZINFECTANT PULBERE, CONCENTRAT, PENTRU SPALAREA – DEZINFECTIA LENJERIEI IN MASINI DE SPALAT INDUSTRIALE, AUTOMATE

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO223 Constanţa
Main site or place of performance:

MAGAZIA SPITALULUI MUNICIPAL MEDGIDIA

II.2.4)Description of the procurement:

DETERGENT – DEZINFECTANT PULBERE, CONCENTRAT, PENTRU SPALAREA – DEZINFECTIA LENJERIEI IN MASINI DE SPALAT INDUSTRIALE, AUTOMATE-Cantitate maxima estimata 36 de luni - 9000 l/kg - 144.000,00 lei.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent/lot este de 48.000,00 lei ( 144.000,00 lei / 3 ani).

Cuantumul garantiei de participare va fi de 1% din valoarea estimata fara TVA a celui mai mare contract subsecvent/lot ( 480,00 lei ).

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 144 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

DEZINFECTANT DE NIVEL INALT PENTRU INSTRUMENTAR, CARE NU SUPORTA AUTOCLAVAREA

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO223 Constanţa
Main site or place of performance:

MAGAZIE SPITAL MUNICIPAL MEDGIDIA

II.2.4)Description of the procurement:

DEZINFECTANT DE NIVEL INALT PENTRU INSTRUMENTAR, CARE NU SUPORTA AUTOCLAVAREA -cantitatea maxima estimata 36 luni -540 l/kg-97.200,00 lei, conform CS.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent/lot este de 32.400,00 lei ( 97.200,00 lei / 3 ani).

Cuantumul garantiei de participare va fi de 1% din valoarea estimata fara TVA a celui mai mare contract subsecvent/lot ( 324,00 lei ).

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 97 200.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

-

Cerința nr.1 - Neincadrarea in prevederile art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice:

Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art.164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea de îndeplinire:

Se va completa DUAE în conformitate cu art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante doar ofertantilor clasati pe primele 2 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, valabile la momentul prezentarii.

Acestea sunt:

- certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării;

- certificatele de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale se vor depune pentru sediul social principal din certificatul constatator emis de ONRC; pentru sediile secundare ofertantul va prezenta o declaratie pe propria raspundere privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat;

- cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

- după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;

- alte documente edificatoare, după caz.

În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art.164, 165 și 167, autoritatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

Cerința nr.2 - evitarea conflictului de interese

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 59-60 din Legea nr. 98/2016.

Modalitate de indeplinire:

Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 59-60 din Legea nr. 98/2016 va fi prezentata de toti participantii odata cu depunerea DUAE. (Se va completa Formularul - Declarație privind evitarea conflictului de interese).

Autoritatea contractanta are obligația completării formularului de integritate conform art. 5 din Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică.

Mentionam ca persoanele care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt urmatoarele:

1. Manager – Aglițoiu Dumitru - Eugen;

2. Director Medical – Dr. Minca Manuela;

3. Director Financiar Contabil – Ec. Stefan Liviu George

Persoanele implicate in procedura de achizitie publica din partea autoritatii contractante sunt:

1. Consilier Juridic – Jr. Teodorescu Monica Lucia

2. Dr. Tasinschi Sergiu – medic epidemiolog;

3. C.S.P.L.I.A.A.M – As. Stratulat Aurelia;

4. Birou Achizitii Publice – jr. Dinu Roxana-Elena;

5. Birou Achizitii Publice – ec. Ilies Florentina

Certificat constatator emis de catre Oficiul National al Registrului Comertului.

Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara rezidentă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile ce fac obiectul contractului de achiziție publică. Cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct.

Modalitatea de îndeplinire:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică cu informațiile solicitate de către autoritatea contractantă – informații referitoare la îndeplinirea cerințelor privind capacitatea de exercitare a activității profesionale.

Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților persoane juridice/fizice străine, documentele echivalente emise în țara de rezidență, traduse în limba română, urmează să fie prezentate, la solicitarea Autorității contractante, doar de către ofertantii clasati pe primele 2 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

In situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, dovada înregistrării și corespondența activităților principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va prezenta obligatoriu și de către subcontractanți, pentru partea din contract pe care o vor realiza.

Precizari:

- in cazul unei oferte depuse in asociere, fiecare membru al asocierii trebuie sa depuna documentele necesare pentru demonstrarea faptului ca este autorizat sa desfasoare partea sa din contract ( Se va completa Formularul - Acord de asociere);

- cerinta se aplica si pentru subcontractanti si/sau terti sustinatori care completeaza informatiile aferente situatiei lor la nivelul DUAE distinct;

- informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la momentul prezentarii lor.

- prezentarea documentelor solicitate in cadrul acestei sectiuni se poate face prin copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.

- in cazul persoanelor juridice straine se solicita documente echivalente emise in conformitate cu legislatia tarii de rezidenta a operatorului economic, insotite de traducerea acestora in limba romana.

- obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent în codul CAEN din Certificatul Constatator emis de ONRC.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with several operators
Envisaged maximum number of participants to the framework agreement: 2
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 26/05/2022
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 26/09/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 26/05/2022
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Information about authorised persons and opening procedure:

COMISIA DE EVALUARE A OFERTELOR

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
10/05/2022