Leveringen - 253500-2020

02/06/2020    S105

Roemenië-Oradea: Ziekenhuisbedden

2020/S 105-253500

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Spitalul Clinic Municipal „Dr. Gavril Curteanu”
Nationaal identificatienummer: 4208463
Postadres: Str. Corneliu Coposu nr. 12
Plaats: Oradea
NUTS-code: RO111 Bihor
Postcode: 410469
Land: Roemenië
Contactpersoon: Oradea
E-mail: spitalcopii@gmail.com
Telefoon: +40 259267903
Fax: +40 259267903

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.scmo.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Furnizare, instalare, punere în funcțiune și instruire personal paturi de terapie intensivă cu cântar cu saltea activă – 10 buc.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33192120 Ziekenhuisbedden
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Furnizare, instalare, punere in functiune si instruire personal paturi de terapie intensiva cu cantar cu saltea activa – 10 buc.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 815 252.00 RON
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO111 Bihor
Voornaamste plaats van uitvoering:

Oradea, Str. Corneliu Coposu nr. 12.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Furnizare, instalare, punere in functiune si instruire personal paturi de terapie intensiva cu cantar cu saltea activa – 10 buc.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Va obtine punctajul maxim de 30 puncte ofertantul care are termen de furnizare, instalare punere in functiune si instruire personal cel mai mic – prezentat in zile calendaristice / Weging: 30
Prijs - Weging: 70
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

POIM 2014-2020 – Prioritatea de investitii 9.1 „Cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID 19 in municipiul Oradea si judetul Bihor”.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Furnizare, instalare, punere in functiune si instruire personal paturi de terapie intensiva cu cantar cu saltea activa – 10 buc.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • Geen (geschikte) inschrijvingen/aanvragen tot deelneming in het kader van een niet-openbare procedure
  • Dwingende spoed als gevolg van gebeurtenissen die door de aanbestedende dienst niet konden worden voorzien, volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden
Verklaring:

Datorita starii de urgenta sanitara si pandemia generata de Sars Cov 19 care constituie o imprejurare obiectiva, concreta, insurmontabila si imprevizibila, straina de conduita autoritatii contractante si pe care aceasta nu avea posibilitatea rezonabila de a o anticipa si pentru a eficientiza actul medical, pentru a creste gradul de supraveghere si siguranta a pacientului si pentru implementarea tehnologiei de varf in ATI, se impune achizitionarea echipamentului care face obiectul prezentei achizitii.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 13997
Benaming:

Furnizare, instalare, punere în funcțiune și instruire personal paturi de terapie intensivă cu cântar cu saltea activă – 10 buc.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
14/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Tehnoplus Medical
Nationaal identificatienummer: RO 4261939
Postadres: Str. Odobeşti nr. 1
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 032151
Land: Roemenië
E-mail: licitatii@tehnoplus.ro
Telefoon: +40 213485282
Fax: +40 213485343/+40 372872626

Internetadres: www.tehnoplus.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 848 739.50 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 815 252.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Waarde of deel dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed
Deel: 5 %
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:

Instalarea, punerea in functiune, instruirea personalului, precum si service-ul in perioada de garantie, pentru produsele ce fac obiectul prezentului contract.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: București
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020