Leveringen - 253500-2020

02/06/2020    S105

Roemenië-Oradea: Ziekenhuisbedden

2020/S 105-253500

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Spitalul Clinic Municipal „Dr. Gavril Curteanu”
Nationaal identificatienummer: 4208463
Postadres: Str. Corneliu Coposu nr. 12
Plaats: Oradea
NUTS-code: RO111 Bihor
Postcode: 410469
Land: Roemenië
Contactpersoon: Oradea
E-mail: spitalcopii@gmail.com
Telefoon: +40 259267903
Fax: +40 259267903
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.scmo.ro
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Furnizare, instalare, punere în funcțiune și instruire personal paturi de terapie intensivă cu cântar cu saltea activă – 10 buc.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33192120 Ziekenhuisbedden
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 815 252.00 RON
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO111 Bihor

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 13997
Benaming:

Furnizare, instalare, punere în funcțiune și instruire personal paturi de terapie intensivă cu cântar cu saltea activă – 10 buc.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
14/05/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Tehnoplus Medical
Nationaal identificatienummer: RO 4261939
Postadres: Str. Odobeşti nr. 1
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 032151
Land: Roemenië
E-mail: licitatii@tehnoplus.ro
Telefoon: +40 213485282
Fax: +40 213485343/+40 372872626
Internetadres: www.tehnoplus.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 848 739.50 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 815 252.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020