Lieferungen - 253502-2020

02/06/2020    S105

România-Oradea: Monitoare

2020/S 105-253502

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Spitalul Clinic Municipal „Dr. Gavril Curteanu”
Număr naţional de înregistrare: 4208463
Adresă: Str. Corneliu Coposu nr. 12
Localitate: Oradea
Cod NUTS: RO111 Bihor
Cod poștal: 410469
Țară: România
Persoană de contact: Oradea
E-mail: spitalcopii@gmail.com
Telefon: +40 259267903
Fax: +40 259267903

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: www.scmo.ro

I.2)Informații privind achizițiile publice comune
I.4)Tipul autorității contractante
Organism de drept public
I.5)Activitate principală
Sănătate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Furnizare, instalare, punere în funcțiune și instruire personal monitor funcții vitale de înaltă performanță IBP ET CO2 – 2 bucăți

II.1.2)Cod CPV principal
33195100 Monitoare
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Furnizare, instalare, punere în funcțiune și instruire personal monitor funcții vitale de înaltă performanță IBP ET CO2 – 2 bucăți.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 68 400.00 RON
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO111 Bihor
Locul principal de executare:

Oradea, Str. Corneliu Coposu nr. 12.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizare, instalare, punere în funcțiune și instruire personal monitor funcții vitale de înaltă performanță IBP ET CO2 – 2 bucăți.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Va obtine punctajul maxim de 30 de puncte ofertantul care are termen de furnizare, instalare punere in functiune si instruire personal cel mai mic – prezentat in zile calendaristice. / Pondere: 30
Prețul - Pondere: 70
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

POIM 2014-2020 – Prioritatea de investitii 9.1 „Cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID 19 in Municipiul Oradea si judetul Bihor”.

II.2.14)Informații suplimentare

Furnizare, instalare, punere în funcțiune și instruire personal monitor funcții vitale de înaltă performanță IBP ET CO2 – 2 bucăți.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Atribuirea unui contract fără publicarea prealabilă a unei invitaţii la procedura concurenţială de ofertare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în cazurile enumerate mai jos
  • Nicio ofertă sau nicio ofertă/cerere de participare adecvată ca răspuns la o procedură restrânsă
  • Extremă urgenţă determinată de evenimente care nu puteau fi prevăzute de către autoritatea contractantă şi în conformitate cu condiţiile stricte prevăzute de directivă
Explicaţie:

Datorita starii de urgenta sanitara si pandemia generata de Sars Cov 19 care constituie o imprejurare obiectiva, concreta, insurmontabila si imprevizibila, straina de conduita autoritatii contractante si pe care aceasta nu avea posibilitatea rezonabila de a o anticipa si pentru a eficientiza actul medical, pentru a creste gradul de supraveghere si siguranta a pacientului si pentru implementarea tehnologiei de varf in ATI, se impune achizitionarea echipamentului care face obiectul prezentei achizitii.

IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.6)Informații despre licitația electronică
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 13999
Titlu:

Furnizare, instalare, punere în funcțiune și instruire personal monitor funcții vitale de înaltă performanță IBP ET CO2 – 2 bucăți

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
14/05/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 0
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Medicomplex
Număr naţional de înregistrare: RO 9919203
Adresă: Calea 13 Septembrie nr. 118, sector 5
Localitate: București
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 050717
Țară: România
E-mail: medicomplex@yahoo.com
Telefon: +40 214101503
Fax: +40 4101503

Adresă internet: www.medicomplex.ro

Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 68 470.58 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 68 400.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Adresă internet: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.4.3)Procedura de contestare
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
28/05/2020