Leveringen - 253505-2020

02/06/2020    S105

Frankrijk-Évreux: Groenten, fruit en aanverwante producten

2020/S 105-253505

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Conseil général de l'Eure
Postadres: Boulevard Georges Chauvin
Plaats: Évreux Cedex 01
NUTS-code: FRD21 Eure
Postcode: 27021
Land: Frankrijk
E-mail: Marches-publics@eure.fr
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://Eureennormandie.fr/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fourniture et livraison de denrées alimentaires en approvisionnements directs de produits de l'agriculture pour la cuisine départementale du collège de Navarre d'Évreux

Referentienummer: E401609
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
15300000 Groenten, fruit en aanverwante producten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

— fourniture et livraison de denrées alimentaires à haute performance en matière de développement durable des approvisionnements directs de produits de l'agriculture pour la cuisine départementale du collège de Navarre d'Évreux.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 219 954.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pommes de terre 4e gamme

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15300000 Groenten, fruit en aanverwante producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRD21 Eure
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

— pommes de terre 4e gamme.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: La valeur technique de l'offre, appréciée à partir du cadre de réponse / Weging: 25
Kwaliteitscriterium - Naam: La qualité de service, appréciée à partir du cadre de réponse / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: L'engagement durable du candidat, apprécié à partir du cadre de réponse / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Développement des approvisionnements en circuits-courts de commercialisation, apprécié à partir du cadre de réponse / Weging: 20
Kostencriterium - Naam: Le prix (TTC) des prestations, apprécié à partir du BPU/DQE / Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Yaourt et Fromage blanc

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15500000 Zuivelproducten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRD21 Eure
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

— yaourt et fromage blanc.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: La valeur technique de l'offre, appréciée à partir du cadre de réponse / Weging: 25
Kwaliteitscriterium - Naam: La qualité de service, appréciée à partir du cadre de réponse / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: L'engagement durable du candidat, apprécié à partir du cadre de réponse / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Développement des approvisionnements en circuits-courts de commercialisation, apprécié à partir du cadre de réponse / Weging: 20
Kostencriterium - Naam: Le prix (TTC) des prestations, apprécié à partir du BPU/DQE / Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fruits d'automne

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15300000 Groenten, fruit en aanverwante producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRD21 Eure
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

— fruits d'automne.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: La valeur technique de l'offre, appréciée à partir du cadre de réponse / Weging: 25
Kwaliteitscriterium - Naam: La qualité de service, appréciée à partir du cadre de réponse / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: L'engagement durable du candidat, apprécié à partir du cadre de réponse / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Développement des approvisionnements en circuits-courts de commercialisation, apprécié à partir du cadre de réponse / Weging: 20
Kostencriterium - Naam: Le prix (TTC) des prestations, apprécié à partir du BPU/DQE / Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pommes de terre

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15300000 Groenten, fruit en aanverwante producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRD21 Eure
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

— pommes de terre.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: La valeur technique de l'offre, appréciée à partir du cadre de réponse / Weging: 25
Kwaliteitscriterium - Naam: La qualité de service, appréciée à partir du cadre de réponse / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: L'engagement durable du candidat, apprécié à partir du cadre de réponse / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Développement des approvisionnements en circuits-courts de commercialisation, apprécié à partir du cadre de réponse / Weging: 20
Kostencriterium - Naam: Le prix (TTC) des prestations, apprécié à partir du BPU/DQE / Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Légumes d'hiver

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15300000 Groenten, fruit en aanverwante producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRD21 Eure
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

— légumes d'hiver.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: La valeur technique de l'offre, appréciée à partir du cadre de réponse / Weging: 25
Kwaliteitscriterium - Naam: La qualité de service, appréciée à partir du cadre de réponse / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: L'engagement durable du candidat, apprécié à partir du cadre de réponse / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Développement des approvisionnements en circuits-courts de commercialisation, apprécié à partir du cadre de réponse / Weging: 20
Kostencriterium - Naam: Le prix (TTC) des prestations, apprécié à partir du BPU/DQE / Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Légumes d'été

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15300000 Groenten, fruit en aanverwante producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRD21 Eure
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

— légumes d'été.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: La valeur technique de l'offre, appréciée à partir du cadre de réponse / Weging: 25
Kwaliteitscriterium - Naam: La qualité de service, appréciée à partir du cadre de réponse / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: L'engagement durable du candidat, apprécié à partir du cadre de réponse / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Développement des approvisionnements en circuits-courts de commercialisation, apprécié à partir du cadre de réponse / Weging: 20
Kostencriterium - Naam: Le prix (TTC) des prestations, apprécié à partir du BPU/DQE / Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Quinoa

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15890000 Diverse voedingsmiddelen en droge waren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRD21 Eure
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

— Quinoa.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: La valeur technique de l'offre, appréciée à partir du cadre de réponse / Weging: 25
Kwaliteitscriterium - Naam: La qualité de service, appréciée à partir du cadre de réponse / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: L'engagement durable du candidat, apprécié à partir du cadre de réponse / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Développement des approvisionnements en circuits-courts de commercialisation, apprécié à partir du cadre de réponse / Weging: 20
Kostencriterium - Naam: Le prix (TTC) des prestations, apprécié à partir du BPU/DQE / Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Huiles

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15897200 Blikconserven
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRD21 Eure
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

— huiles.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: La valeur technique de l'offre, appréciée à partir du cadre de réponse / Weging: 25
Kwaliteitscriterium - Naam: La qualité de service, appréciée à partir du cadre de réponse / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: L'engagement durable du candidat, apprécié à partir du cadre de réponse / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Développement des approvisionnements en circuits-courts de commercialisation, apprécié à partir du cadre de réponse / Weging: 20
Kostencriterium - Naam: Le prix (TTC) des prestations, apprécié à partir du BPU/DQE / Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lentilles

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15890000 Diverse voedingsmiddelen en droge waren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRD21 Eure
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

— lentilles.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: La valeur technique de l'offre, appréciée à partir du cadre de réponse / Weging: 25
Kwaliteitscriterium - Naam: La qualité de service, appréciée à partir du cadre de réponse / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: L'engagement durable du candidat, apprécié à partir du cadre de réponse / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Développement des approvisionnements en circuits-courts de commercialisation, apprécié à partir du cadre de réponse / Weging: 20
Kostencriterium - Naam: Le prix (TTC) des prestations, apprécié à partir du BPU/DQE / Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Farine

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15890000 Diverse voedingsmiddelen en droge waren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRD21 Eure
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

— farine.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: La valeur technique de l'offre, appréciée à partir du cadre de réponse / Weging: 25
Kwaliteitscriterium - Naam: La qualité de service, appréciée à partir du cadre de réponse / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: L'engagement durable du candidat, apprécié à partir du cadre de réponse / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Développement des approvisionnements en circuits-courts de commercialisation, apprécié à partir du cadre de réponse / Weging: 20
Kostencriterium - Naam: Le prix (TTC) des prestations, apprécié à partir du BPU/DQE / Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 008-013233
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: DC20237
Perceel nr.: 1
Benaming:

Pommes de terre 4e gamme

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Les fermes d'Ici
Postadres: 95, chemin de la Longue Haie
Plaats: Ambrumesnil
NUTS-code: FRD22 Seine-Maritime
Postcode: 76550
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 12 460.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: DC20238
Perceel nr.: 2
Benaming:

Yaourt et fromage blanc

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: La ferme des peupliers
Postadres: 4, rue des Peupliers
Plaats: Flipou
NUTS-code: FRD21 Eure
Postcode: 27380
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 135 700.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: DC20239
Perceel nr.: 3
Benaming:

Fruits d'automne

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Local et facile
Postadres: IMM. chambre d'agriculture 530, chemin de la Bretèque
Plaats: Bois-Guillaume
NUTS-code: FRD22 Seine-Maritime
Postcode: 76230
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 10 120.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: DC20240
Perceel nr.: 4
Benaming:

Pommes de terre

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Les fermes d'Ici
Postadres: 95, chemin de la Longue Haie
Plaats: Ambrumesnil
NUTS-code: FRD22 Seine-Maritime
Postcode: 76550
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 12 040.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: DC20241
Perceel nr.: 5
Benaming:

Légumes d'hiver

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Desmonts Stéphane
Postadres: 50, chemin de la Forêt
Plaats: Le Plessis-Grohan
NUTS-code: FRD21 Eure
Postcode: 27180
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 21 242.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: DC20242
Perceel nr.: 6
Benaming:

Légumes d'été

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Les fermes d'Ici
Postadres: 95, chemin de la Longue Haie
Plaats: Ambrumesnil
NUTS-code: FRD22 Seine-Maritime
Postcode: 76550
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 662.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: DC20243
Perceel nr.: 7
Benaming:

Quinoa

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Scea Bernard
Postadres: 30, rue de la Poste
Plaats: Le Thilliers-en-Vexin
NUTS-code: FRD21 Eure
Postcode: 27420
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 12 473.80 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 8
Benaming:

Huiles

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: DC20244
Perceel nr.: 9
Benaming:

Lentilles

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Local et facile
Postadres: IMM. Chambre d'agriculture 530, chemin de la Bretèque
Plaats: Bois Guillaume
NUTS-code: FRD22 Seine-Maritime
Postcode: 76230
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 10 434.60 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: DC20245
Perceel nr.: 10
Benaming:

Farine

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Local et facile
Postadres: IMM. chambre d'agriculture 530, chemin de la Bretèque
Plaats: Bois-Guillaume
NUTS-code: FRD22 Seine-Maritime
Postcode: 76230
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 821.60 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif de Rouen
Postadres: 53, avenue Gustave Flaubert
Plaats: Rouen
Postcode: 76005
Land: Frankrijk
E-mail: Greffe-ta.rouen@juradm.fr
Telefoon: +33 232081270
Fax: +33 232081271
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Tribunal administratif de Rouen
Postadres: 53, avenue Gustave Flaubert
Plaats: Rouen
Postcode: 76005
Land: Frankrijk
E-mail: Greffe-ta.rouen@juradm.fr
Telefoon: +33 232081270
Fax: +33 232081271
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020