Leveringen - 253507-2020

02/06/2020    S105

Spanje-San Martín de la Vega: Elektriciteit

2020/S 105-253507

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de San Martín de la Vega
Nationaal identificatienummer: P2813200I
Postadres: Plaza de la Constitución, 1
Plaats: San Martín de la Vega
NUTS-code: ES300 Madrid
Postcode: 28330
Land: Spanje
Contactpersoon: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de San Martín de la Vega
E-mail: david.estrada@ayto-smv.es
Telefoon: +34 918946111
Fax: +34 918947107

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ayto-smv.es

Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=yI6fbsrvqlcQK2TEfXGy%2BA%3D%3D

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Suministro de energía eléctrica y gas natural para todos los puntos de suministros del Ayuntamiento de San Martín de la Vega

Referentienummer: 3559/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09310000 Elektriciteit
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Suministro de energía eléctrica y gas natural para todos los puntos de suministros del Ayuntamiento de San Martín de la Vega.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 364 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Suministro de energía eléctrica correspondiente a suministros donde son de aplicación PVPC dividido en dos tipos según la tarifa del punto de suministro como se indica en anexo I del PCAP

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09310000 Elektriciteit
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES300 Madrid
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Suministro de energía eléctrica correspondiente a suministros donde son de aplicación PVPC dividido en dos tipos según la tarifa del punto de suministro como se indica en anexo I del PCAP.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Finalizado el contrato, el adjudicatario deberá continuar prestando el suministro hasta que se realice una nueva adjudicación, en un plazo máximo de cuatro meses a contar desde el día siguiente al de fin del contrato (cláusula 6.3 del PCAP).

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Suministro de energía eléctrica dividido en cuatro tipos según la tarifa del punto de suministro como se indica en anexo I del PCAP

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09310000 Elektriciteit
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES300 Madrid
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Suministro de energía eléctrica dividido en cuatro tipos según la tarifa del punto de suministro como se indica en anexo I del PCAP.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Finalizado el contrato, el adjudicatario deberá continuar prestando el suministro hasta que se realice una nueva adjudicación, en un plazo máximo de cuatro meses a contar desde el día siguiente al de fin del contrato (cláusula 6.3 del PCAP).

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Suministro de gas natural correspondientes a suministros donde son de aplicación tarifas TUR dividido en dos tipos según la tarifa del punto de suministro como se indica en anexo I del PCAP

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09123000 Aardgas
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES300 Madrid
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Suministro de gas natural correspondientes a suministros donde son de aplicación tarifas TUR dividido en dos tipos según la tarifa del punto de suministro como se indica en anexo I del PCAP.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Finalizado el contrato, el adjudicatario deberá continuar prestando el suministro hasta que se realice una nueva adjudicación, en un plazo máximo de cuatro meses a contar desde el día siguiente al de fin del contrato (cláusula 6.3 del PCAP).

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Suministro de gas natural dividido en dos tipos según la tarifa del punto de suministro como se indica en anexo I del PCAP

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09123000 Aardgas
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES300 Madrid
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Suministro de gas natural dividido en dos tipos según la tarifa del punto de suministro como se indica en anexo I del PCAP.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Finalizado el contrato, el adjudicatario deberá continuar prestando el suministro hasta que se realice una nueva adjudicación, en un plazo máximo de cuatro meses a contar desde el día siguiente al de fin del contrato (cláusula 6.3 del PCAP).

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 191-463807
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3559/2019
Perceel nr.: 2
Benaming:

Suministro de energía eléctrica dividido en cuatro tipos según la tarifa del punto de suministro como se indica en anexo I del PCAP

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 9
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Gas Natural Comercializadora, S. A.
Nationaal identificatienummer: A61797536
Postadres: C/ Acanto, 11-13, 1.ª planta
Plaats: Madrid
NUTS-code: ES300 Madrid
Postcode: 28045
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 364 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 364 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Ayuntamiento de San Martín de la Vega o Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid
Postadres: Plaza de la Constitución, 1 o Carrera de San Jerónimo, 13, 1.ª planta
Plaats: San Martín de la Vega o Madrid
Postcode: 28330 o 28014
Land: Spanje
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020