Leveringen - 253515-2020

02/06/2020    S105    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Slobozia: Dierlijke producten, vlees en vleesproducten

2020/S 105-253515

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomița
Nationaal identificatienummer: 9670462
Postadres: Str. Constantin Dobrogeanu Gherea nr. 1
Plaats: Slobozia
NUTS-code: RO315 Ialomiţa
Postcode: 920033
Land: Roemenië
Contactpersoon: Cristina Vasile
E-mail: achizitii@dpcialomita.ro
Telefoon: +40 243231088
Fax: +40 243233407

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.dpcialomita.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Sociale bescherming

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Acord-cadru de furnizare carne de pui

Referentienummer: 9670462_2019_PAAPD1066521
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
15100000 Dierlijke producten, vlees en vleesproducten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Furnizare saptamanala de carne de pui, la unitatile din subordinea DGASPC Ialomita.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor: 15.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare, in a 10-a zi inainte de termenul-limita de depunere a ofertelor, conform OUG 107/2017.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 619 684.95 RON
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO315 Ialomiţa
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sediile unitatilor din subordinea DGASPC Ialomita.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cantitatile de produse ale celui mai mare contract subsecvent:

— aripi de pui minimum 1 604 kg-maximum 1 764 kg;

— ficat de pui minimum 1 586 kg-maximum 1 745 kg;

— piept pui congelat fara os minimum 4 890 kg-maximum 5 379 kg;

— inimi/pipote pui minimum 362 kg-maximum 398 kg;

— pui grill minimum 4 180 kg-maximum 4 598 kg;

— pulpe pui superioare minimum 11 036 kg-maximum 12 140 kg.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 133-326249
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: Acord cadru nr. 14958/03.09.2019 și contract subsecvent nr. 14957/0... detalii pe www.e-licitatie.ro
Benaming:

Acord-cadru furnizare carne de pui (619 684,95 RON) și contract subsecvent nr. 1 (166 428,6 RON), contract subsecvent nr. 2 (115 678,72 RON)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
03/09/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Geocor Trade Imp-Exp S.R.L.
Nationaal identificatienummer: 14255365
Postadres: Str. 1 Mai nr. 106
Plaats: Constanța
NUTS-code: RO223 Constanţa
Postcode: 900455
Land: Roemenië
E-mail: office@geocor.ro
Telefoon: +40 729036781
Fax: +40 372879540
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 683 602.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 619 684.95 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: Bucureşti
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomița – Serviciul juridic contencios
Postadres: Str. Constantin Dobrogeanu Gherea nr. 1, județ Ialomița
Plaats: Slobozia
Postcode: 920033
Land: Roemenië
E-mail: achizitii@dpcialomita.ro
Telefoon: +40 243/231088

Internetadres: www.dpcialomita.ro

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020