Leveringen - 253518-2020

02/06/2020    S105

Hongarije-Boedapest: Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten

2020/S 105-253518

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_39825533
Postadres: Nagy Ignác utca 5–11.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU110 Budapest
Postcode: 1055
Land: Hongarije
Contactpersoon: Murvai László
E-mail: murvai.laszlo@saldo.hu
Telefoon: +36 12379817
Fax: +36 12379813

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://bv.gov.hu/hu/intezetek/fovarosi/kapcsolat

Adres van het kopersprofiel: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001333752019/reszletek

I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Élelmiszer-alapanyagok beszerzése

Referentienummer: EKR001333752019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
15000000 Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 263 800 000.00 HUF
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Mirelit termékek

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15000000 Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU110 Budapest
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Felvágottak, húsok

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15100000 Dierlijke producten, vlees en vleesproducten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU110 Budapest
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Tejtermékek

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15500000 Zuivelproducten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU110 Budapest
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Szárazáruk

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15000000 Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU110 Budapest
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zöldség, gyümölcs, tojás

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
03200000 Granen, aardappelen, groenten, vruchten en noten
03142500 Eieren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU110 Budapest
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Savanyúság

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15330000 Verwerkte groenten en fruit
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU110 Budapest

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 030-069454

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Mirelit termékek

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/05/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Belovecz és Társa Hús- és Hentesáru Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_56255955
Postadres: Dobó út 32.
Plaats: Szerencs
NUTS-code: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
Postcode: 3900
Land: Hongarije
E-mail: gabor.belovecz@gmail.com
Telefoon: +36 309600244

Internetadres: http://www.belohus.hu

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 63 900 000.00 HUF
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

Felvágottak, húsok

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/05/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Belovecz és Társa Hús- és Hentesáru Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_56255955
Postadres: Dobó út 32.
Plaats: Szerencs
NUTS-code: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
Postcode: 3900
Land: Hongarije
E-mail: gabor.belovecz@gmail.com
Telefoon: +36 309600244

Internetadres: http://www.belohus.hu

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 61 900 000.00 HUF
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3
Perceel nr.: 3
Benaming:

Tejtermékek

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/05/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Gasztro Miskolc Élelmiszer Nagykereskedelmi Kft.
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_82724010
Postadres: Fonoda utca 19.
Plaats: Miskolc
NUTS-code: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
Postcode: 3527
Land: Hongarije
E-mail: gasztromiskolckft@gmail.com
Telefoon: +36 309435127
Fax: +36 46509458
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 24 200 000.00 HUF
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 4
Perceel nr.: 4
Benaming:

Szárazáruk

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/05/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: BUSA kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_35432157
Postadres: Molnártelep X. körzet 88/b.
Plaats: Kiskunfélegyháza
NUTS-code: HU331 Bács-Kiskun
Postcode: 6100
Land: Hongarije
E-mail: info@busakft.hu
Telefoon: +36 76461180
Fax: +36 76561145

Internetadres: http://www.busakft.hu

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 92 000 000.00 HUF
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 5
Perceel nr.: 5
Benaming:

Zöldség, gyümölcs, tojás

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/05/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: MORTAK FRUIT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_26069100
Postadres: Nyírpalota út 5. fszt. 2.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU110 Budapest
Postcode: 1157
Land: Hongarije
E-mail: mortakfruit@mortak.com
Telefoon: +36 204255322
Fax: +63 578-402
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 16 400 000.00 HUF
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 6
Perceel nr.: 6
Benaming:

Savanyúság

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/05/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: MORTAK FRUIT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_26069100
Postadres: Nyírpalota út 5. fszt. 2.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU110 Budapest
Postcode: 1157
Land: Hongarije
E-mail: mortakfruit@mortak.com
Telefoon: +36 204255322
Fax: +63 578-402
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 400 000.00 HUF
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020