Leveringen - 253522-2020

02/06/2020    S105    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Zweden-Djursholm: Audiovisuele uitrusting

2020/S 105-253522

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Danderyds kommun
Nationaal identificatienummer: 212000-0126
Postadres: Box 66
Plaats: Djursholm
NUTS-code: SE110 Stockholms län
Postcode: 182 05
Land: Zweden
Contactpersoon: Lisa Sommarström Koert
E-mail: lisa.sommarstromkoert@danderyd.se

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.danderyd.se

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

AV - installation och produkter

Referentienummer: FN 2019/0261
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
32321200 Audiovisuele uitrusting
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Danderyds kommun inbjuder härmed leverantörer att inkomma med anbud till leverans och installation av audio- och videoprodukter (AV-produkter) med tillhörande tjänster till Danderyds kommuns nya lokaler i Mörby centrum. Produkterna med tillhörande installation ska finansieras genom leasing.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32232000 Uitrusting voor videoconferentie
32340000 Microfoons en luidsprekers
32351000 Toebehoren van audio- en video-uitrusting
51313000 Installatie van audio-uitrusting
51314000 Installatie van video-uitrusting
92370000 Diensten van geluidstechnicus
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE110 Stockholms län
Voornaamste plaats van uitvoering:

Danderyd

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Danderyds kommun inbjuder härmed leverantörer att inkomma med anbud till leverans och installation av audio- och videoprodukter (AV-produkter) med tillhörande tjänster till Danderyds kommuns nya lokaler i Mörby centrum. Produkterna med tillhörande installation ska finansieras genom leasing.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 084-198398
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Motivering för avbrytande

Kravspecifikationen var otydlig, det inkom många frågor som tyder på att kraven behöver göras tydligare.

Visma annons: https://opic.com/id/afpafqkbsw

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Förvaltningsrätten i Stockholm
Plaats: Stockholm
Land: Zweden
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020