Leveringen - 253534-2020

02/06/2020    S105    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Suceava: Vaccins voor diergeneeskunde

2020/S 105-253534

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Suceava
Nationaal identificatienummer: 4244504
Postadres: Str. Scurtă nr. 2
Plaats: Suceava
NUTS-code: RO215 Suceava
Postcode: 720223
Land: Roemenië
Contactpersoon: Constantin Bogdan Caba
E-mail: achizitii-suceava@ansvsa.ro
Telefoon: +40 230522848/ +40 230214894
Fax: +40 230520216/ +40 230214894

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://suceava.dsvsa.ro/

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Vaccinuri de uz veterinar

Referentienummer: 4244504202017181920
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33651690 Vaccins voor diergeneeskunde
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Vaccinuri de uz veterinar (acord-cadru 2020-2022), patru loturi dupa cum urmeaza:

— lot nr. 1 – tuberculina aviara pentru tuberculinare prin TCS;

— lot nr. 2 – tuberculina bovina pentru tuberculinare prin TCS;

— lot nr. 3 – vaccin pentru imunoprofilaxia antraxului la cabaline, bovine, ovine si caprine;

— lot nr. 4 – vaccin inactivat eficient în profilaxia specifică a rabiei.

Cantitatile de produse: conform anexei „Estimare acord-cadru”.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Laagste offerte: 913 250.00 RON / Hoogste offerte: 913 250.00 RON meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Vaccin antirabic inactivat

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33651690 Vaccins voor diergeneeskunde
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO215 Suceava
Voornaamste plaats van uitvoering:

Str. Scurta nr. 2, localitatea Suceava, judet Suceava.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Vaccin inactivat eficient în profilaxia specifică a Rabiei, substanta activa – virus rabic inactivat tulpina SAD Vnuskovo-32 minimum 2,0 ui (unitati internationale).

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cantitati minime estimate acord-cadru 2020-2022 – 30 000 doze.

Cantitati maxime estimate acord-cadru 2020-2022 – 230 000 doze.

Cantitatea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 78 000 doze.

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 85 500,00 RON fara TVA.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Tuberculină bovină

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33651690 Vaccins voor diergeneeskunde
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO215 Suceava
Voornaamste plaats van uitvoering:

Str. Scurta nr. 2, localitatea Suceava, judet Suceava.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Solutie injectabila folosita pentru diagnosticul alergic in vivo al tuberculozei de tip bovin, prin testul unic (testul intradermic simplu) la bovine si pentru diagnosticul alergic diferential, prin testul comparativ simultan (testul intradermic comparativ) de tuberculinare, la suine și bovine.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cantitati minime estimate acord-cadru 2020-2022 – 30 000 doze.

Cantitati maxime estimate acord-cadru 2020-2022 – 370 000 doze.

Cantitatea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 125 000 doze.

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 212 500,00 RON fara TVA.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Tuberculină aviară

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33651690 Vaccins voor diergeneeskunde
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO215 Suceava
Voornaamste plaats van uitvoering:

Str. Scurta nr. 2, localitatea Suceava, judet Suceava.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Solutie injectabila folosita pentru diagnosticul alergic in vivo al tuberculozei de tip aviar, prin testul unic (testul intradermic simplu) la pasari si pentru diagnosticul alergic diferential, prin testul comparativ simultan (testul intradermic comparativ) de tuberculinare, la suine și bovine.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cantitati minime estimate acord-cadru 2020-2022 – 30 000 doze.

Cantitati maxime estimate acord-cadru 2020-2022 – 370 000 doze.

Cantitatea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 125 000 doze.

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 212 500 RON fara TVA.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Vaccin anticărbunos

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33651690 Vaccins voor diergeneeskunde
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO215 Suceava
Voornaamste plaats van uitvoering:

Str. Scurta nr. 2, localitatea Suceava, judet Suceava

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Vaccin viu constituit dintr-o suspensie concentrata de spori de Bacillus anthracis (tulpina 1190 R) eficient în profilaxia specifică a antraxului.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cantitati minime estimate acord-cadru 2020-2022 – 30 000 doze.

Cantitati maxime estimate acord-cadru 2020-2022 – 1650 000 doze.

Cantitatea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 575 000 doze.

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 57 500,00 RON fara TVA.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 028-063933
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 5974
Perceel nr.: 4
Benaming:

Vaccin antirabic inactivat

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 4
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Farmavet
Nationaal identificatienummer: RO 256
Postadres: Calea Giulești nr. 333, sector 6
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 060269
Land: Roemenië
E-mail: lucian.gabor@farmavet.ro
Telefoon: +40 2219960
Fax: +40 2206932

Internetadres: www.farmavet.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 882 000.00 RON
Laagste offerte: 537 900.00 RON / Hoogste offerte: 537 900.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 5976
Perceel nr.: 2
Benaming:

Tuberculină bovină

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: S.C. Servicii Publice S.A.
Nationaal identificatienummer: 7777870
Postadres: Str. I. Budai Deleanu nr. 33, județul Cluj
Plaats: Cluj-Napoca
NUTS-code: RO113 Cluj
Postcode: 400191
Land: Roemenië
E-mail: office@servicii-publice.ro
Telefoon: +40 264418676
Fax: +40 264413777

Internetadres: www.servicii-publice.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 333 000.00 RON
Laagste offerte: 251 600.00 RON / Hoogste offerte: 251 600.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 5978
Perceel nr.: 3
Benaming:

Vaccin anticărbunos

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Romvac Company
Nationaal identificatienummer: RO 482384
Postadres: Șoseaua Centurii nr. 7
Plaats: Voluntari
NUTS-code: RO322 Ilfov
Postcode: 077190
Land: Roemenië
E-mail: romvac@romvac.ro
Telefoon: +40 213503106
Fax: +40 213527584

Internetadres: www.romvac.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 165 000.00 RON
Laagste offerte: 123 750.00 RON / Hoogste offerte: 123 750.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: București
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Compartiment juridic și resurse umane al DSVSA Suceava
Postadres: Str. Scurtă nr. 2
Plaats: Suceava
Postcode: 720223
Land: Roemenië
E-mail: office-suceava@ansvsa.ro
Telefoon: +40 230522848

Internetadres: http://suceava.dsvsa.ro

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020