Leveringen - 253535-2020

02/06/2020    S105    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Bulgarije-Plovdiv: Medische apparatuur

2020/S 105-253535

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: „Universitetska mnogoprofilna bolnitsa za aktivno lechenie — Plovdiv“ AD
Nationaal identificatienummer: 115532049
Postadres: bul. „Balgariya“ No. 234
Plaats: Plovdiv
NUTS-code: BG421 Пловдив
Postcode: 4000
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Petya Gavazova — ekspert OP
E-mail: mbalplovdiv@abv.bg
Telefoon: +359 899309859
Fax: +359 32959221

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.mbal.net/main.php?module=content&cnt_id=1

Adres van het kopersprofiel: http://www.mbal.net/main.php?module=content&cnt_id=5

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и обучение на персонала на медицинска апаратура за надграждане на съществуваща такава в клиника по урология в „УМБАЛ — Пловдив“ АД по обособени позиции

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33100000 Medische apparatuur
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Предмет на обществената поръчка е доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и обучение на персонала на медицинска апаратура за надграждане на съществуваща такава в клиника по урология в „УМБАЛ — Пловдив“ АД по обособени позиции: ОП № 1 „Доставка на медицински монитор“, ОП № 2 „Доставка на видеопроцесор по стандарт Full HD“, ОП № 3 „Доставка на 3-чипова глава на камера за лапароскопия“, ОП № 4 „Доставка на 3-чипова пендулум глава на камера за ендоурология“ и ОП № 5 „Доставка на LED източник на студена светлина“, с минимални изисквания съгласно техническата спецификация, неразделна част от документацията за обществена поръчка.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 97 777.75 BGN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Доставка на медицински монитор

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33100000 Medische apparatuur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG421 Пловдив
Voornaamste plaats van uitvoering:

гр. Пловдив, бул. „България“ № 234

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Доставка на медицински монитор със средните параметри: диагонал на екрана мин. 27“; LED подсветка; резолюция 1920x1080p; яркост минимум 800 cd/m2; контраст мин. 1000:1; зрителен ъгъл минимум 170o; формат на картината 16:9; режим картина в картината; видео входове: DVI-D, 3G-SDI, RGB,S-Video, Composite; видео изходи:DVI-D, 3G-SDI,S-Video, Composite; тегло максимум 9 кг без стойка и стойка за монитор с възможност за накланяне и завъртане, закрепване на монитора посредством стандарт VESA.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е в размер на 5 % (пет на сто) от стойността на договора без ДДС.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Доставка на видеопроцесор по стандарт Full HD

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33100000 Medische apparatuur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG421 Пловдив
Voornaamste plaats van uitvoering:

гр. Пловдив, бул. „България“ № 234

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Доставка на видеопроцесор по стандарт Full HD; резолюция 1920 х 1080p; вграден модул за архивиране на пациентски данни, снимкова и видео документация с Full HD резолюция 1920 х 1080 върху USB памет или външен USB хард диск; възможност за управление на функциите на източника на светлина през клавиатурата на процесора и бутоните на камерата; вградени режими за подобряване качеството на изображението чрез филтриране на цветовете или засилване на контраста и яркостта — мин. 5 режима; да има функция за автоматично регулиране на интензитета на светлината; да има видео филтри за подобряване на образа при работа с флексибилни фиброоптики; възможност за едновременна визуализация на 2 образа (стандартен и филтриран) от един и същи ендоскоп на монитора; да има възможност за запаметяване на индивидуални настройки според предпочитанията на потребителите и запис на пациентски данни в паметта на процесора; да има възможност за бъдещо надграждане на системата с опция за свързване на флексибилни вид

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е в размер на 5 % (пет на сто) от стойността на договора без ДДС.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Доставка на 3-чипова глава на камера за лапароскопия

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33100000 Medische apparatuur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG421 Пловдив
Voornaamste plaats van uitvoering:

гр. Пловдив, бул. „България“ № 234

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Доставка на 3-чипова глава на камера за лапароскопия със следните параметри: Full HD резолюция 1920х1080р; фокусно разстояние в диапазона 16—0 мм или по-добро; мин. 2 бр. програмируеми бутони на главата за управление на функциите на камерата; оптично увеличение ZOOM минимум x2; максимално допустимо тегло на главата (без кабела) — 280 г.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е в размер на 5 % (пет на сто) от стойността на договора без ДДС.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Доставка на 3-чипова пендулум глава на камера за ендоурология

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33100000 Medische apparatuur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG421 Пловдив
Voornaamste plaats van uitvoering:

гр. Пловдив, бул. „България“ № 234

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Доставка на 3-чипова пендулум глава на камера за ендоурология със следните параметри: Full HD резолюция 1920х1080р; фокусно разстояние ? 15 мм; мин. 2 бр. програмируеми бутони на главата за управление на функциите на камерата; максимално допустимо тегло на главата (без кабела) — 230 г.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е в размер на 5 % (пет на сто) от стойността на договора без ДДС.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Доставка на LED източник на студена светлина

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33100000 Medische apparatuur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG421 Пловдив
Voornaamste plaats van uitvoering:

гр. Пловдив, бул. „България“ № 234

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Доставка на LED източник на студена светлина със следните параметри: мощност мин. 170 Вата; живот на лампата не по-малко от 30 000 часа; възможност за плавно регулиране на интензитета на светлината в мин. 20 стъпки; цветна температура мин. 6000 К; фиброоптичен светловод: диаметър не повече от 3,5 мм; дължина не по-малко от 220 см; термоустойчив; със заключващ механизъм към оптиката.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е в размер на 5 % (пет на сто) от стойността на договора без ДДС.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 052-122898
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 19/05/2020
Perceel nr.: 1, 2, 3, 4 и 5
Benaming:

Доставка на медицинска апаратура по обособени позиции № 1, 2, 3, 4 и 5

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Ел Дора“ ООД
Nationaal identificatienummer: 121126327
Postadres: ул. „Елин връх“ № 25, бл. 48, вх. А
Plaats: София
NUTS-code: BG411 София (столица)
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
E-mail: L.Andonov@el-dora.com
Telefoon: +359 28504300
Fax: +359 28504301

Internetadres: http://el-dora.com/

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 97 777.75 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Договорът, сключен с посочения в настоящето обявление изпълнител, е за всички обособени позиции, предмет на възлагане — № 1, 2, 3, 4 и 5

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Комисия за защита на конкуренцията
Postadres: бул. „Витоша“ № 18
Plaats: София
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefoon: +359 29884070
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020