Leveringen - 253540-2020

02/06/2020    S105    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Tsjechië-Zlín: Geneesmiddelen voor diabetes

2020/S 105-253540

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Krajská nemocnice T. Bati, a.s.
Nationaal identificatienummer: 27661989
Postadres: Havlíčkovo nábřeží 600
Plaats: Zlín
NUTS-code: CZ072 Zlínský kraj
Postcode: 760 01
Land: Tsjechië
E-mail: info@kntb.cz
Telefoon: +420 577551111

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.kntb.cz

Adres van het kopersprofiel: https://www.eveza.cz/profil-zadavatele/krajska-nemocnice-t-bati

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Vsetínská nemocnice, a.s.
Nationaal identificatienummer: 26871068
Postadres: Nemocniční 955
Plaats: Vsetín
NUTS-code: CZ072 Zlínský kraj
Postcode: 755 01
Land: Tsjechië
E-mail: hajzler@nemocnice-vs.cz
Telefoon: +420 571818103

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.nemocnice-vs.cz

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Uherskohradišťská nemocnice, a.s.
Nationaal identificatienummer: 27660915
Postadres: J. E. Purkyně 365
Plaats: Uherské Hradiště
NUTS-code: CZ072 Zlínský kraj
Postcode: 686 06
Land: Tsjechië
E-mail: svanyga@nemuh.cz
Telefoon: +420 724473143

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.nemuh.cz

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Kroměřížská nemocnice, a.s.
Nationaal identificatienummer: 27660532
Postadres: Havlíčkova 660/69
Plaats: Kroměříž
NUTS-code: CZ072 Zlínský kraj
Postcode: 767 01
Land: Tsjechië
E-mail: zdenek.buric@nem-km.cz
Telefoon: +420 730186773

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.nem-km.cz

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Léčivé přípravky k léčbě diabetu - PAD

Referentienummer: 19070
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33615000 Geneesmiddelen voor diabetes
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků pro léčbu diabetu PAD po dobu 1 roku. Dodávky jsou specifikovány a další požadavky jsou uvedeny v Příloze č. 2 Specifikace jednotlivých částí, Příloze č. 3.1 až 3.4 Cenová nabídka.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 459 478.26 CZK
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

2. část PAD

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33615000 Geneesmiddelen voor diabetes
33615000 Geneesmiddelen voor diabetes
33615000 Geneesmiddelen voor diabetes
33615000 Geneesmiddelen voor diabetes
33615000 Geneesmiddelen voor diabetes
33615000 Geneesmiddelen voor diabetes
33615000 Geneesmiddelen voor diabetes
33615000 Geneesmiddelen voor diabetes
33615000 Geneesmiddelen voor diabetes
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ072 Zlínský kraj
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků pro léčbu diabetu - PAD (perorální antidiabetika, léky užívané v tabletové formě k léčbě cukrovky) po dobu 1 roku. 2. Dodávky jsou specifikovány a další požadavky jsou uvedeny v Příloze č. 2 - Specifikace jednotlivých částí, Příloze č. 3.1 až 3.4 - Cenová nabídka.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

3. část PAD

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33615000 Geneesmiddelen voor diabetes
33615000 Geneesmiddelen voor diabetes
33615000 Geneesmiddelen voor diabetes
33615000 Geneesmiddelen voor diabetes
33615000 Geneesmiddelen voor diabetes
33615000 Geneesmiddelen voor diabetes
33615000 Geneesmiddelen voor diabetes
33615000 Geneesmiddelen voor diabetes
33615000 Geneesmiddelen voor diabetes
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ072 Zlínský kraj
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků pro léčbu diabetu - PAD (perorální antidiabetika, léky užívané v tabletové formě k léčbě cukrovky) po dobu 1 roku. 2. Dodávky jsou specifikovány a další požadavky jsou uvedeny v Příloze č. 2 - Specifikace jednotlivých částí, Příloze č. 3.1 až 3.4 - Cenová nabídka.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

4. část PAD

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33615000 Geneesmiddelen voor diabetes
33615000 Geneesmiddelen voor diabetes
33615000 Geneesmiddelen voor diabetes
33615000 Geneesmiddelen voor diabetes
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ072 Zlínský kraj
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků pro léčbu diabetu PAD po dobu 1 roku. Dodávky jsou specifikovány a další požadavky jsou uvedeny v Specifikace jednotlivých částí, Příloze č. 3.1 až 3.4 Cenová nabídka.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

1. část PAD

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33615000 Geneesmiddelen voor diabetes
33615000 Geneesmiddelen voor diabetes
33615000 Geneesmiddelen voor diabetes
33615000 Geneesmiddelen voor diabetes
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ072 Zlínský kraj
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků pro léčbu diabetu - PAD (perorální antidiabetika, léky užívané v tabletové formě k léčbě cukrovky) po dobu 1 roku. 2. Dodávky jsou specifikovány a další požadavky jsou uvedeny v Příloze č. 2 - Specifikace jednotlivých částí, Příloze č. 3.1 až 3.4 - Cenová nabídka.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 239-585977
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 19070
Perceel nr.: N006/19/V00034396/003
Benaming:

3. část PAD

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Alliance Healthcare, s.r.o.
Nationaal identificatienummer: 14707420
Plaats: Praha
NUTS-code: CZ ČESKÁ REPUBLIKA
Postcode: 108 00
Land: Tsjechië
E-mail: nemocnice@a-h.cz
Telefoon: +420 269567592

Internetadres: www.alliancehealthcare.cz

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 459 478.26 CZK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postadres: třída Kpt. Jaroše 7
Plaats: Brno
Postcode: 604 55
Land: Tsjechië
E-mail: posta@uohs.cz
Telefoon: +420 542167111
Fax: +420 542167112

Internetadres: http://www.uohs.cz

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 českých korun (CZK), nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postadres: třída Kpt. Jaroše 7
Plaats: Brno
Postcode: 604 55
Land: Tsjechië
E-mail: posta@uohs.cz
Telefoon: +420 542167111
Fax: +420 542167112

Internetadres: http://www.uohs.cz

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020