Leveringen - 253542-2020

02/06/2020    S105    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Dresden: Televisie- en audiovisuele uitrusting

2020/S 105-253542

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Landeshauptstadt Dresden, GB Arbeit, Soziales, Gesundheit und Wohnen, Städtisches Klinikum Dresden
Postadres: Friedrichstraße 41
Plaats: Dresden
NUTS-code: DED21 Dresden, Kreisfreie Stadt
Postcode: 01067
Land: Duitsland
E-mail: saskia.lutterberg@klinikum-dresden.de
Telefoon: +49 351480-4348
Fax: +49 351480-4349

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.dresden.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

56_SKDD_RV Patienten-TV Fachlos 1: Fernseher und Halterungen

Referentienummer: 2020-56-00011
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
32320000 Televisie- en audiovisuele uitrusting
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Rahmenvertrag über 4 Jahre zur Lieferung von 560 Flachbildfernsehern und 468 TV-Halterungen zur Anpassung des Entertainmentsystems für Patienten an moderne Anfroderungen im Städtischen Klinikum Dresden.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 232 712.40 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DED21 Dresden, Kreisfreie Stadt
Voornaamste plaats van uitvoering:

Städtisches Klinikum Dresden

Friedrichstraße 41

01067 Dresden

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Entertaimentsystem bestehend aus: Software und Hardware für jedem der 4 Standorte des Klinikums zur zentralen Verwaltung und Steuerung, 470 Stück Hospital LED-Fernsehgeräte 32", 470 Stück Hospital Fernbedienungen, 90 Stück Hospital LEDFernsehgeräte 19", 288 Stück Deckenhalterungen, 165 Stück Wandhalterungen, 12 Stück Wandhalterungen mit Gelenkarm, 3 Stück Kopfstationen.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 033-077068
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

56_SKDD_RV Patienten-TV Fachlos 1: Fernseher und Halterungen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: hionic GmbH
Postadres: Striesener Str. 31/33
Plaats: Dresden
NUTS-code: DED21 Dresden, Kreisfreie Stadt
Postcode: 01307
Land: Duitsland
E-mail: katrin.morawitz@hionic.de
Telefoon: +49 3513184340
Fax: +49 3513184321
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 232 712.40 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: 1. Vergabekammer des Freistaates Sachsen bei der Landesdirektion Sachsen
Postadres: Besucheranschrift: Braustraße 2
Plaats: Leipzig
Postcode: 04107
Land: Duitsland
Telefoon: +49 341977-1040
Fax: +49 341977-1049
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Innerhalb von 15 Kalendertagen nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, kann ein Nachprüfverfahren bei der Vergabekammer beantragt werden (§ 160 III Nr. 4 GWB).

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Landeshauptstadt Dresden, GB Finanzen, Personal und Recht, Zentrales Vergabebüro
Postadres: PF120020
Plaats: Dresden
Postcode: 01001
Land: Duitsland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020