Leveringen - 253546-2020

02/06/2020    S105    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Badajoz: Elektrische machines, apparaten, uitrusting en verbruiksartikelen; verlichting

2020/S 105-253546

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Presidencia de la Diputación de Badajoz
Nationaal identificatienummer: P0600000D
Postadres: C/ Felipe Checa, 23
Plaats: Badajoz
NUTS-code: ES431 Badajoz
Postcode: 06071
Land: Spanje
Contactpersoon: Presidencia de la Diputación de Badajoz
E-mail: contratacion@dip-badajoz.es
Telefoon: +34 924212546
Fax: +34 924212449

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://contrataciondelestado.es

Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=bSh81GlFo5uiEJrVRqloyA%3D%3D

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Suministro de luminarias con tecnología LED para los municipios de la Coronada, La Haba y Magacela

Referentienummer: 338/19
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
31000000 Elektrische machines, apparaten, uitrusting en verbruiksartikelen; verlichting
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Suministro de luminarias con tecnología LED para los municipios de la Coronada, La Haba y Magacela.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

La Coronada

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31000000 Elektrische machines, apparaten, uitrusting en verbruiksartikelen; verlichting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES431 Badajoz
Voornaamste plaats van uitvoering:

La Coronada, La Haba y Magacela.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

La Coronada.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Características técnicas materiales o de diseño / Weging: 15.00
Kwaliteitscriterium - Naam: Memoria técnica / Weging: 10.00
Kostencriterium - Naam: Ampliación del plazo de garantía / Weging: 10.00
Kostencriterium - Naam: Aportación de mejoras / Weging: 20.00
Kostencriterium - Naam: Oferta económica / Weging: 45.00
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

La Haba

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31000000 Elektrische machines, apparaten, uitrusting en verbruiksartikelen; verlichting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES431 Badajoz
Voornaamste plaats van uitvoering:

La Coronada, La Haba y Magacela.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

La Haba.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Características técnicas materiales o de diseño / Weging: 15.00
Kwaliteitscriterium - Naam: Memoria técnica / Weging: 10.00
Kostencriterium - Naam: Ampliación del plazo de garantía / Weging: 10.00
Kostencriterium - Naam: Aportación de mejoras / Weging: 20.00
Kostencriterium - Naam: Oferta económica / Weging: 45.00
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Magacela

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31000000 Elektrische machines, apparaten, uitrusting en verbruiksartikelen; verlichting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES431 Badajoz
Voornaamste plaats van uitvoering:

La Coronada, La Haba y Magacela.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Magacela.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Características técnicas materiales o de diseño / Weging: 15.00
Kwaliteitscriterium - Naam: Memoria técnica / Weging: 10.00
Kostencriterium - Naam: Ampliación del plazo de garantía / Weging: 10.00
Kostencriterium - Naam: Aportación de mejoras / Weging: 20.00
Kostencriterium - Naam: Oferta económica / Weging: 45.00
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 203-493597
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

La Coronada

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

La Haba

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 3
Benaming:

Magacela

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Presidencia de la Diputación de Badajoz
Postadres: C/ Felipe Checa, 23
Plaats: Badajoz
Postcode: 06071
Land: Spanje
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020