Leveringen - 253547-2020

02/06/2020    S105    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Galați: Medische apparatuur

2020/S 105-253547

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Sf. Cuv. Parascheva” Galați
Nationaal identificatienummer: 3347072
Postadres: Str. Traian nr. 393
Plaats: Galați
NUTS-code: RO224 Galaţi
Postcode: 800179
Land: Roemenië
Contactpersoon: Lucian Poalelungi
E-mail: administrativ@sbigl.ro
Telefoon: +40 0236334022/+40 0236334032
Fax: +40 0236467752/ +40 0236410018

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.sbigl.ro/

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Contract achiziție echipamente medicale

Referentienummer: 2146/06.03.2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33100000 Medische apparatuur
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Valoare totala estimata: 3 348 739,50 RON fara TVA.

— Dermatoscop wirless cu baza de date: 144 537,82 – valoare (lei) fara TVA;

Aparat de Microscopie Confocala in vivo1: 117 647,06 – valoare (lei) fara TVA;

Dermoscan Total Body 153 781,51 valoare (lei) fara TVA;

Aparat radiologie 1 932 773,11 valoare (lei) fara TVA.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 19.

Autoritatea cotractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare care au fost adresate in termenul prevazut, in anuntul de participare, in a 10-a zi inainte de termenul-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor. Autoritatea contractanta nu este obligata sa raspunda solicitarilor de calificari /informatii suplimentare care nu au fost adresate in termenul stabilit, invocat mai sus.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 153 780.00 RON
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Aparat radiologie

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33111000 Röntgenapparatuur
51410000 Installatie van medische uitrusting
80511000 Stafopleidingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO224 Galaţi
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Clinic de Boli Infectioase „Sf. Cuv. Parascheva” Galati, Str. Traian nr. 393.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform caietului de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dermatoscop wirless cu baza de date

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33100000 Medische apparatuur
51410000 Installatie van medische uitrusting
80511000 Stafopleidingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO224 Galaţi
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Clinic de Boli Infectioase „Sf. Cuv. Parascheva” Galati, Str. Traian nr. 393.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform caietului de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dermoscan Total Body

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33100000 Medische apparatuur
51410000 Installatie van medische uitrusting
80511000 Stafopleidingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO224 Galaţi
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Clinic de Boli Infectioase „Sf. Cuv. Parascheva” Galati, Str. Traian nr. 393.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform caietului de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Aparat de microscopie confocală in vivo

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33100000 Medische apparatuur
51410000 Installatie van medische uitrusting
80511000 Stafopleidingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO224 Galaţi
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Clinic de Boli Infectioase „Sf. Cuv. Parascheva” Galati, Str. Traian nr. 393.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform caietului de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 050-117971
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 4920
Perceel nr.: 3
Benaming:

Dermoscan Total Body

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: S.C. Elmed MedicalS.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 11017750
Postadres: Str. Constantin Dobrogeanu-Gherea nr. 30
Plaats: Târgu-Mureș
NUTS-code: RO125 Mureş
Postcode: 540353
Land: Roemenië
E-mail: achizitii@elmed.ro
Telefoon: +40 265261721
Fax: +40 265262953

Internetadres: www.elmed.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 153 781.51 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 153 780.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: București
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020