Leveringen - 253550-2020

02/06/2020    S105    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Bulgarije-Sofia: Radio-isotopen

2020/S 105-253550

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Voennomeditsinska akademiya
Nationaal identificatienummer: 129000273
Postadres: ul. „Sv. Georgi Sofiyski“ No. 3
Plaats: Sofiya
NUTS-code: BG411 София (столица)
Postcode: 1606
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Desislava Katsarska
E-mail: mmm@vma.bg
Telefoon: +359 29225866
Fax: +359 29225694

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.vma.bg

Adres van het kopersprofiel: http://92.247.27.172/direc/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Периодична доставка на медицински изделия — изотопи по обособени позиции за нуждите на ВМА

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09344000 Radio-isotopen - LA23
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Доставка на различни видове медицински изделия по обособени позиции.

В предмета на поръчката се включва доставка и разтоварване на доставеното по дадена заявка количество медицински изделия в склад на възложителя на следния адрес: МБАЛ — София — гр. София 1606, ул. „Св. Г. Софийски“ № 3, обособени в 3 (три) позиции. В предмета на поръчката се включва доставка и разтоварване на доставеното по дадена заявка количество на медицински изделия в склад на възложителя на следния адрес: МБАЛ — София — гр. София 1606, ул. „Св. Г. Софийски“ № 3.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Медицински изделия за изследване на различни видове хормони

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09344000 Radio-isotopen - LA23
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411 София (столица)
Voornaamste plaats van uitvoering:

МБАЛ — София — гр. София, ул. „Св. Г. Софийски“ № 3

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. 125-І FT — 4 (свободен тироксин) < 1,5 MBq бр. 25 200

2. 125-І FT — 3 (свободен трийод тиронин) < 1,5 MBq бр. 14 400

3. 125-І ТSH (тиреостимулиращ хормон) < 1,5 MBq бр. 36 000

4. 125-І Anti-TPO (автоантитела към тироидна пероксидаза) < 1,5 MBq бр. 14 400

5. 125-І Калцитонин < 1,5 MBq бр. 3600

6. 125-I FSH (фоликулостимулиращ хормон) < 1,5 MBq бр. 3 600

7. 2.15 LH (лутеинизиращ хормон) < 1,5 MBq бр. 3 600

8. 125-I Prolactin < 1,5 MBq бр. 7 200

9. 125-I Cortisol < 1,5 MBq бр. 3 600

10. 125-I DHEA-S (дехидроепиандростерон сулфат) < 1,5 MBq бр. 3 600

11. 125-I Progesteron < 1,5 MBq бр. 7 200

12. 125-I Estradiol < 1,5 MBq бр. 7 200

13. 125-I Testosteron < 1,5 MBq бр. 7 200

14. 125-І Aldosterone < 1,5 MBq бр. 3 600

15. 125-І PTH (паратхормон) < 1,5 MBq бр. 7 200

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

В случай че през 24-мес. период на действ. на дог. не е достигната стойността на същия, възлож. си запазва правото при необход. от продълж. на дост. да удължи срока до 6 месеца на скл. договор в рамките на първонач. обем и стойност на договора. Срокът на удълж. на дог. може да бъде до 6 месеца, считано от датата на скл., или до дост. на неусвоеният фин. ресурс, в зав. от това кое от двете събития наст. по-рано.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

В обявената процедура за възлагане на общ. поръчка по обособена позиция № 1 „Медицински изделия за изследване на различни видове хормони“, номенклатурна единица 5 не е подадена нито една оферта за участие и на основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП процедурата се прекратява по съответната номенклатурна единица.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Медицински изделия за изотопи изследване на ендокринни хормони

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09344000 Radio-isotopen - LA23
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411 София (столица)
Voornaamste plaats van uitvoering:

МБАЛ — София — гр. София, ул. „Св. Г. Софийски“ № 3

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. 125-І GH (Растежен хормон) < 1,5 MBq бр. 1 800

2. 125-I C-peptid < 1,5 MBq бр. 10 800

3. 125-I Osteocalcin < 1,5 MBq бр. 1 800

4. 125-I 17 - OH Progesterone < 1,5 MBq бр. 3 600

5. 125-I Immuno reactive Insulin < 1,5 MBq бр. 10 800

6. 125-I 25 OH - vitamin D3 total < 1,5 MBq бр. 10 800

7. 125-I anti GAD Ab < 1,5 MBq бр. 1 800

8. 125-I anti Insulin Ab < 1,5 MBq бр. 1 800

9. 125-I Инсулиноподобен растежен фактор — IGF1 < 1,5 MBq бр. 1 800

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

В случай че през 24-мес. период на действ. на дог. не е достигната стойността на същия, възлож. си запазва правото при необход. от продълж. на дост. да удължи срока до 6 месеца на скл. договор в рамките на първонач. обем и стойност на договора. Срокът на удълж. на дог. може да бъде до 6 месеца, считано от датата на скл., или до дост. на неусвоеният фин. ресурс, в зав. от това кое от двете събития наст. по-рано.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

В обяв. проц. за възл. на общ. поръчка по об. позиция № 2 „Медицински изделия за изотопи изследване на ендокринни хормони“, ном. единица 5 не е подадена нито една оферта за уч. и на осн. чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП процедурата се прекратява по съотв. ном. ед. По ном. ед. 3 е под. 1 оф. за участие, която не отг. на предварит. обявените от възлож. усл., и на осн. чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП процед. се прекр. по съотв. ном. ед

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Медицински изделия за изотопни изследвания

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09344000 Radio-isotopen - LA23
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411 София (столица)
Voornaamste plaats van uitvoering:

МБАЛ — София — гр. София, ул. „Св. Г. Софийски“ № 3

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. 125-І ТАТ (Антитиреоглобулинови антитела) < 1,5 MBq бр. 12 000

2. 125-I TRAK human (Анти TSH рецепторни антитела) < 1,5 MBq бр. 3 000

3. 125-I Androstendion < 1,5 MBq бр. 4 608

4. 125-I Renin (Angiotensin 1) < 1,5 MBq бр. 3 000

5. 125-I ACTH (Аденокортикотропен хормон) < 1,5 MBq бр. 3 000

6. 125-I CA 72-4 (Туморасоцииран гликопротеин 72) < 1,5 MBq бр. 3 000

7. 125-I Thyreoglobulin < 1,5 MBq бр. 5 550

8. 125-I Цитокератинов фактор 21.1 < 1,5 MBq бр. 3 600

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

В случай че през 24-мес. период на действ. на дог. не е достигната стойността на същия, възлож. си запазва правото при необход. от продълж. на дост. да удължи срока до 6 месеца на скл. договор в рамките на първонач. обем и стойност на договора. Срокът на удълж. на дог. може да бъде до 6месеца, считано от датата на скл., или до дост. на неусвоеният фин. ресурс, в зав. от това кое от двете събития наст. по-рано.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

В обяв. проц. за възл. на общ. поръчка, по обособена позиция № 3 „Медицински изделия за изотопни изследвания“, ном. единица 2, не е подадена нито една оферта за уч. и на осн. чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП процедурата се прекратява по съотв. ном. ед. По ном. ед. 5 е под. 1 оф. за участие, която не отг. на предварит. обявените от възлож. усл., и на осн. чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП процед. се прекр. по съотв. ном. ед

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 244-599522
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Медицински изделия за изследване на различни видове хормони, номенклатурна единица 5

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Медицински изделия за изотопи изследване на ендокринни хормони, номенклатурна единица 3 и 5

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 3
Benaming:

Медицински изделия за изотопни изследвания, номенклатурна единица 2 и 5

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

В обяв. процед. за възл. на общ. поръчка по об. поз. № 1 „Медицински изделия за изследване на различни видове хормони“, ном. ед. 5 не е подадена нито една оферта за участие и на осн. чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП процед. се прекрат. по съотв. ном. ед. По об. поз. № 2 „Медицински изделия за изотопи изследване на ендокринни хормони“, ном. ед. 5 не е подадена нито една оферта за участие и на осн. чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП процедурата се прекратява по съотв. ном. ед., по ном. ед. 3 е подадена 1 оферта за участие, която не отговаря на предв. обяв. от възложителя условия и на основание чл. чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП процедурата се прекратява по съотв. ном. ед. По об. поз. № 3 „Медицински изделия за изотопни изследвания“, ном. ед. 2 не е подадена нито една оферта за участие и на осн. чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП процедурата се прекратява по съотв. ном. ед., по ном. ед. 5 е под. 1 оферта за участие, която не отговаря на предв. обявените от възлож. усл., и на осн. чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП процед. се прекр. по съотв. ном. ед.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Комисия за защита на конкуренцията
Postadres: бул. „Витоша“ № 18
Plaats: София
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefoon: +359 29884070
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020