Leveringen - 253553-2020

02/06/2020    S105    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Salamanca: Grind, zand, steenslag en aggregaten

2020/S 105-253553

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Alcaldía del Ayuntamiento de Salamanca
Nationaal identificatienummer: P3727600C
Postadres: Plaza Mayor, 1
Plaats: Salamanca
NUTS-code: ES415 Salamanca
Postcode: 37002
Land: Spanje
Contactpersoon: Alcaldía del Ayuntamiento de Salamanca
E-mail: jbperezt@aytosalamanca.es

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.aytosalamanca.es

Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=OkHZMEYjrf4QK2TEfXGy%2BA%3D%3D

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Suministro de material de maderas, hierros, pintura, electricidad que no es alumbrado, cristalería con colocación y áridos, gravas, hormigones y similares para la construcción destinado al mantenimiento de las dependencias municipales y colegios públicos así como de nuevas inversiones del Ayuntamiento de Salamanca (por lotes)

Referentienummer: 88/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
14210000 Grind, zand, steenslag en aggregaten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Suministro de material de maderas, hierros, pintura, electricidad que no es alumbrado, cristalería con colocación y áridos, gravas, hormigones y similares para la construcción destinado al mantenimiento de las dependencias municipales y colegios públicos así como de nuevas inversiones del Ayuntamiento de Salamanca (por lotes).

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Material de áridos, gravas, hormigones y similares

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
14210000 Grind, zand, steenslag en aggregaten
31680000 Elektrische benodigdheden en toebehoren
39299000 Glaswerk
44114000 Beton
44191000 Diverse houten materialen voor de bouw
44470000 Gietijzeren producten
44810000 Verf
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES415 Salamanca
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Material de áridos, gravas, hormigones y similares.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Material de maderas

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
14210000 Grind, zand, steenslag en aggregaten
31680000 Elektrische benodigdheden en toebehoren
39299000 Glaswerk
44114000 Beton
44191000 Diverse houten materialen voor de bouw
44470000 Gietijzeren producten
44810000 Verf
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES415 Salamanca
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Material de maderas.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Material de hierro

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
14210000 Grind, zand, steenslag en aggregaten
31680000 Elektrische benodigdheden en toebehoren
39299000 Glaswerk
44114000 Beton
44191000 Diverse houten materialen voor de bouw
44470000 Gietijzeren producten
44810000 Verf
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES415 Salamanca
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Material de hierro.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Material eléctrico que no sea de alumbrado

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
14210000 Grind, zand, steenslag en aggregaten
31680000 Elektrische benodigdheden en toebehoren
39299000 Glaswerk
44114000 Beton
44191000 Diverse houten materialen voor de bouw
44470000 Gietijzeren producten
44810000 Verf
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES415 Salamanca
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Material eléctrico que no sea de alumbrado.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Material de pintura

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
14210000 Grind, zand, steenslag en aggregaten
31680000 Elektrische benodigdheden en toebehoren
39299000 Glaswerk
44114000 Beton
44191000 Diverse houten materialen voor de bouw
44470000 Gietijzeren producten
44810000 Verf
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES415 Salamanca
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Material de pintura.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Material de cristalería con colocación

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
14210000 Grind, zand, steenslag en aggregaten
31680000 Elektrische benodigdheden en toebehoren
39299000 Glaswerk
44114000 Beton
44191000 Diverse houten materialen voor de bouw
44470000 Gietijzeren producten
44810000 Verf
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES415 Salamanca
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Material de cristalería con colocación.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 054-127907
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Suministro de material de maderas, hierros, pintura, electricidad que no es alumbrado, cristalería con colocación y áridos, gravas, hormigones y similares para la construcción destinado al mantenimiento de las dependencias municipales y colegios públicos así como de nuevas inversiones del Ayuntamiento de Salamanca (por lotes)

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Recurso Especial en Materia de Contratación
Postadres: Plaza de la Catedral, 4
Plaats: Zamora
Postcode: 49001
Land: Spanje
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020