Leveringen - 253554-2020

02/06/2020    S105    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Onderhandelingsprocedure zonder een oproep tot mededinging 

Roemenië-Cluj-Napoca: Omhulde wegenbouwmaterialen

2020/S 105-253554

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. prin DRDP Cluj
Nationaal identificatienummer: 16054368
Postadres: Str. Decebal nr. 128
Plaats: Cluj-Napoca
NUTS-code: RO113 Cluj
Postcode: 400205
Land: Roemenië
Contactpersoon: Departament achiziții
E-mail: achizitiipublicebuget@andnet.ro
Telefoon: +40 264432552
Fax: +40 264432446

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.drdpcluj.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Emulsie bituminoasă cu rupere lentă – EBCL60, inclusiv transportul pentru reciclare în situ DN67C km 76+000-117+000

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44113310 Omhulde wegenbouwmaterialen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Emulsie bituminoasă cu rupere lentă – EBCL60, inclusiv transportul pentru reciclare în situ DN67C km 76+000-117+000.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 003 750.00 RON
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO121 Alba
Voornaamste plaats van uitvoering:

DN67C km 76+000-117+000.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Emulsie bituminoasă cu rupere lentă – EBCL60, inclusiv transportul pentru reciclare în situ DN67C km 76+000-117+000.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termenul de livrare. / Weging: 5
Prijs - Weging: 95
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • Geen (geschikte) inschrijvingen/aanvragen tot deelneming in het kader van een niet-openbare procedure
  • Aanbesteding van op een grondstoffenmarkt genoteerde en aangekochte goederen
Verklaring:

Apreciem ca procedura indeplineste prevederile din Legea 98/2016 art.104 alin. (5) lit. c) „pentru produsele cotate si achizitionate pe o piata de marfuri” din urmatoarele motive: avand in vedere urgentarea inceperii lucrarilor de drum, executate in regie proprie, pentru care sunt necesare produsele supuse achizitiei, prin utilizarea platformei Bursei Române de Marfuri, se reduce termenul de depunere a ofertelor, se asigura transparenta; la achizitia prin BRM au posibilitatea sa participe toti operatorii economici interesati.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 20/4034
Benaming:

Emulsie bituminoasă cu rupere lentă – EBCL60, inclusiv transportul pentru reciclare în situ DN67C km 76+000-117+000.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Sorocam
Nationaal identificatienummer: RO 1597471
Postadres: Șoseaua de Centură nr. 73
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 077160
Land: Roemenië
E-mail: adina.zafiu@sorocam.ro
Telefoon: +40 757039728
Fax: +40 213694602

Internetadres: www.sorocam.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 100 000.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 003 750.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: București
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020