Leveringen - 253555-2020

02/06/2020    S105

Roemenië-Boekarest: Patiëntenbewakingssysteem

2020/S 105-253555

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Complexul Multifuncțional Caraiman
Nationaal identificatienummer: 23410107
Postadres: Str. Caraiman nr. 33A
Plaats: Bucureşti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 011561
Land: Roemenië
Contactpersoon: Monica Ghița
E-mail: achizitii.caraiman@yahoo.com
Telefoon: +40 760644901
Fax: +40 212241307

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.cmcaraiman.ro

I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Asistență Medicală Generală

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Extindere sistem integrat telemedicină (holtere EKG trei canale, soft)

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33195000 Patiëntenbewakingssysteem
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 54 000 000.00 RON
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2409
Benaming:

Extindere sistem integrat telemedicina (holtere EKG trei canale, soft)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/03/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Minimed Solutions S.R.L.
Nationaal identificatienummer: 23144897
Postadres: Calea Giulești nr. 23, sectorul 6
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 011561
Land: Roemenië
E-mail: mihai@minimed.ro
Telefoon: +40 215393516

Internetadres: www.minimed.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 54 000 000.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 54 000 000.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020