Leveringen - 253556-2020

02/06/2020    S105    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking 

Portugal-Angra do Heroísmo: Medische apparatuur, farmaceutische artikelen en artikelen voor lichaamsverzorging

2020/S 105-253556

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira, E. P. E. R.
Nationaal identificatienummer: 512105030
Postadres: Canada do Breado
Plaats: Angra do Heroísmo
NUTS-code: PT200 Região Autónoma dos Açores
Postcode: 9700-049
Land: Portugal
Contactpersoon: Aida Bettencourt
E-mail: aida.fc.bettencourt@azores.gov.pt
Telefoon: +351 295403218
Fax: +351 295240081

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.hseit.pt

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Ajuste direto

Referentienummer: 51/048/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33000000 Medische apparatuur, farmaceutische artikelen en artikelen voor lichaamsverzorging
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Fornecimento de Ustecinumab ao Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira, E. P. E. R., ao abrigo do AQ SPMS 2015/55 — Medicamentos diversos — CPA número 2018055/74/0070.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 359 965.40 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PT200 Região Autónoma dos Açores
Voornaamste plaats van uitvoering:

Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira, E. P. E. R.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fornecimento de Ustecinumab ao Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira, E. P. E. R., ao abrigo do AQ SPMS 2015/55 — Medicamentos diversos — CPA número 2018055/74/0070.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn
Verklaring:

Contrato celebrado ao abrigo de um acordo-quadro de valor superior ao referido na alínea c) do número 3 do artigo 474.o do CCP.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Fornecimento de Ustecinumab ao Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira, E. P. E. R., ao abrigo do AQ SPMS 2015/55 — Medicamentos diversos — CPA número 2018055/74/0070

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/01/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Oliveira Leitão & Pena, Lda.
Postadres: Rua do Salinas, 22, 1.º
Plaats: Angra do Heroísmo
NUTS-code: PT200 Região Autónoma dos Açores
Postcode: 9700-172
Land: Portugal
E-mail: oliveiraleitao@olpsa.py
Telefoon: +351 295212872
Fax: +351 295626061
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 359 965.40 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 359 965.40 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Conselho de Administração
Postadres: Canada do Breado
Plaats: Angra do Heroísmo
Postcode: 9700-049
Land: Portugal
E-mail: hseit.secretaria@azores.gov.pt
Telefoon: +351 295403200
Fax: +351 295240083

Internetadres: www.hseit.pt

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Cinco dias.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020