Leveringen - 253561-2020

02/06/2020    S105

Polen-Warschau: Medische verbruiksartikelen

2020/S 105-253561

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Postadres: ul. Banacha 1a
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Postcode: 02-097
Land: Polen
Contactpersoon: Beata Przybysz
E-mail: zp@uckwum.pl
Telefoon: +48 22/599-17-03
Fax: +48 22/599-17-04
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://uckwum.pl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa produktów do żywienia dojelitowego wraz z dzierżawą pomp.

Referentienummer: DZPUCK.262.039.2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów do żywienia dojelitowego wraz z dzierżawą pomp.

Przedmiot zamówienia obejmuje również:

— transport diety do miejsca zamieszkania pacjenta, raz w miesiącu,

— transport leków do szpitala i do miejsca zamieszkania pacjenta.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy do SIWZ.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Laagste offerte: 4 911 397.60 PLN / Hoogste offerte: 4 911 397.60 PLN meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33100000 Medische apparatuur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Voornaamste plaats van uitvoering:

Miejscem dostaw jest, w zależności od potrzeb Zamawiającego, apteka szpitalna (adres: ul. Jana Nielubowicza 5, 02-097 Warszawa, POLSKA) lub miejsce zamieszkania pacjenta.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów do żywienia dojelitowego wraz z dzierżawą pomp.

Przedmiot zamówienia obejmuje również:

— transport diety do miejsca zamieszkania pacjenta, raz w miesiącu,

— transport leków do szpitala i do miejsca zamieszkania pacjenta.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

1. Prawo opcji: Zamawiający w ramach prawa opcji może zlecać Wykonawcy realizację dodatkowych dostaw i usług, zgodną z przedmiotem zamówienia podstawowego, o którym mowa w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy.

2. Zamawiający będzie wykonywał prawo opcji, o którym mowa w pkt 20, poprzez złożenie w tym zakresie oświadczeń. Zamawiający jest uprawniony według własnego wyboru do składania oświadczenia w przedmiocie zamówienia udzielanego w ramach prawa opcji kilkakrotnie albo jednokrotnie, do momentu wykorzystania maksymalnej wartości, określonej w § 2 ust. 7 wzoru umowy.

3. Maksymalna wartość objęta prawem opcji, o którym mowa w pkt 20, nie przekroczy 30 % wynagrodzenia Wykonawcy.

4. Wartość prawa opcji, wskazana każdorazowo w oświadczeniu o skorzystaniu z prawa opcji, ustalana będzie na podstawie cen jednostkowych wskazanych w ofercie Wykonawcy – Załącznik nr 2 Formularz asortymentowo-cenowy.

5. Zlecenia, o których mowa w pkt 23, stanowią uprawnienie Zamawiającego, objęte prawem opcji. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie z tytułu niezłożenia przez Zamawiającego zamówień objętych prawem opcji lub złożenie zamówień w ramach prawa opcji w zakresie mniejszym, aniżeli objęte prawem opcji ilości maksymalne, o których mowa w pkt 22 powyżej.

6. Bez względu na to, w jakim zakresie zostanie Wykonawcy udzielone zamówienie w ramach prawa opcji, Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie wyłącznie za zrealizowaną część zamówienia, w ramach udzielanego prawa opcji.

7. Dostawy w ramach prawa opcji będą realizowane na zasadach i w terminach, o których mowa w § 3 wzoru umowy.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 045-106004
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: DZPUCK.262.039.2020
Benaming:

Dostawa produktów do żywienia dojelitowego wraz z dzierżawą pomp

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.
Postadres: Al. Jerozolimskie 134
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL91 Warszawski stołeczny
Postcode: 02-305
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 055 782.56 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 911 397.60 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Telefoon: +48 22/458-78-00
Fax: +48 22/458-78-01
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. Informacje dot. składania odwołań zawarte są w rozdziale XXIII SIWZ.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Telefoon: +48 22/458-78-00
Fax: +48 22/458-78-01
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020