Leveringen - 253571-2020

02/06/2020    S105

Zweden-Vänersborg: Botdensitometers

2020/S 105-253571

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Västra Götalandsregionen
Nationaal identificatienummer: 232100-0131
Postadres: Östergatan 1
Plaats: Vänersborg
NUTS-code: SE232 Västra Götalands län
Postcode: 462 80
Land: Zweden
Contactpersoon: Dan Bengtsson
E-mail: dan.bengtsson@vgregion.se
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.vgregion.se
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Bentäthetsmätare

Referentienummer: RS 2019-00708
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33111660 Botdensitometers
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Upphandling av Bentäthetsmätare

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 6 000 000.00 SEK
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE232 Västra Götalands län
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Upphandling av Bentäthetsmätare

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Bästa förhållandet mellan pris och kvalitet / Weging: 40:60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 050-118002
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/04/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Tromp Medical AB
Nationaal identificatienummer: 556979-7235
Postadres: Sjöängsvägen 9
Plaats: SOLLENTUNA
NUTS-code: SE11 Stockholm
Postcode: 192 72
Land: Zweden
E-mail: sales.sweden@trompmedical.com
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 000 000.00 SEK
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 000 000.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/04/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: GE Healthcare Sverige AB
Nationaal identificatienummer: 556603-3139
Postadres: Box 70
Plaats: DANDERYD
NUTS-code: SE11 Stockholm
Postcode: 182 11
Land: Zweden
E-mail: sales.gemsse@ge.com
Internetadres: http://www.gehealthcare.com
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 000 000.00 SEK
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 000 000.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Förvaltningsrätten i Göteborg
Plaats: Göteborg
Land: Zweden
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020