Leveringen - 253572-2020

02/06/2020    S105    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Litouwen-Vilnius: Bloemstukken

2020/S 105-253572

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Nationaal identificatienummer: 188710061
Postadres: Konstitucijos pr. 3
Plaats: Vilnius
NUTS-code: LT LIETUVA
Postcode: LT-09601
Land: Litouwen
Contactpersoon: Janina Škoda
E-mail: janina.skoda@vilnius.lt
Telefoon: +370 52112187

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.vilnius.lt

Adres van het kopersprofiel: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/5247

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Gėlės ir gėlių kompozicijos

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
03121210 Bloemstukken
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Perkamos gėlės ir gėlių kompozicijos.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 84 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
03121210 Bloemstukken
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT LIETUVA
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Perkančioji organizacija numato įsigyti skintas gėles, gėlių puokštes, gėles vazonėliuose, gedulingus vainikus.

Užsakytos gėlės turi būti sukomplektuotos ir pristatytos ne vėliau kaip per 1,5 (pusantros) valandos nuo užsakymo pateikimo. Kitoks prekių pristatymo terminas turi būti derinamas su pirkėju atskirai. Prekės turi būti pristatomos pirkėjo užsakyme nurodytu adresu ir laiku.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 071-168284
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Gėlės ir gėlių kompozicijos

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Campanula“, E. Babravičienės firma
Nationaal identificatienummer: 124535044
Postadres: Sodų g. 24A-5
Plaats: Vilnius
NUTS-code: LT LIETUVA
Postcode: LT-03211
Land: Litouwen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 84 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vilniaus apygardos teismas
Postadres: Gedimino pr. 40/1
Plaats: Vilnius
Postcode: LT-01501
Land: Litouwen
E-mail: vilniaus.apygardos@teismas.lt
Telefoon: +370 52688037
Fax: +370 52688037
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020