Diensten - 253579-2018

13/06/2018    S111    - - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Slovenië-Ljubljana: Verkeersleidingsdiensten

2018/S 111-253579

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 107-243972)

Legal Basis:

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Ministrstvo za infrastrukturo
2399270000
Langusova ulica 4
Ljubljana
1000
Slovenië
Contactpersoon: mzi.jn@gov.si
Telefoon: +386 14788000
E-mail: mzi.jn@gov.si
Fax: +386 14788140
NUTS-code: SI

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.mzi.gov.si

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Sistemi za integracijo upravljanja prometa v NCUP

Referentienummer: 430-33/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
63712700
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Sistemi za integracijo upravljanja prometa v NCUP

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/06/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 107-243972

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: VI.3
In plaats van:
Te lezen:

Naročnik objavlja prilogo - 1. del. Prilogi št. 2 in 3 bomo, zaradi prevelikega formata dokumentacije, naknadnoobjavili, zato naročnike prosimo, da spremljajo objave.

Zaradi prevelikega formata dokumentacije naknadno objavljamo prilogo - 2. del.

Zaradi prevelikega formata dokumentacije naknadno objavljamo prilogo - 3. del

VII.2)Overige nadere inlichtingen: